Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Keskisen Välimeren reitti: komission ehdottamalla toimintasuunnitelmalla tuetaan Italiaa, vähennetään painetta ja edistetään solidaarisuutta

Strasbourg 4. heinäkuuta 2017

Tilanne keskisen Välimeren reitillä vaikeutuu jatkuvasti. Tämän vuoksi komissio esittää tänään useita välittömästi toteutettavia toimenpiteitä EU:n jäsenvaltioille, komissiolle ja EU:n virastoille sekä Italialle itselleen.

Kahden viime vuoden aikana on tehty työtä ihmishenkien pelastamiseksi merellä ja pyritty hallitsemaan keskisen Välimeren reittiä saapuvien maahantulijoiden jatkuvasti kasvavaa määrää. Kaikkien toimijoiden on nyt lisättävä ja nopeutettava tämän työn pohjalta ponnistelujaan EU:n päättäjien tekemien sitoumusten mukaisesti, sillä tilanne muuttuu jatkuvasti hälyttävämmäksi. Tänään esitettyjen toimenpiteiden olisi oltava keskustelujen pohjana torstaina Tallinnassa pidettävässä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisessa kokouksessa.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoo, että Välimeren vaikea tilanne ei ole uusi eikä ohimenevä ilmiö. Hän toteaa: ”Olemme edistyneet kahden ja puolen vuoden aikana valtavasti kohti todellista EU:n muuttoliikepolitiikkaa. Tilanne on kuitenkin niin vakava, että yhteisiä toimia on nopeutettava tuntuvasti. Emme saa jättää Italiaa oman onnensa nojaan. Työmme keskiössä on ollut solidaarisuus – niin sotaa ja vainoa pakenevia kohtaan kuin suurimman paineen alaisina olevia jäsenvaltioitammekin kohtaan. Meidän on myös tuettava Libyaa ihmissalakuljetuksen torjunnassa ja rajavalvonnan lisäämisessä, jotta voimme vähentää Eurooppaan henkensä kaupalla pyrkivien ihmisten määrää.”

Toimet Italian tueksi ja muuttovirtojen hillitsemiseksi

Euroopan komissio ehdottaa seuraavia välittömästi toteutettavia toimenpiteitä, joilla nopeutetaan Euroopan unionin yhteistä työtä keskisen Välimeren reitillä.

Komissio

 • lisää entisestään Libyan viranomaisten valmiuksia yhdessä Italian kanssa valmistellun 46 miljoonan euron hankkeen kautta
 • tukee täysin toimintavalmiin meripelastus- ja koordinointikeskuksen perustamista Libyaan
 • lisää rahoitusta muuttoliikkeen hallitsemiseksi Italiassa; 35 miljoonaa euroa lisärahoitusta on valmiina otettavaksi heti käyttöön
 • vastaa EU:n virastojen täysimääräistä mobilisoinnista:
  • Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO on valmiina lisäämään hakemusten käsittelyssä avustavien liikkuvien tiimien määrää
  • eurooppalaisen raja- ja merivartioston olisi tarkasteltava kiireellisesti Italian esittämiä Triton-yhteisoperaatiota koskevia ehdotuksia
  • ja eurooppalaisen raja- ja merivartioston nopean toiminnan reservissä yli 500 palauttamisasiantuntijaa on valmiina saapumaan paikalle Italian pyynnöstä
 • käynnistää ja rahoittaa yhdessä YK:n pakolaisvaltuutetun toimiston kanssa tänään käynnistyvän uuden vastaanottolupaushankkeen erityisesti Libyan, Egyptin, Nigerin, Etiopian ja Sudanin kanssa
 • tekee yhteistyötä Libyan kanssa etelärajan tarkastusten lisäämiseksi yhteistyössä G5 Sahel -maiden ja jäsenvaltioiden kanssa EU:n taloudellisella tuella
 • vauhdittaa jäsenvaltioiden tuella työtä takaisinottosopimusten (tai vastaavien epävirallisten järjestelyjen) aikaansaamiseksi lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa
 • sitoutuu entistä tiukemmin Nigerin ja Malin kanssa Libyaan kohdistuvien liikkeiden estämiseen osana kumppanuuskehystä
 • jatkaa yhteistyötä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n kanssa, jotta tuettua vapaaehtoista paluuta Libyasta ja Nigeristä lähtömaihin voidaan nopeuttaa esimerkiksi tarjoamalla lisärahoitusta
 • varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kumppanuuskehyksen täysimääräisen toimeenpanon myös muiden kuin alkuperäisten viiden ensisijaisen maan kanssa sekä myönteistä että kielteistä vipuvaikutusta käyttäen
 • varmistaa, että niiden 200 miljoonan euron lisäksi, jotka vuonna 2017 käytetään EU:n Afrikka-erityisrahaston Pohjois-Afrikkaa koskevaan osioon, EU:n talousarviosta ja jäsenvaltioilta saadaan vastaava rahoitus vuonna 2018 ja sen jälkeen (ks. taulukko).

Jäsenvaltioiden olisi

 • osallistuttava paljon tuntuvammin EU:n Afrikka-erityisrahastoon EU:n rajallisesta talousarviosta rahoitetun 2,6 miljardin euron täydentämiseksi jo marraskuussa 2015 tehtyjen sitoumusten mukaisesti (ks. taulukko)
 • nopeutettava siirtoja Italiasta vastaamalla Italian pyyntöihin nopeammin, lisäämällä vastaanottolupauksia ja tekemällä niitä säännöllisemmin
 • kannustettava yhdessä komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa Tunisiaa, Egyptiä ja Algeriaa liittymään Välimeren Seahorse-verkostoon ja kehotettava Tunisiaa, Libyaa ja Egyptiä ilmoittamaan etsintä- ja pelastusalueensa ja perustamaan virallinen meripelastus- ja koordinointikeskus
 • nopeutettava Euroopan parlamentin kanssa keskustelua Dublin-järjestelmän uudistamisesta turvapaikkahakemusten jakamiseksi EU:n sisällä, jotta järjestelmä, jolla näihin haasteisiin vastataan tulevaisuudessa, on nykyistä vakaampi
 • annettava käyttöön kapasiteettia, jonka avulla – eurooppalaisen raja- ja merivartioston voimavarojen ohella – tuetaan laittomien muuttajien palauttamista Italiasta.

Italian olisi

 • laadittava komissiota kuultuaan ja kansalaisjärjestöjen kanssa käytävän vuoropuhelun pohjalta menettelysäännöt kansalaisjärjestöille, jotka toteuttavat etsintä- ja pelastustoimia Välimerellä
 • täytettävä omat siirtoja koskevat sitoumuksensa
  • rekisteröimällä kiireellisesti kaikki Italiassa olevat eritrealaiset
  • keskittämällä ja standardoimalla siirtomenettely
  • mahdollistamalla ilman huoltajaa olevien alaikäisten siirtäminen ja
  • osoittamalla enemmän joustavuutta kahdenvälisesti muiden jäsenvaltioiden kanssa järjestetyissä turvallisuustarkastuksissa
 • pantava Minniti-laki nopeasti täytäntöön esimerkiksi
  • luomalla lisää kapasiteettia järjestelykeskuksiin
  • parantamalla vastaanottovalmiuksia ja lisäämällä merkittävästi säilöönottokapasiteettia pikaisesti vähintään 3 000:een
  • pidentämällä säilöönoton enimmäiskestoa EU:n lainsäädännön mukaisesti
  • ja nopeuttamalla turvapaikkahakemusten tarkastelua merkittävästi muutoksenhakuvaiheessa
 • tehostettava palautuksia
  • soveltamalla nopeutettuja palauttamismenettelyjä
  • käyttämällä nopeutettuja menettelyjä ja tutkimatta jättämisen perusteita laajemmin
  • laatimalla kansallinen luettelo turvallisista lähtömaista
  • tekemällä palauttamispäätöksiä turvapaikkapäätösten rinnalla ja lisäksi
  • harkitsemalla oleskelua koskevien rajoitusten käyttämistä
  • ja olemalla myöntämättä matkustusasiakirjoja turvapaikanhakijoille.

Ks. komission koko toimintasuunnitelma täältä.

Seuraavat vaiheet

Komissio tekee työtä yhdessä neuvoston puheenjohtajavaltion Viron kanssa esittäessään tänään toimenpiteet, joiden on tarkoitus olla perustana Italialle tarjottavasta välittömästä tuesta oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisessa kokouksessa torstaina Tallinnassa käytäville keskusteluille.

Tausta

EU ja sen jäsenvaltiot ovat asteittain esittäneet vahvempia ja selkeämpiä poliittisia toimia ihmishenkien pelastamiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi Välimeren alueen keskiosissa (ks.täältä).

Ihmishenkien menetykset ja pääasiassa taloudellisten muuttajien jatkuva virta keskisen Välimeren reitillä on kuitenkin rakenteellinen haaste sekä kiireellinen ja vakava ongelma.

EU:n johtajat totesivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa 22. ja 23. kesäkuuta 2017, että on ”toimittava määrätietoisesti ja tehostettava Maltan julistuksen, kumppanuuskehyksen ja yhteisen Vallettan toimintasuunnitelman kaikkien kohtien toteutusta ja niiden koordinointia sekä tuettava niitä riittävillä taloudellisilla resursseilla.”

Komissio esittää tälle tänään jatkotoimia esittelemällä erityisiä toimia, joita kaikkien toimijoiden on mahdollista ja tarpeen toteuttaa sitoumusten noudattamiseksi.

Italia on jo tukenut merkittävällä tavalla yhteistyötä Libyan kanssa muuttoliikkeen hallitsemiseksi ja EU:n muuttoliikepolitiikan täytäntöönpanon tehostamiseksi Italiassa. Hiljattain annetun Minniti-lain tavoitteena on parantaa Italian turvapaikka- ja palauttamisjärjestelmän tehokkuutta siten, että suojelun tarpeessa olevat tunnistetaan nopeasti ja samalla helpotetaan taloudellisten muuttajien nopeaa palauttamista.

Lisätietoja

Komission toimintasuunnitelma

Tietosivu: Keskisen Välimeren reitti: Komission toimintasuunnitelma Italian tukemiseksi ja muuttovirtojen hillitsemiseksi

Tietosivu: EU:n ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet EU:n Afrikka-erityisrahastoon

Tammikuussa 2017 annettu tiedonanto: Muuttoliike keskisen Välimeren reitillä – Muuttovirtojen hallinta ja ihmishenkien pelastaminen

 

 

 

 

LIITE: EUROOPAN KOMISSION TOIMINTASUUNNITELMA TOIMENPITEISTÄ ITALIAN TUKEMISEKSI JA PAINEEN VÄHENTÄMISEKSI KESKISEN VÄLIMEREN REITILLÄ SEKÄ SOLIDAARISUUDEN LISÄÄMISEKSI

Ihmishenkien menetykset ja lähinnä taloudellisista syistä muuttavien jatkuva virta keskisen Välimeren reitillä on rakenteellinen haaste ja edelleen kiireellisiä toimia vaativa vakava huolenaihe – ei ainoastaan Euroopassa vaan myös koko Afrikan mantereella. Italian sisäministeri Marco Minniti osoitti 30. kesäkuuta kirjeen ministerineuvoston puheenjohtajalle, joka on Viron sisäministeri Andres Anvelt, ja muuttoliike- ja sisäasioista vastaavalle komissaarille Dimitris Avramopoulosille. Kirjeessä varoitettiin, että Italian tilanne on käymässä kestämättömäksi. Keskisen Välimeren muuttoliikeongelmaa käsitellään oikeus- ja sisäasioiden ministereiden epävirallisessa kokouksessa 6. ja 7. heinäkuuta. Tämä on komission panos kokouksessa käytävään keskusteluun. Se ei sulje pois lisätoimia käytyjen keskustelujen tuloksen ja kentällä tapahtuvan kehityksen perusteella.

 

I Toimenpiteet muuttopaineen vähentämiseksi keskisen Välimeren reitillä ja solidaarisuuden lisäämiseksi

·         Parannetaan etsintä- ja pelastustoiminnan koordinointia keskisellä Välimerellä:

o   Italian olisi laadittava yhteistyössä komission kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa käytävän vuoropuhelun perusteella käytännesäännöt etsintä- ja pelastustoimintaan osallistuville kansalaisjärjestöille. Neuvosto voisi ne mahdollisesti vahvistaa.

o   Parempi yhteistyö Italian meripelastuskeskuksen (MRCC) ja naapurimaiden meripelastuskeskusten välillä vakiintuneessa tai muunlaisessa operatiivisessa yhteistyössä takaisi nopean ja tuloksellisen toiminnan.

o   Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi tutkittava kiireellisesti Triton-yhteisoperaatiota koskevat Italian ehdotukset.

o   Pohjois-Afrikan kumppaneita, erityisesti Tunisiaa, Egyptiä ja Libyaa, olisi kannustettava ilmoittamaan virallisesti etsintä- ja pelastusalueensa ja perustamaan meripelastuskeskukset. Tätä varten Italian olisi nopeasti toteutettava käynnissä oleva Libyan etsintä- ja pelastuskapasiteettia koskeva Italian rannikkovartioston toteutettavuustutkimus, jotta Libyaan voitaisiin nopeammin perustaa täysin toimiva meripelastuskeskus. Näin Libya voisi ottaa järjestämis-/koordinointivastuun huomattavasti useammista etsintä- ja pelastusoperaatioista kuin tällä hetkellä.

o   Tunisiaa, Egyptiä ja Algeriaa olisi kannustettava liittymään Välimeren Seahorse-verkostoon.

 

·         Parannetaan libyalaisten valmiuksia valvoa rajoja:

o   Käynnissä olevia Libyan rannikkovartioston koulutustoimia on edelleen parannettava, ja varustuksen ja huoltotoimien priorisointi Libyan viranomaisten kanssa on saatava valmiiksi.

o   EU:n erityisrahaston hallituksen olisi heinäkuun loppuun mennessä hyväksyttävä Libyan meri- ja maarajojen valvontaa koskeva 46 miljoonan euron hanke, jonka Italia on valmistellut yhdessä komission kanssa.

 

·         Vahvistetaan toimia Libyaan kohdistuvien muuttopaineiden vähentämiseksi ja ihmisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi:

o   Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan operaatioiden, eurooppalaisen raja- ja merivartioston ja Europolin välistä tietojenvaihtoa olisi parannettava, ja tämä olisi nimenomaisesti mainittava tarkistetussa toimeksiannossa.

o   Avustettua vapaaehtoista paluuta Libyasta ja Nigeristä lähtömaihin yhdessä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa toteutettavan aloitteen kautta olisi vauhditettava asettamalla tarvittaessa käyttöön lisää rahoitusta.

o   Komissio käynnistää yhdessä UNHCR:n kanssa uuden prosessin uudelleensijoittamissitoumusten saamiseksi. Ensimmäisenä on tarkoitus uudelleensijoittaa kansainvälistä suojelua tarvitsevia Libyasta, Egyptistä, Nigeristä, Etiopiasta ja Sudanista. 

o   EU ja sen jäsenvaltiot tehostavat yhteistyötään Malin ja Nigerin kanssa estääkseen liikkumisen kohti Libyaa.

o   EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä Libyan kanssa, jotta rajavalvontaa maan ulkorajoilla (erityisesti etelärajalla) voidaan merkittävästi ja nopeasti vahvistaa ja padota Libyaan suuntautuvat muuttovirrat. Tähän sisältyy yhteistyön lisääminen G5 Sahel -ryhmän maiden kanssa ja viimeksi pidetyssä G5-maiden huippukokouksessa päätetyn ”yhteisjoukon” perustaminen EU:lta tulevan 50 miljoonan euron rahoitustuen avulla, jotta voidaan palauttaa valvonta Malin, Burkina Fason ja Nigerin kauttakulkualueilla.

o   EU:n ja jäsenvaltioiden olisi parannettava kumppanuuskehysten täytäntöönpanoa, ja ulotettava se muihinkin kuin nykyisiin viiteen kumppanuusmaahan. Erityisesti tärkeimmissä lähtömaissa olisi käytettävä sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuskeinoja, kuten viisumien käyttöä vaikutuskeinona.

 

·         Saavutetaan todellista edistymistä laittomasti maahan tulleiden palauttamisessa

o   EU:n olisi

§  saatava jäsenvaltioiden täydellä tuella viipymättä aikaan hyvin toimivia EU:n takaisinottosopimuksia ja käytännön järjestelyjä kolmansien maiden kanssa käyttämällä kaikkia mahdollisia keinoja ja kannustimia

§  Italian pyynnöstä mobilisoitava täysimääräisesti jäsenvaltioiden sekä eurooppalaisen raja- ja merivartioston voimavarat laittomasti maahan tulleiden palauttamisen tukemiseksi, erityisesti ottamalla käyttöön eurooppalaisia palauttamistiimejä ja järjestämällä palauttamisoperaatioita sekä tilaus- että reittilennoilla.

o   Italian olisi

§  sovellettava nopeutettuja palauttamismenettelyjä

§  annettava turvapaikkapäätöksen yhteydessä välittömästi palauttamispäätös tietyille kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille

§  lisättävä avustetun vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotouttamisen menettelyjen käyttöä yhdessä IOM:n kanssa.

 

·         Toteutetaan voimassa olevat sisäisiä siirtoja koskevat sitoumukset täysimääräisesti

o   Jäsenvaltioiden on lisättävä sisäisiä siirtoja Italiasta suhtautumalla joustavammin hakijoihin, joita Italia esittää siirrettäväksi, vastaamalla nopeammin Italian pyyntöihin, lisäämällä vastaanottositoumuksiaan ja tekemällä sitoumuksia säännöllisemmin.

o   Italian olisi kiireellisesti rekisteröitävä kaikki Italiassa olevat eritrealaiset, keskitettävä siirtomenettely erityisiin siirtokeskuksiin ja standardoitava menettely, jotta ilman huoltajaa olevien alaikäisten siirrot ovat mahdollisia. Lisäksi Italian olisi oltava edelleen joustava ja sovittava tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa ylimääräisiä turvallisuustarkastuksia koskevista kahdenvälisistä järjestelyistä. Italian olisi helpotettava Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) etsivää työtä, jossa pyritään tunnistamaan ja rekisteröimään sisäistä siirtoa varten kaikki vuosina 2016 ja 2017 saapuneet mahdolliset hakijat, jotka ovat edelleen Italiassa.

 

·         Jäsenvaltioiden olisi kiireellisesti annettava lisärahoitusta EU:n erityisrahastolle ja erityisesti Pohjois-Afrikkaa koskevaan osioon, jotta voidaan varmistaa rahaston kestävyys vuonna 2018 ja sen jälkeen jäsenvaltioiden antamia sitoumuksia vastaavasti. EU puolestaan on vuonna 2017 myöntänyt 200 miljoonaa euroa lisää määrärahoja. Ne saadaan pian kohdennettua ja niitä koskevat sopimukset tehtyä. EU pyrkii aktiivisesti löytämään lisärahoitusta EU:n talousarviosta vuodeksi 2018.

 

II EU:n muuttoliikepolitiikan toteuttaminen Italian kanssa

Niiden toimenpiteiden lisäksi, joilla parannetaan muuttovirtojen hallintaa keskisen Välimeren reitillä, voidaan toteuttaa toimia, joilla parannetaan EU:n muuttoliikepolitiikan toteuttamista Italiassa. Äskettäin hyväksytyn Minnitin lain tarkoituksena on tehdä Italian turvapaikka- ja palautusjärjestelmästä huomattavasti nykyistä tuloksellisempi, määrittää nopeasti suojelun tarpeessa olevat ja samalla toteuttaa toimia, joilla voidaan nopeasti palauttaa taloudellisista syistä maahan tulleet, joita valtaosa Italiaan saapuvista ja siellä tällä hetkellä olevista on.

 

·         Italian olisi vauhditettava Minnitin lain täysimääräistä täytäntöönpanoa mm. seuraavin keinoin:

o   Kiinteiden järjestelykeskusten (hotspot) vastaanottokapasiteettia olisi lisättävä merkittävästi (nykyiset 1 600 paikkaa olisi vähintään kaksinkertaistettava). Järjestelykeskusten kapasiteettia lisäämällä voitaisiin myös paremmin varmistaa, että kaikkien tulijoiden henkilöllisyys selvitetään ja että heidät rekisteröidään ja heiltä otetaan sormenjäljet. Tällä tavoin tulijoiden maihinnousu, alustava seulonta ja ohjaaminen turvapaikka- tai palauttamismenettelyyn voisi tapahtua ensisijaisesti järjestelykeskuksissa (hakijoiden seulonta ja ohjaaminen eteenpäin). Jokaisessa järjestelykeskuksessa on oltava riittävästi laitteita Eurodac-järjestelmän, viisumitietojärjestelmän ja automaattisen sormenjälkien tunnistusjärjestelmän käyttöä varten.

o   Kaiken kaikkiaan rakenteellista vastaanottokapasiteettia on lisättävä merkittävästi.

o   Säilöönottokapasiteettia on lisättävä tuntuvasti, jotta saadaan nopeasti käyttöön vähintään 3 000 paikkaa. Nykyistä säilöönottoajan enimmäiskestoa olisi pidennettävä palauttamisdirektiivin täytäntöönpanoa koskevan komission suosituksen mukaisesti ja niin, että voimassa olevassa EU:n lainsäädännössä sallittu määräaika hyödynnetään täysimääräisesti.

o   On varmistettava oikeusviranomaisten riittävä kapasiteetti ja nopeutettava merkittävästi hakemusten käsittelyä sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että muutoksenhakuvaiheessa.

 

·         EU:n olisi lisättävä Italialle muuttoliikkeen hallintaa varten myönnettävää rahoitusta

o   Lyhyen aikavälin toimenpiteenä voitaisiin välittömästi myöntää 35 miljoonan euron lisärahoitus Minnitin uudistusten toteuttamiseen.

 

·         Lisäksi Italian olisi toteutettava seuraavat toimet

o   Käytettävä nopeita menettelyjä, joissa hakemus käsitellään hakijan ollessa suljetussa keskuksessa, jotta voidaan estää hakijoita pakenemasta ja helpottaa sellaisten hakijoiden palauttamista, joiden hakemukset hylätään tai joiden hakemukset ovat ilmeisen perusteettomia.

o   Hyödynnettävä laajemmin hakemuksen tutkimatta jättämisen perusteita, etenkin silloin kun perusteena voidaan käyttää ensimmäisen turvapaikkamaan tai turvallisen kolmannen maan käsitteitä, ja sovellettava laajemmin nopeutettuja menettelyjä, etenkin silloin kun hakija tulee turvallisesta lähtömaasta tai on johtanut viranomaisia harhaan. Harkittava kansallisen luettelon laatimista turvallisista lähtömaista ja sisällytettävä siihen Italiaan saapuvien siirtolaisten yleisimmät lähtömaat. EU:n yhteisen linjan varmistamiseksi voisi olla hyödyllistä, jos neuvosto antaisi päätelmät turvallisista lähtömaista.

o   Sovellettava asuinpaikkaa ja vapaata liikkumisoikeutta koskevia rajoituksia ja vältettävä matkustusasiakirjojen antamista turvapaikanhakijoille, jotta voidaan vähentää edelleen liikkumista, lukuun ottamatta tilanteita, joissa se on sallittava ”vakavista humanitaarisista syistä”.

 

·         Olisi lisättävä EASOn tukea uusiin toimiin, erityisesti nopeita menettelyjä varten.

 

III Kohti kestävää kriisinhallintaa

Jotta kriisitilanteiden hallintaa koskevat järjestelyt saataisiin vakaammalle pohjalle, on olennaisen tärkeää, että Euroopan parlamentti ja neuvosto edistyvät nopeasti Dublin-ehdotusta koskevissa neuvotteluissa. Dublin-järjestelmän uudistaminen osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mukaan lukien tässä hahmotellut toimenpiteet, voivat tarjota ratkaisun siihen, miten Italialle ja muille muuttopaineiden kohteeksi joutuneille jäsenvaltioille voidaan osoittaa solidaarisuutta ja selventää samalla vastuualueita.

IP/17/1882

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar