Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n rahoituksen tulevaisuus: korkean tason asiantuntijaryhmä ehdottaa EU-rahoituksen saannin helpottamista

Bryssel 11. heinäkuuta 2017

Koheesiopolitiikan riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä on tänään esittänyt loppuraporttinsa EU:n rahastojärjestelmän yksinkertaistamisesta vuoden 2020 jälkeen.

Vaikka EU:n koheesiopolitiikalla on kiistatta saatu aikaan myönteisiä tuloksia, sääntöjen paljous on vaikeuttanut EU:n varoja jakavien paikallisviranomaisten työtä ja hankaloittanut rahoituksen hakemista yritysten kannalta. Sääntöjä on yksinkertaistettava, ja Euroopan komission on tutkittava, miten EU:n rahoituksen saantia voitaisiin helpottaa vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevassa rahoituskehyksessä.

Tämä on yksinkertaistamista käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän keskeinen teesi EU:n rahoituksen tulevaisuutta koskevassa keskustelussa. Tulevaisuuskeskustelu käynnistyi 28. kesäkuuta julkaistulla komission pohdinta-asiakirjalla, joka oli viimeinen komission 1. maaliskuuta esittelemän Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valkoisen kirjan jälkeen julkaistusta viiden pohdinta-asiakirjan sarjasta.

Kansalaiset odottavat EU:n tekevän enemmän, vaikka sen budjetti pienenee”, totesi budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari Günther Oettinger. ”Tämän yhtälön ratkaisemiseksi meidän on saatava kaikki irti jokaisesta eurosta. Ja jos sääntöjä yksinkertaistetaan, rahat pystytään käyttämään tehokkaammin”, Oettinger sanoi.

Jos sääntöjä on vähemmän ja niitä on helpompi noudattaa, tulokset ovat parempia ja virheet vähenevät. Keskitytään olennaiseen eli kansalaisten elämänlaadun parantamiseen koko EU:n alueella”, sanoi aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu.

Hyödyntämällä kaikki sääntöjen yksinkertaistamisen tarjoamat mahdollisuudet säästämme rahaa ja aikaa, jotka voimme käyttää sosiaaliseen lähentymiseen jäsenvaltioiden välillä”, huomautti työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen.

EU:n koheesiorahoituksen saannin ja käytön helpottaminen lähentää taatusti unionia sen kansalaisiin”, totesi puolestaan korkean tason asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Siim Kallas.

Asiantuntijaryhmän mukaan nykyinen säännöstö on toimiva, mutta sitä on karsittava. Yhteinen hallinnointi olisi säilytettävä, jotta voidaan varmistaa keskinäinen luottamus ja yhteisten kasvu- ja työllisyystavoitteiden omaksuminen. Yksinkertaisimmat säännöt ovat ytimekkäitä. Siksi ryhmä ehdottaa sääntöjen määrän radikaalia vähentämistä.

EU:n eri rahastoja ja välineitä koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava valtiontuen, julkisten hankintojen ja kustannusten korvausmenetelmien osalta. Näin saataisiin aikaan synergiaa, ja tuensaajat voisivat hakea yhdelle ja samalle hankkeelle EU-rahoitusta eri lähteistä. Esimerkiksi samojen sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikassa ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) toiminnassa helpottaisi pienten yritysten tuensaantia.

Kaikkiin jäsenvaltioihin ja alueisiin voitaisiin soveltaa entistä yksinkertaisempia sääntöjä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: käytössä on luotettavat hallinnointi- ja valvontajärjestelmät, kansallisen rahoitusosuuden määrä on riittävän iso, jotta se kannustaa järkevään rahan käyttöön, ja tärkeimmät rakenneuudistustavoitteet on määritelty ja niiden saavuttaminen varmistetaan keskittymällä muutamaan painopistealaan.

Asiantuntijaryhmä ehdottaa, että EU:n sääntöjen tulisi koskea vain strategisten investointien painopisteitä ja rahankäytön periaatteita. EU-rahoitus kanavoitaisiin kansallisia hallintomekanismeja käyttäen, ja komissio tekisi vain rajoitetusti tarkastuksia. Jäsenvaltio ja komissio sopisivat toteutettavista rakenneuudistuksista ja konkreettisista tuotoksista, jotka oikeuttavat korvauksiin.

Yksinkertaistaminen on jo tuottanut tuloksia, kuten käy ilmi kolmesta EU:n vuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevasta raportista, jotka komissaari Oettinger esitteli tänään. Niissä todetaan, että paikallisviranomaisten, maanviljelijöiden ja yritysten on helpompi noudattaa uusia, yksinkertaisempia sääntöjä ja käyttää EU:n varoja tuloksekkaasti. Komissio esitti syyskuussa 2016 ehdotuksen myös jäsenvaltioille ja muille edunsaajille myönnettävää rahoitusta koskevien sääntöjen yksinkertaistamisesta.

Tausta

Euroopan komissio perusti vuonna 2015 korkean tason asiantuntijaryhmän ja antoi sille tehtäväksi karsia koheesiopolitiikan sääntöjen turhia rönsyjä ennen vuosia 2014–2020 koskevan unionin monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointia ja vuoden 2020 jälkeisestä rahoituskehyksestä käytävää keskustelua. Ryhmä antoikin merkittävän panoksen nykyisen rahoituskehyksen väliarviointiin.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Siim Kallas on Euroopan komission entinen varapuheenjohtaja, joka vastasi komissiossa hallinnosta, sisäisestä tarkastuksesta, petostentorjunnasta ja liikenteestä. Koska Kallas on toiminut myös Viron pääministerinä ja valtiovarainministerinä, hänellä on ainutlaatuinen yhdistelmä kokemusta EU:n varainhoidosta sekä toimielinten kannalta että kansallisesta näkökulmasta ja vahva näkemys siitä, miten EU:n rahoitus voidaan parhaiten yhdistää ruohonjuuritasolla toteutettaviin uudistuksiin talouskasvun aikaansaamiseksi.

Ryhmässä on Kallaksen lisäksi kaksitoista jäsentä, jotka edustavat kansallisia viranomaisia, alueviranomaisia ja yksityistä sektoria. Heillä kaikilla on henkilökohtaista kokemusta EU:n varojen hallinnoimisesta ja tuoreita ajatuksia siitä, miten järjestelmää voitaisiin uudistaa.

Lisätietoja

Tietosivu – korkean tason asiantuntijaryhmän keskeiset suositukset vuoden 2020 jälkeisen rahoituskehyksen yksinkertaistamiseksi

Raportti – korkean tason asiantuntijaryhmän ehdotukset politiikan laatijoille vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten

Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta

Seuraa komissaari Oettingeriä, komissaari Creţua ja komissaari Thysseniä Twitterissä

 

 

IP/17/1921

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar