Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Маршрутът през Централното Средиземноморие: Комисията предлага план за действие в подкрепа на Италия, за отслабване на имиграционния натиск и за увеличаване на солидарността

Страсбург, 4 юли 2017 r.

Тъй като ситуацията по маршрута през Централното Средиземноморие става все по-напрегната, днес Комисията определя редица незабавни мерки, които могат да бъдат предприети от държавите членки, Комисията, агенциите на ЕС, както и от самата Италия.

Като се опират на извършеното през последните две години за спасителни операции по море и справяне с растящия брой на пристигащите по маршрута през Централното Средиземноморие, сега всички действащи лица трябва да увеличат и ускорят усилията си предвид все по-напрегнатото положение и ангажиментите, поети от лидерите на ЕС. Днешните мерки следва да формират основата на разискванията по време на неофициалното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в четвъртък в Талин.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Изключително тежката ситуация в Средиземно море не е нито нова, нито само временна. Постигнахме огромен напредък през последните две години и половина към реална политика на ЕС в областта на миграцията, но сега спешното положение изисква от нас сериозно да ускорим нашата съвместна работа и да не изоставяме Италия сама. Акцентът на усилията ни трябва да бъде върху солидарността — солидарност с хората, които бягат от война и преследвания, и с нашите държави членки, подложени на най-силен натиск. В същото време е необходимо да действаме в подкрепа на Либия, за борба с контрабандистите и за засилване на граничния контрол, така че да се намали броят на хората, предприемащи опасни пътувания към Европа.“

Действия в подкрепа на Италия и за намаляване на миграционните потоци

Европейската комисия предлага набор от мерки, които трябва да бъдат предприети сега, за да ускори общата дейност на Европейския съюз по маршрута през Централното Средиземноморие, и по-специално следното:

Комисията :

 • Ще укрепи допълнително капацитета на либийските органи чрез проект на стойност 46 милиона евро, изготвен съвместно с Италия;
 • Ще подкрепи създаването на напълно оперативен морски център за координация и спасителни дейности в Либия;
 • Ще увеличи средствата за управление на миграцията в Италия с допълнителни 35 милиона евро, готови да бъдат веднага отпуснати;
 • Ще гарантира пълна мобилизация на агенциите на ЕС:
  • Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) е готова да увеличи броя на мобилните екипи за подпомагане на обработката на заявленията;
  • Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва спешно да разгледа предложенията на Италия по отношение на съвместната операция „Тритон“; и
  • резервът за бързо реагиране на европейската гранична и брегова охрана в състав в от над 500 експерти е готов да бъде използван по искане на Италия;
 • Ще стартира и финансира поемането на нов ангажимент за презаселване, по-специално от Либия, Египет, Етиопия, Нигер и Судан във връзка с Върховния комисариат на ООН (ВКБООН) за бежанците, считано от днес;
 • Ще работи заедно с Либия, за да засили контрола по южната граница, в сътрудничество с държавите от Г-5 от Сахел и държавите членки и с финансовата подкрепа на ЕС;
 • Ще ускори работата за осигуряване на споразумения за обратно приемане (или еквивалентни неформални споразумения) с държавите на произход и транзитните държави, с подкрепата на държавите членки;
 • Ще продължи да се ангажира допълнително с Нигер и Мали по линия на рамката за партньорство, за да се предотврати движението на миграционните потоци към Либия;
 • Ще продължи да си сътрудничи с Международната организация по миграция (МОМ) за ускоряване на подпомаганите доброволни връщания от Либия и Нигер в страните на произход, включително чрез предоставяне на допълнително финансиране;
 • Ще гарантира заедно с държавите членки пълното прилагане на рамката за партньорство, включително извън първоначалните 5 приоритетни държави, като използва инструменти както за насърчаване, така и за възпиране;
 • В добавка към сумата от 200 милиона евро, мобилизирани през 2017 г. за Северна Африка по линия на Доверителния фонд ЕС—Африка, ще гарантира същите средства за 2018 г. и нататък от бюджета на ЕС и държавите членки (вж. таблица);

Държавите членки следва:

 • Да допринесат много по-съществено към Доверителния фонд ЕС—Африка, за да допълнят вноската от 2,6 милиарда евро от ограничения бюджет на ЕС в съответствие с поетите от тях ангажименти през ноември 2015 г. (вж. таблица);
 • Да ускорят преместването от Италия, чрез по-бърз отговор на италиански искания, увеличаване на ангажиментите за преместване и поемане на ангажименти по-редовно;
 • Да подпомогнат контактите с Тунис, Египет и Алжир, заедно с Комисията и Европейската служба за външна дейност, за да ги насърчи да се присъединят към мрежата „Seahorse Mediterraneo“, и да призоват тези държави да декларират своите райони за търсене и спасяване и да създадат официален морски център за спасителни дейности и координация ;
 • Да ускорят обсъжданията, заедно с Европейския парламент, относно реформата на дъблинската система за разпределение на заявленията за убежище в рамките на ЕС, за да се осигури по-стабилна рамка за справяне с тези предизвикателства в бъдеще;
 • Да мобилизират своя капацитет, заедно с капацитета на европейската гранична и брегова охрана, за подпомагане на връщането на незаконни мигранти от Италия;

Италия следва:

 • Да състави, като се консултира с Комисията и въз основа на диалог с НПО, Кодекс на поведение за неправителствените организации, извършващи дейности по издирването и спасяването на хора в Средиземно море;
 • Да изпълни ангажиментите си за преместването, като:
  • регистрира без всякакво забавяне всички граждани на Еритрея, намиращи се в Италия;
  • централизира и стандартизира процедурата по преместване;
  • способства за преместването на непридружени малолетни и непълнолетни лица; и
  • покаже по-голяма гъвкавост по отношение на проверките за сигурност, организирани двустранно с други държави членки;
 • Да приложи бързо закона Minniti, включително чрез:
  • създаване на допълнителен капацитет на горещите точки;
  • повишаване на капацитета за приемане и значително увеличаване на капацитета за задържане, който да достигне спешно поне 3 000;
  • увеличаване на максималната продължителност на задържането в съответствие с правото на ЕС; и
  • значително ускоряване на разглеждането на обжалваните заявления за убежище;
 • Да увеличи връщанията чрез:
  • прилагане на ускорени процедури за връщане;
  • по-широко използване на бързите процедури и основанията за недопустимост;
  • разработване на национален списък на сигурните страни на произход;
  • издаване на решения за връщане наред и заедно с решенията относно предоставяне на убежище;
  • обмисляне на възможността за ограничения на пребиваването; и
  • въздържане от предоставяне на документи за пътуване на лица, търсещи убежище;

Вж. пълния план за действие на Комисията тук.

Следващи стъпки

Комисията работи съгласувано с естонското председателство на Съвета и представените днес мерки следва да бъдат основа на дискусиите за незабавна подкрепа за Италия, които ще се проведат по време на неформалното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в четвъртък в Талин.

Контекст

Европейският съюз и неговите държави членки постепенно изготвиха по-крепък и ясен политически отговор за спасяването на човешки живот и подобряване на управлението на миграционните потоци в Централното Средиземноморие (Вж. тук).

Но загубата на човешки живот и продължаващите миграционните потоци от предимно икономически мигранти по маршрута през Централното Средиземноморие е структурно предизвикателство и продължава да бъде въпрос, пораждащ спешна и сериозна загриженост.

На заседанието на Европейския съвет на 22—23 юни 2017 г., лидерите поеха ангажимент да предприемат решителни действия сега , „като засилят координацията и изпълнението на всички елементи, съдържащи се в Декларацията от Малта, Рамката за партньорство и Съвместния план за действие от Ла Валета, обезпечени с достатъчни финансови ресурси."

Днес Комисията продължава работата, като посочва конкретни действия, които всеки участник може и следва да предприеме, за да изпълни тези ангажименти.

Италия вече предприема важни стъпки за подкрепа на сътрудничеството с Либия относно управлението на миграцията, както и за по-нататъшно подобряване на изпълнението на политиката на ЕС в областта на миграцията в Италия. Неотдавна приетият закон Minniti има за цел повишаване на ефективността на действащата италианска система за убежище и връщане, като бързо се идентифицират лицата, които се нуждаят от закрила, и същевременно се предприемат действия, които могат да улеснят бързото връщане на икономически мигранти.

За повече информация

План за действие на Комисията

Информационен документ: Маршрутът през Централното Средиземноморие Комисията предлага план за действие в подкрепа на Италия и за ограничаване на миграционните потоци

Информационен документ: Вноските на държавите членки и ЕС в доверителния фонд ЕС-Африка

Съобщението от януари 2017 г.: Миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие. Управление на потоците, спасяване на човешки живот

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА ИТАЛИЯ, ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НАТИСКА ПО МАРШРУТА ПРЕЗ ЦЕНТРАЛНОТО СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СОЛИДАРНОСТТА

Загубата на човешки живот и продължаващите миграционни потоци от предимно икономически мигранти по маршрута през Централното Средиземноморие са структурни предизвикателства и продължават да будят неотложна и сериозна загриженост не само в Европа, но и в целия африкански континент. На 30 юни италианският министър на вътрешните работи Марко Минити изпрати писмо до председателя на Съвета на министрите, до естонския министър на вътрешните работи Андрес Анвелт и до европейския комисар по въпросите на вътрешните работи и миграцията Димитрис Аврамопулос, с което ги уведомява, че положението в Италия скоро ще излезе от контрол. Въпросът за миграцията в района на Централното Средиземноморие ще бъде включен в дневния ред на неофициалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи на 6 и 7 юли. Това е приносът на Комисията към обсъжданията по време на тази среща и не са изключени по-нататъшни действия в зависимост от резултатите от обсъжданията и събитията на място.

 

I. Мерки за намаляване на миграционния натиск по маршрута през Централното Средиземноморие и за повишаване на солидарността

·         По-добра координация на дейностите по издирване и спасяване в района на Централното Средиземноморие:

o   Като се консултира с Комисията и след диалог с неправителствените организации, Италия следва да изготви кодекс за поведение за НПО, работещи в областта на дейностите по издирване и спасяване. Съветът евентуално може да подкрепи подобен кодекс за поведение;

o   По-добро сътрудничество между италианския център за координация на морските спасителни дейности (ЦКМСД) и съседните центрове, когато има такива, или други видове оперативно сътрудничество, за да се гарантира навременна и ефективна намеса;

o   Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва спешно да разгледа предложенията на Италия за съвместната операция „Тритон“.

o   Северноафриканските партньори, по-конкретно Тунис, Египет и Либия, следва да бъдат насърчени да съобщят официално своите райони на дейности по издирване и спасяване и да създадат центрове за координация на морските спасителни дейности (ЦКМСД). За тази цел Италия следва бързо да завърши текущото проучване на осъществимостта, провеждано от италианската брегова охрана, във връзка с капацитета на Либия за провеждане на дейности по издирване и спасяване, за да се ускори създаването на напълно функциониращ ЦКМСД в Либия, тъй като това ще позволи на Либия да поеме отговорността за организацията/координацията на значително по-голям брой операции по издирване и спасяване отколкото понастоящем.

o   Тунис, Египет и Алжир следва да бъдат насърчени да се присъединят към Средиземноморска мрежа Seahorse.

 

·         Повече действия за повишаване на капацитета на Либия за извършване на контрол на границите:

o   Продължаващите дейности по обучение на либийската брегова охрана трябва да станат още по-интензивни и трябва да бъде завършена дейността по определяне на приоритети в оборудването и поддръжката заедно с либийските органи;

o   До края на юли съветът на доверителния фонд на ЕС следва да приеме проекта за управление на морските и сухоземните граници на Либия, подготвен от Италия съвместно с Комисията, за сума в размер на 46 милиона евро.

 

·         Засилване на действията за намаляване на миграционния натиск върху Либия и борба срещу контрабандата и трафика на хора:

o   Обменът на информация между съответните мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана, европейската гранична и брегова охрана и Европол следва да бъде засилен и това да бъде изрично посочено в преразгледания мандат;

o   Подпомогнатите доброволни връщания от Либия и Нигер към държавите на произход чрез съвместна инициатива с МОМ следва да бъдат ускорени с предоставянето на допълнителни средства, ако е необходимо;

o   Комисията ще стартира нова кампания за поемане на ангажименти по отношение на презаселването в сътрудничество с ВКБООН, като започне с нуждаещите се от международна закрила лица от Либия, Египет, Нигер, Етиопия и Судан;

o   ЕС и държавите членки ще засилят ангажимента си с Нигер и Мали, за да бъдат предотвратени движения към Либия;

o   ЕС и държавите членки следва да работят с Либия за значително и бързо засилване на граничните проверки по външните граници на страната (особено южните граници) с цел възпиране на нови потоци към Либия. Това включва засилено сътрудничество с държави от Г-5 от Сахел и създаването, с подкрепата на 50 милиона евро от ЕС, на „обединените сили“, за които бе взето решение на последната среща на върха на Г-5 и които имат за цел възстановяване на контрола по границите в транзитните зони на Мали, Буркина Фасо и Нигер.

o   ЕС и държавите членки следва да засилят изпълнението на рамката за партньорство, включително извън сегашните пет партньорски държави, като използват положителни и отрицателни лостове за влияние, по-специално по отношение на основните държави на произход, включително визовия режим, когато е уместно.

 

·         Постигане на реален напредък в областта на връщането на незаконни мигранти

o   ЕС следва:

§  да въведе, с пълната подкрепа на държавите членки, добре функциониращи споразумения на ЕС за обратно приемане и практически договорености с трети държави без по-нататъшно забавяне и като използва всички възможни лостове и стимули;

§  да мобилизира напълно способностите на държавите членки, както и на европейската гранична и брегова охрана, по искане на Италия, за подкрепа на връщането на незаконни мигранти, по-специално чрез разполагане на европейски екипи за намеса в областта на връщането от наличния контингент и чрез организиране на операции по връщане, които да обхващат чартърни и търговски полети.

o   Италия следва:

§  да прилага ускорени процедури за връщане;

§  с издаването на решения относно убежището незабавно да издава също така решения за връщане за някои категории лица, на които е отказано убежище;

§  да увеличи използването на процедурите за подпомогнато доброволно връщане и за реинтеграция, заедно с МОМ.

 

·         Пълно изпълнение на съществуващите ангажименти за преместване

o   Държавите членки трябва да ускорят преместванията от Италия, като бъдат по-гъвкави при приемането на кандидатите за преместване, предложени от Италия, като реагират по-бързо на италианските искания и увеличат броя и честотата на своите ангажименти за премествания.

o   Италия следва да регистрира спешно всички граждани на Еритрея, намиращи се в Италия, да централизира процедурата за преместване в създадени за целта центрове и да стандартизира процедурата, за да позволи преместването на непридружени ненавършили пълнолетие лица. Освен това Италия следва да продължи да проявява гъвкавост и да приема двустранните споразумения на някои държави членки за извършване на допълнителни проверки за сигурност. Италия следва да улесни прилагането на кампанията на EASO за идентифициране и регистриране на всички потенциални кандидати за преместване, които са пристигнали през 2016 и 2017 г. и все още са в Италия.

·         Държавите членки следва спешно да предоставят допълнително финансиране за доверителния фонд на ЕС, и по-специално за раздела за Северна Африка, за да се гарантира неговата устойчивост през 2018 г. и след това, в съответствие със заявените ангажименти. От своя страна, ЕС мобилизира допълнителни 200 милиона евро за 2017 г., които скоро ще бъдат изцяло разпределени и по които ще бъдат възложени договори. Понастоящем ЕС активно набелязва допълнително финансиране от бюджета на ЕС за 2018 г.

 

II. Ускоряване на изпълнението на миграционната политика на ЕС в Италия

В допълнение към мерките за подобряване на управлението на потоците по маршрута през Централното Средиземноморие съществуват действия, които могат да бъдат предприети за подобряване на прилагането на миграционната политика на ЕС в Италия. Приетият наскоро закон „Минити“ има за цел да направи италианската система за убежище и връщане много по-ефективна отколкото в момента, така че бързо да се идентифицират лицата, нуждаещи се от закрила, и същевременно да се предприемат действия, които могат да улеснят бързото връщане на икономическите мигранти, представляващи по-голямата част от мигрантите, пристигащи и пребиваващи в Италия.

 

·         Италия трябва да ускори пълното прилагане на закона „Минити“, което включва:

o   Съществено увеличаване на съществуващия капацитет на стационарни горещи точки (сегашните 1 600 места следва най-малкото да се удвоят). Допълнителният капацитет на горещи точки би следвало също да улесни гарантирането на 100 %-но идентифициране, регистриране и снемане на пръстови отпечатъци на всички мигранти. По този начин слизането на брега, първоначалната проверка и насочването чрез процедурата за убежище или за връщане ще се извършват предимно в горещите точки (проверка на лицата, търсещи убежище, и насочване). Във всяка гореща точка трябва да има достатъчно на брой терминали за Евродак, Визовата информационна система и автоматизираната система за разпознаване на пръстови отпечатъци.

o   Общият структурен приемен капацитет трябва да бъде значително увеличен.

o   Капацитетът за задържане следва да бъде значително увеличен, за да достигне спешно поне 3 000 места. В съответствие с Препоръката на Комисията относно прилагането на Директивата за връщането, следва да се удължи настоящият максимален срок на задържане чрез пълно използване на периода, разрешен съгласно законодателството на ЕС.

o   Осигуряване на достатъчен капацитет на органите на съдебната власт и значително ускоряване на разглеждането на молбите както на първа инстанция, така и при обжалване.

 

·         ЕС следва да увеличи финансирането за управлението на миграцията в Италия

o   Като краткосрочна мярка, първоначална допълнителна сума от 35 милиона евро би могла да бъде незабавно мобилизирана в подкрепа на прилагането на реформите „Минити“.

 

·         В допълнение Италия следва да предприеме следните стъпки

o   Да използва бързи процедури за разглеждане на молбата, докато трае задържането на кандидата в затворен център, така че мигрантите да не могат да се укрият, и за улесняване на връщането на кандидатите с недопустими или явно неоснователни молби.

o   Да използва по-широко основанията за недопустимост, които са възможни в определени случаи, по-специално, за обявяване на някои молби за недопустими въз основа на понятията за първа страна на убежище/сигурна трета страна, и да използва по-широко ускорените процедури, по-специално когато кандидатът идва от „сигурна страна на произход“ или когато е заблудил органите. Да обмисли възможността за разработване на национален списък на „сигурните страни на произход“, за да се даде предимство на най-често срещаните държави на произход на мигрантите, пристигащи в Италия. За да се даде европейско измерение, може да бъде полезно приемането на заключения на Съвета, с които се установяват сигурните страни на произход.

o   Да използва ограничения за пребиваването/свободното движение и да избягва предоставянето на документи за пътуване на лица, търсещи убежище, за да се предотвратяват вторичните движения, освен поради „сериозни хуманитарни причини“, когато е уместно.

 

·         Допълнителна подкрепа от EASO следва да бъде предоставена за допълнителни действия, по-специално за използването на бързи процедури.

 

III. Към устойчиво управление на кризи

За да могат мерките за управление на кризисни ситуации да бъдат поставени на твърда основа, е наложително Европейският парламент и Съветът спешно да постигнат напредък по преговорите по предложението относно регламента „Дъблин“. Изменението на дъблинска система, като част от цялостен подход, включващ видовете мерки, посочени в настоящата бележка, е начинът, по който можем да покажем солидарност към Италия и към други държави членки, подложени на натиск, като същевременно изясним отговорностите на всеки.

IP/17/1882

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar