Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni

Briselē, 2017. gada 2. februārī

Modernizējot un vienkāršojot kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), vienu no ilglaicīgajām Eiropas Savienības politikas jomām, spēsim labāk risināt šodienas sociālos, politiskos, vides un ekonomiskos jautājumus.

Šodien Eiropas Komisija sāka pirmo posmu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizācijā un vienkāršošanā, atklājot sabiedrisko apspriešanu, kura ilgs trīs mēnešus. Saņemtie viedokļi palīdzēs Komisijai izvirzīt nākotnes prioritātes lauksaimniecības politikā. Pateicoties modernākai un vienkāršākai kopējai lauksaimniecības politikai, varētu risināt nozīmīgākās problēmas, ar kurām saskaras lauksaimniecība un lauku apvidi. Vienlaikus tā palīdzētu īstenot Komisijas politiskās prioritātes (it īpaši nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi), ilgtspējīgu attīstību un uz rezultātiem, vienkāršošanu un subsidiaritāti orientētu budžetu.

Izsludinot šo apspriešanu, ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Šodien mēs sākam nākamos pasākumus, lai modernizētu un vienkāršotu kopējo lauksaimniecības politiku 21. gadsimta vajadzībām. Mēs aicinām visas ieinteresētās personas un tos, kurus interesē pārtikas un lauksaimniecības nākotne Eiropā, piedalīties šajā sabiedriskajā apspriešanā, lai palīdzētu veidot politiku, kas nestu labumu visiem Eiropas iedzīvotājiem. Šīs apspriešanas rezultāti tiks iestrādāti nākotnes kopējās lauksaimniecības politikas rīcības plānā, par kuru priekšsēdētājs Junkers paziņoja decembrī. Ikviens Eiropas iedzīvotājs jau bauda kopējās lauksaimniecības politikas augļus: pārtikas nodrošinājumu, lauku rajonu dzīvotspēju, tīrāku lauku vidi un ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Esmu pārliecināts, ka, izstrādājot turpmākās rīcības plānu, varam paveikt vēl vairāk. Vienīgais mums tas ir jānoslīpē, jāatdzīvina un, protams, arī jāsarūpē tam pietiekams finansējums.”

Sabiedriskā apspriešana ilgs 12 nedēļas un dos iespēju lauksaimniekiem, iedzīvotājiem, organizācijām un visiem citiem interesentiem paust viedokli par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Apspriešanas rezultātus Komisija izmantos, lai palīdzētu sagatavot paziņojumu, kuru plānots izdot 2017. gada beigās. Tajā būs secinājumi par kopējās lauksaimniecības politikas pašreizējo efektivitāti un iespējamajiem politikas risinājumiem nākotnē, pamatojoties uz ticamiem pierādījumiem.

Publiskās apspriešanas rezultātus publicēs internetā, un komisārs F. Hogans ar tiem iepazīstinās konferencē Briselē 2017. gada jūlijā.

Konteksts

Kopējā lauksaimniecības politika radās 1962. gadā, un tā ir viena no ES vissenākajām politikas jomām, un gadu gaitā tā tiek pilnveidota, lai risinātu mainīgās problēmas lauksaimniecības tirgos. Kaut arī visjaunākā reforma tika veikta 2013. gadā, pēc tam ir bijušas vairākas fundamentālas izmaiņas, uz kurām ar kopējo lauksaimniecības politiku jāreaģē efektīvāk, piemēram, lielāka tirgus nenoteiktība un cenu kritums, jaunas starptautiskas saistības attiecībā uz klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību.

Ņemot vērā šos un citus izaicinājumus, kopējā lauksaimniecības politika jāmodernizē, jāvienkāršo, lai vēl vairāk samazinātu administratīvo slogu, un vēl vairāk jāpieskaņo citām ES politikas jomām, lai tā būtu maksimāli orientēta uz Komisijas 10 politiskajām prioritātēm, ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes klimata nolīgumu.

Papildinformācijai

Apspriešana

Jautājumi un atbildes par Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātu

Lasiet vēl par kopējo lauksaimniecības politiku

Eiropas iedzīvotāji, lauksaimniecība un kopējā lauksaimniecības politika: Eirobarometra 2016. gada aptauja

IP/17/187

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar