Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia otvára verejnú konzultáciu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky

Brusel 2. február 2017

Modernizácia a zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), jednej z dlhodobých politík Európskej únie, umožnia primeranejšiu reakciu na aktuálne sociálne, politické, environmentálne a hospodárske výzvy.

Európska komisia dnes otvorila trojmesačnú verejnú konzultáciu, ktorá predstavuje prvú fázu modernizácie a zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Doručené príspevky podporia prácu Komisie pri určovaní priorít poľnohospodárskej politiky v budúcnosti. Zmodernizovaná a zjednodušená spoločná poľnohospodárska politika by ponúkala odpovede na kľúčové otázky, ktorým poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti čelia, a zároveň by bola prínosom z hľadiska priorít politiky Komisie (predovšetkým v oblasti pracovných miest a rastu), udržateľného rozvoja, rozpočtu zameraného na výsledky, zjednodušenia a subsidiarity.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan oznámil otvorenie konzultácií a vyhlásil: „Dnes podnikáme ďalšie kroky zamerané na modernizáciu a zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 21. storočie. Touto verejnou konzultáciou ponúkame všetkým zainteresovaným stranám a iným záujemcom o budúcnosť potravín a poľnohospodárstva v Európe možnosť zapojiť sa do formovania politiky pre všetkých ľudí v Európe. Poznatky z tejto konzultácie sa priamo premietnu do plánu budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú predseda Juncker ohlásil v decembri. Spoločná poľnohospodárska politika už každému európskemu občanovi prináša nezanedbateľné výhody z hľadiska potravinovej bezpečnosti, životaschopnosti vidieckych oblastí, vidieckeho životného prostredia a prínosu v oblasti riešenia problému zmeny klímy. Som si istý, že má potenciál priniesť ešte omnoho viac, ak zostavíme pre ňu nový plán, vďaka ktorému ju zlepšíme, oživíme – a, samozrejme, budeme primerane financovať.“

Verejná konzultácia bude prebiehať počas 12 týždňov, počas ktorých budú mať poľnohospodári, občania, organizácie a všetky zainteresované strany príležitosť vyjadriť sa k budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Komisia využije vstupy z konzultácie pri koncipovaní návrhu oznámenia, ktoré sa má predložiť do konca roka 2017 a ktoré bude obsahovať závery o súčasnom fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a potenciálne politické možnosti do budúcnosti, ktoré budú založené na spoľahlivých dôkazoch.

Výsledky verejnej konzultácie sa uverejnia online a komisár Hogan ich predstaví na konferencii v Bruseli v júli 2017.

Súvislosti

Spoločná poľnohospodárska politika, spustená v roku 1962, je jednou z najdlhodobejších politík EÚ. V priebehu rokov sa vyvíjala podľa potrieb meniacich sa poľnohospodárskych trhov. Hoci posledné reformy prebehli len v roku 2013, odvtedy sa zaznamenalo viacero zásadných trendov, na ktoré spoločná poľnohospodárska politika musí účinnejšie reagovať: príkladom je zvýšená neistota na trhu a klesajúce ceny, nové medzinárodné záväzky v oblasti zmeny klímy a udržateľný rozvoj.

Vzhľadom na tieto a iné výzvy je potrebné spoločnú poľnohospodársku politiku zmodernizovať a zjednodušiť s cieľom ešte viac zredukovať administratívnu záťaž, a ešte viac ju priblížiť k ostatným politikám EÚ, aby sa maximalizoval jej prínos k 10 politickým prioritám Komisie, cieľom udržateľného rozvoja a Parížskej dohode o zmene klímy.

Ďalšie informácie

Odkazy na konzultáciu

Odkaz na často kladené otázky o GR AGRI

Ďalšie informácie o spoločnej poľnohospodárskej politike

Európania, poľnohospodárstvo a spoločná poľnohospodárska politika: Eurobarometer 2016

IP/17/187

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar