Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den centrale Middelhavsrute: Kommissionen foreslår handlingsplan for at støtte Italien, reducere migrationspresset og øge solidariteten

Strasbourg, den 4. juli 2017

På baggrund af den stadig mere kritiske situation på den centrale Middelhavsrute foreslår Kommissionen i dag en række foranstaltninger, der kan træffes øjeblikkeligt af EU-medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne samt af Italien selv.

På grundlag af de seneste to års indsats for at redde menneskeliv på havet og håndtere det stigende antal migranter, der kommer til Europa via den centrale Middelhavsrute, må alle aktører nu intensivere og fremskynde deres bestræbelser, så de står mål med den stadig mere presserende situation og de tilsagn, som EU's ledere har afgivet. De foranstaltninger, der foreslås i dag, bør danne grundlag for drøftelserne på det uformelle møde i Rådet om retlige og indre anliggender i Tallinn på torsdag.

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Den forfærdelige situation i Middelhavet er hverken ny eller forbigående. Vi har gjort enorme fremskridt i løbet af de seneste to et halvt år hen imod en reel migrationspolitik på EU-niveau, men de hastende omstændigheder kræver, at vi nu for alvor optrapper vores fælles indsats og ikke lader Italien i stikken. Vi skal først og fremmest handle i solidaritet med dem, der flygter fra krig og forfølgelse, og med de medlemsstater, der er under størst pres. Samtidig må vi støtte Libyen i kampen mod menneskesmuglere og øge grænsekontrollen for at reducere antallet af personer, der begiver sig ud på den farlige rejse over Middelhavet."

Tiltag for at støtte Italien og reducere migrantstrømmene

Kommissionen foreslår en række foranstaltninger, der skal træffes øjeblikkeligt for at optrappe EU's fælles indsats langs den centrale Middelhavsrute, navnlig følgende:

Kommissionen vil:

 • yderligere styrke de libyske myndigheders kapacitet gennem et projekt til 46 mio. EUR, der tilrettelægges i fællesskab med Italien
 • støtte etableringen af et fuldt operationelt søredningskoordinationscenter i Libyen
 • øge midlerne til migrationsforvaltning i Italien med et yderligere beløb på 35 mio. EUR, der er klar til at sætte ind øjeblikkeligt
 • sikre en fuld mobilisering af EU's agenturer:
  • Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) er klar til at øge antallet af mobile teams, der yder støtte til behandlingen af asylansøgninger
  • Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør hurtigst muligt undersøge Italiens forslag om operation Triton
  • og den europæiske grænse- og kystvagts styrke på over 500 eksperter i håndtering af tilbagesendelser er klar til udrykning på anmodning fra Italien
 • iværksætte og finansiere et nyt tiltag til at opnå tilsagn om genbosætning, navnlig fra Libyen, Egypten, Niger, Etiopien og Sudan, i samarbejde med FN's Højkommissariat for Flygtninge
 • samarbejde med Libyen om at styrke kontrollen ved den sydlige grænse, i samarbejde med G5 Sahel-landene og medlemsstaterne og med finansiel støtte fra EU
 • optrappe indsatsen for at opnå tilbagetagelsesaftaler (eller tilsvarende uformelle aftaler) med oprindelses- og transitlandene, med støtte fra medlemsstaterne
 • intensivere samarbejdet med Niger og Mali som led i partnerskabsrammen for at forhindre migrantstrømme i retning af Libyen
 • fortsætte samarbejdet med Den Internationale Organisation for Migration (IOM) for at fremskynde støttet frivillig tilbagevenden fra Libyen og Niger til oprindelseslandene, herunder ved at tilvejebringe yderligere finansiering
 • sammen med medlemsstaterne sikre fuld gennemførelse af partnerskabsrammen, også ud over de oprindelige 5 prioriterede lande, ved hjælp af både positive og negative incitamenter
 • ud over de 200 mio. EUR, der er afsat i 2017 til Nordafrika under EU-trustfonden for Afrika, sikre tilsvarende midler i 2018 og fremover fra EU-budgettet og medlemsstaterne (se tabellen).

Medlemsstaterne bør:

 • bidrage i langt højere grad til EU-trustfonden for Afrika for at supplere bidraget på 2,6 mia. EUR fra EU's begrænsede budget, i overensstemmelse med deres tilsagn i november 2015 (se tabellen).
 • fremskynde omfordelingen af asylansøgere fra Italien ved at reagere hurtigere på Italiens anmodninger og give mere omfattende og regelmæssige tilsagn
 • indgå i dialog med Tunesien, Egypten og Algeriet sammen med Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for at tilskynde disse lande til at deltage i Middelhavsnetværket Seahorse og opfordre dem til at erklære deres eftersøgnings- og redningsområder og formelt etablere et søredningskoordinationscenter
 • fremskynde drøftelserne sammen med Europa-Parlamentet om reformen af Dublinsystemet vedrørende fordeling af asylansøgninger i EU for at skabe en mere stabil ramme for løsning af disse udfordringer i fremtiden
 • mobilisere deres kapacitet, sammen med den europæiske grænse- og kystvagt, for at støtte tilbagesendelsen af irregulære migranter fra Italien.

Italien bør:

 • i samråd med Kommissionen og på grundlag af en dialog med NGO'erne udarbejde en adfærdskodeks for NGO'er, der gennemfører eftersøgnings- og redningsaktioner i Middelhavet
 • opfylde sine egne forpligtelser vedrørende omfordeling af asylansøgere ved:
  • hurtigst muligt at registrere alle eritreere, der opholder sig i Italien
  • at centralisere og standardisere omfordelingsproceduren
  • at gøre det muligt at omfordele uledsagede mindreårige
  • og at udvise større fleksibilitet i forbindelse med sikkerhedskontrol, der gennemføres bilateralt med andre medlemsstater
 • hurtigt gennemføre Minniti-loven, bl.a. ved at:
  • skabe yderligere hotspotkapacitet
  • hurtigt sørge for en forøgelse af modtagelseskapaciteten og en betydelig forøgelse af tilbageholdelseskapaciteten til mindst 3 000 pladser
  • øge den maksimale varighed af varetægtsfængsling i overensstemmelse med EU-retten
  • og i væsentlig grad fremskynde behandlingen af asylansøgninger i appelfasen
 • optrappe tilbagesendelserne ved at:
  • anvende fremskyndede procedurer for tilbagesendelse
  • anvende hurtige procedurer og begrundelser for afvisning i større udstrækning
  • udarbejde en national liste over sikre oprindelseslande
  • udstede afgørelser om tilbagesendelse ved siden af og sammen med asylafgørelser
  • overveje at gøre brug af opholdsrestriktioner
  • og undlade at udstede rejsedokumenter til asylansøgere.

Se den fuldstændige handlingsplan her.

De næste skridt

Kommissionen arbejder sammen med det estiske formandskab for Rådet, og de foranstaltninger, der præsenteres i dag, bør danne grundlag for drøftelserne om øjeblikkelig støtte til Italien på det uformelle møde i Rådet om retlige og indre anliggender på torsdag i Tallinn.

Baggrund

Den Europæiske Union og medlemsstaterne har gradvist udviklet en stærkere og tydeligere politisk indsats for at styre migrationsstrømmene og redde liv i det centrale Middelhavsområde (se her).

Men tabene af menneskeliv og de vedvarende strømme af primært økonomiske migranter på den centrale Middelhavsrute er en strukturel udfordring og fortsat et presserende og alvorligt problem.

På Det Europæiske Råds møde den 22.-23. juni 2017 forpligtede EU's ledere sig til at handle beslutsomt nu "ved at øge koordineringen og gennemførelsen af alle de elementer, der er indeholdt i Maltaerklæringen, partnerskabsrammen og den fælles Vallettahandlingsplan, understøttet af tilstrækkelige finansielle midler."

Kommissionen følger i dag op på Det Europæiske Råds konklusioner ved at pege på specifikke skridt, som de enkelte aktører kan og bør tage for at indfri disse forpligtelser.

Italien har allerede taget vigtige skridt til at støtte samarbejdet med Libyen om styring af migrationen og til yderligere at forbedre gennemførelsen af EU's migrationspolitik i Italien. Den nylige Minniti-lov har til formål at gøre det italienske system for asyl og tilbagesendelse mere effektivt, så man hurtigt kan identificere, hvem der har behov for beskyttelse, og samtidig træffe foranstaltninger for at lette en hurtig tilbagesendelse af økonomiske migranter.

Yderligere oplysninger:

Kommissionens handlingsplan

Faktablad: Den centrale Middelhavsrute: Kommissionen foreslår handlingsplan for at støtte Italien og dæmme op for migrantstrømmene

Faktablad: EU's og medlemsstaternes bidrag til EU-trustfonden for Afrika

Meddelelse af januar 2017: Migrationen langs den centrale Middelhavsrute: Forvaltning af migrationsstrømmene og redning af menneskeliv

 

 

 

 

BILAG: EUROPA-KOMMISSIONENS HANDLINGPLAN OM FORANSTALTNINGER FOR AT STØTTE ITALIEN, MINDSKE PRESSET LANGS DEN CENTRALE MIDDELHAVSRUTE OG STYRKE SOLIDARITETEN

Tabet af menneskeliv og de vedvarende migrationsstrømme af primært økonomiske migranter langs den centrale middelhavsrute udgør en strukturel udfordring og giver fortsat anledning til presserende og alvorlige betænkeligheder ikke alene for Europa, men også på det afrikanske kontinent som helhed. Den 30. juni sendte den italienske indenrigsminister, Marco Minniti, et brev til formanden for Ministerrådet, den estiske indenrigsminister Andres Anvelt, og kommissæren med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, med en advarsel om, at situationen i Italien om kort tid bliver uholdbar. Spørgsmålet om migration i det centrale Middelhavsområde står på dagsordenen for det uformelle møde mellem justits- og indenrigsministrene den 6.-7. juli. Dette udgør Kommissionens bidrag til drøftelserne på dette møde og udelukker ikke yderligere foranstaltninger i lyset af resultatet af drøftelserne og udviklingen på stedet.

 

I. Foranstaltninger med henblik på at mindske migrationspresset langs den centrale middelhavsrute og styrke solidariteten

·         Bedre koordinering af eftersøgnings- og redningsaktioner (SAR) i det centrale Middelhavsområde:

o   Italien bør i samråd med Kommissionen og på grundlag af en dialog med ngo'er opstille en adfærdskodeks for ngo'er, der medvirker i SAR-aktiviteter. Rådet bør om muligt give sin tilslutning til denne adfærdskodeks.

o   Koordineringen bør forbedres mellem den italienske rednings- og søredningskoordinationstjeneste (MRCC) og nabolandenes MRCC, hvor sådanne findes, eller andre former for operationelt samarbejde for at sikre en rettidig og effektiv indgriben.

o   Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal hurtigst muligt granske Italiens forslag vedrørende den fælles operation Triton.

o   Nordafrikanske partnere, navnlig Tunesien, Egypten og Libyen, bør tilskyndes til formelt at anmelde deres SAR-områder og etablere deres MRCC. Italien bør til dette formål hurtigt gennemføre den italienske kystbevogtnings igangværende gennemførlighedsundersøgelse af den libyske SAR's kapacitet med henblik på at fremskynde etableringen af en fuldt operationel MRCC i Libyen, idet dette ville sætte Libyen i stand til at overtage ansvaret for tilrettelæggelse og koordinering af et betydeligt større antal SAR-operationer, end tilfældet er i dag.

o   Tunesien, Egypten og Algeriet bør tilskyndes til at deltage i middelhavsnetværket "Seahorse".

 

·         Foranstaltninger med henblik på at styrke Libyens kapacitet til grænsekontrol optrappes:

o   Den libyske kystbevogtnings igangværende uddannelsesaktiviteter må optrappes yderligere, og prioriteringen i samarbejde med de libyske myndigheder af behovet for udstyr og vedligeholdelse må afsluttes.

o   Rådet for Den Europæiske Unions Nødtrustfond bør senest ved udgangen af juli måned vedtage projektet om forvaltning af Libyens sø- og landegrænser, som Italien har udarbejdet i fællesskab med Kommissionen, med en beløbsramme på 46 mio. EUR.

 

·         Foranstaltninger med henblik på at mindske migrationspresset på Libyen og bekæmpe menneskesmugling:

o   Informationsudvekslingen mellem de relevante missioner inden for EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, Den Europæiske Grænse- og Kystbevogtning og Europol bør styrkes, og dette bør eksplicit fastsættes i det reviderede mandat.

o   Støttet frivillig tilbagevenden fra Libyen og Niger til oprindelseslandene ved hjælp af et fælles initiativ med IOM bør om fornødent fremskyndes med yderligere disponible midler.

o   Kommissionen vil iværksætte et nyt genbosættelsesprojekt sammen med UNHCR – i første omgang for personer med behov for international beskyttelse fra Libyen, Egypten, Niger, Etiopien og Sudan.

o   EU og medlemsstaterne vil optrappe deres engagement med Niger og Mali for at forebygge trafikstrømme mod Libyen.

o   EU og medlemsstaterne bør arbejde med Libyen om markant og hurtigt at styrke grænsekontrollen ved Libyens ydre grænser (særligt de sydlige grænser) for at dæmme op for yderligere strømme ind i Libyen. Dette omfatter et styrket samarbejde med G5 Sahel-landene og etablering (med EU's finansielle bistand på 50 mio. EUR) af den "fælles styrke", som det blev vedtaget at oprette på det seneste G5-topmøde, og hvormed det tilsigtes at genindføre grænsekontrollen i Malis, Burkina Fasos og Nigers transitområder.

o   EU og medlemsstaterne bør optrappe gennemførelsen af partnerskabsrammer, blandt andet ud over de fem nuværende partnerskabslandene, idet der gøres brug af såvel positive som negative incitamenter, navnlig for de mest betydende oprindelseslande og herunder udnyttelse af visumlempelser, når dette er relevant.

 

·         Reelle fremskridt med hensyn til tilbagesendelse af irregulære migranter bør opnås

o   EU bør:

§  med medlemstaternes fulde støtte indføre velfungerende EU-tilbagetagelsesaftaler og praktiske ordninger med tredjelande uden yderligere forsinkelse og med udnyttelse af alle mulige løftestangsvirkninger og incitamenter

§  til fulde mobilisere medlemsstaternes samt den europæiske grænse- og kystbevogtnings kapacitet efter Italiens anmodning til støtte for tilbagesendelse af irregulære migranter, navnlig gennem udsendelse af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser fra de disponible puljer, og tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, der omfatter både charter- og ruteflyvning.

o   Italien bør:

§  anvende fremskyndede procedurer for tilbagesendelse

§  øjeblikkeligt sammen med asylafgørelser udstede afgørelser om tilbagesendelse for visse kategorier af afviste asylansøgere

§  øge anvendelsen af procedurer for støttet frivillig tilbagevenden og reintegration i samarbejde med IOM.

 

·         Fuldt ud opfylde de allerede afgivne tilsagn om omfordeling

o   Medlemsstaterne vil skulle optrappe omfordelingen fra Italien og udvise større fleksibilitet med hensyn til at acceptere de ansøgere, som Italien foreslår at omfordele, reagere hurtigere på Italiens anmodninger, forhøje deres tilsagn og afgive tilsagn mere regelmæssigt.

o   Italien bør hurtigst muligt registrere alle eritreere i Italien, centralisere omfordelingsproceduren i særlige omfordelingscentre og standardisere proceduren for at lette omfordelingen af uledsagede mindreårige. Endvidere bør Italien fortsat vise sig fleksibel og aftale bilaterale ordninger med visse medlemsstater om yderligere sikkerhedstjek. Italien bør lette gennemførelsen af EASO's opsøgende kampagne for at identificere og registrere alle potentielle ansøgere, der er ankommet i 2016 og 2017 og stadig befinder sig i Italien, med henblik på omfordeling.

 

·         Medlemsstaterne bør snarest muligt stille yderligere midler til rådighed til Den Europæiske Unions Nødtrustfond, særlig dennes nordafrikanske vindue, for at sikre, at den kan opretholdes i 2018 og derefter i overensstemmelse med deres erklærede tilsagn. EU mobiliserede for sin del yderligere 200 mio. EUR til 2017, og dette beløb vil snart vil være tildelt og kontraheret. EU er nu i færd med at udpege yderligere finansieringsmidler til 2018 fra EU-budgettet.

 

II. Gennemførelsen af EU's migrationspolitik sammen med Italien optrappes

Foruden foranstaltninger med henblik på at håndtere strømme langs den centrale middelhavsrute kan der træffes foranstaltninger for at forbedre gennemførelsen af EU's migrationspolitik i Italien. Den nyligy vedtagne Minniti lov har til formål at effektivisere det italienske system for asyl og tilbagesendelse i betydelig grad ved hurtigt at identificere personer med behov for beskyttelse, samtidig med at der træffes foranstaltninger, som kan lette en hurtig tilbagesendelse af økonomiske migranter, som ankommer til og befinder sig i Italien.

 

·         Italien bør optrappe den fulde gennemførelse af Minniti-loven og herunder:

o   Mærkbart øge stationære hotspotområders eksisterende kapacitet (de nuværende 1 600 pladser bør mindst fordobles). Supplerende kapacitet i hotspots bør også gøre det lettere at sikre 100 % identifikation, registrering og optagelse af fingeraftryk af alle migranter. Dette vil åbne mulighed for, at ilandsætning, indledende screening og kanalisering via asyl- eller tilbagesendelsesproceduren primært finder sted i hotspotområderne (screening af ansøgere og kanalisering). Der er behov for tilstrækkeligt med terminaler til Eurodac, visuminformationssystemet og det automatiserede fingeraftryksidentifikationssystem i hvert hotspotområde.

o   Den samlede strukturelle modtagelseskapacitet må øges mærkbart.

o   Tilbageholdelseskapaciteten må øges mærkbart for hurtigst muligt at nå 3 000 pladser. I tråd med Kommissionens henstilling om gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet bør den nuværende maksimale varighed af tilbageholdelse forlænges ved at gøre fuld brug af den periode, som tillades i henhold til EU-lovgivningen.

o   Der må sikres tilstrækkelig kapacitet hos de retlige myndigheder, og undersøgelsen af ansøgninger må fremskyndes betydeligt i såvel første instans som i appelfasen.

 

·         EU må øge finansieringen med henblik på håndteringen af migration i Italien

o   Der kan som en kortsigtet foranstaltning indtil videre mobiliseres 35 mio. EUR i øjeblikkelig, supplerende støtte til gennemførelsen af Minniti-reformerne.

 

·         Italien bør derudover træffe følgende foranstaltninger

o   Bruge hasteprocedurer, hvor ansøgningen undersøges, medens ansøgeren holdes i lukkede centre, for at hindre migranter i at forsvinde og lette tilbagesendelsen af personer med uantagelige eller åbenbart grundløse andragender.

o   Åbne mulighed for mere udstrakt brug af begrundelser for afvisning i relevante sager, navnlig for at afvise ansøgninger ud fra koncepterne første asylland / sikkert tredjeland, og gøre mere udstrakt brug af hasteprocedurer, navnlig når en ansøger kommer fra et sikkert oprindelsesland eller har vildledt myndighederne. Overveje at opstille en national liste over sikre oprindelseslande og give forrang til optagelse af de mest almindelige oprindelseslande, som migranter, der ankommer til Italien, stammer fra. Af hensyn til en aleuropæisk dækning kunne Rådets konklusioner med en udpegning af sikre oprindelseslande være nyttige.

o   Bruge rejse- og opholdsbegrænsninger og undgå at levere rejsedokumenter til asylansøgere for at forhindre sekundære bevægelser undtagen af "alvorlige humanitære årsager" i relevante tilfælde.

 

·         Yderligere EASO-støtte bør stilles til rådighed for de supplerende foranstaltninger, navnlig til hasteprocedurer.

 

III. På vej mod en holdbar krisestyring

For at stabilisere krisestyringstiltagene er det bydende nødvendigt, at Europa-Parlamentet og Rådet hurtigt gør fremskridt med hensyn til forhandlingerne om Dublin-forslaget. Som led i en omfattende tilgang, der bl.a. omfatter de i denne note skitserede foranstaltninger, rummer et reformeret Dublin-system løsningen, hvorved der vises solidaritet med Italien og andre medlemsstater, der er under pres, samtidig med at ansvarsområderne afklares.

IP/17/1882

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar