Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon algatab avaliku arutelu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle.

Brüssel, 2. veebruar 2017

Euroopa Liidu ühe pikaajalisema poliitikameetme – ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) – ajakohastamine ja lihtsustamine peaks aitama paremini lahendada tänapäeva sotsiaalseid, poliitilisi, keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme.

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja ühise põllumajanduspoliitika uuendamise ja lihtsustamise esimese etapi ning algatas kolmekuulise avaliku arutelu. Komisjon võtab saadud arvamusi arvesse põllumajanduspoliitika tulevikuprioriteetide kindlaksmääramisel. Ajakohastatud ja lihtsustatud ühine põllumajanduspoliitika peaks aitama leida lahendusi peamistele probleemidele, millega põllumajandus ja maapiirkonnad silmitsi seisavad, vastama komisjoni poliitilistele prioriteetidele (töökohad ja majanduskasv), tagama kestliku arengu, olema kooskõlas tulemustele keskendunud ELi eelarvepõhimõttega ning järgima lihtsustamise ja subsidiaarsuse põhimõtteid.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan märkis avalikku arutelu algatades järgmist: „Täna astume järgmise sammu, et ajakohastada ja lihtsustada ühist põllumajanduspoliitikat 21. sajandi jaoks. Avaliku arutelu käivitamisega kutsume sidusrühmi ja huvitatud isikuid, kellele läheb korda Euroopa toidu ja põllumajanduse tulevik, osalema kõiki Euroopa kodanikke puudutava poliitika kujundamisel. Avalikul arutelul on otsene mõju ühise põllumajanduspoliitika tuleviku tegevuskavale, mille koostamise president Juncker detsembris algatas. Ühine põllumajanduspoliitika toob juba märkimisväärset kasu kõigile Euroopa kodanikele, aidates tagada toiduga kindlustatust ja maapiirkondade elujõulisust ning toetades maapiirkondade keskkonnaprobleemide ja kliimamuutustega seotud probleemide lahendamist. Olen veendunud, et koostades tulevikuks tegevuskava, on võimalik saavutada veelgi rohkem. Kuid kõigepealt tuleb eesmärgid täpsemalt määratleda, valdkonda elavdada ning tagada piisav rahastamine.“

Avalik arutelu kestab 12 nädalat ning võimaldab põllumajandustootjatel, kodanikel, organisatsioonidel ja muudel huvitatud isikutel avaldada arvamust ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta. Arutelu käigus saadud tagasisidele toetudes koostab komisjon 2017. aasta lõpuks teatise, mis hõlmab järeldusi praeguse ühise põllumajanduspoliitika tulemuslikkuse kohta ja usaldusväärsetel tõenditel põhinevaid edaspidiseid poliitikavõimalusi.

Avaliku arutelu tulemused avaldatakse internetis ning volinik Phil Hogan tutvustab neid 2017. aasta juulis Brüsselis toimuval konverentsil.

Taust

1962. aastal algatatud ühine põllumajanduspoliitika on ELi kõige pikaajalisem poliitikameede. Seda on aastate jooksul edasi arendatud ja kohandatud võttes arvesse põllumajandusturu muutumist. Kuigi viimased reformid viidi ellu 2013. aastal, on seejärel toimunud mitmeid olulisi muutusi, millele ühine põllumajanduspoliitika peab tõhusamalt reageerima. Näiteks on suurenenud turu ebakindlus, langenud on toodete hinnad ning võetud uusi rahvusvahelisi kohustustusi seoses kliimamuutuste ja kestliku arenguga.

Seistes silmitsi nende ja muude keeruliste ülesannetega, vajab ühine põllumajanduspoliitika ajakohastamist ja lihtsustamist, et vähendada halduskoormust, tagada parem kooskõla ELi muude poliitikavaldkondadega ning suurendada ühise põllumajanduspoliitika panust komisjoni 10 poliitilise prioriteedi, säästva arengu eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppe rakendamisel.

Lisateave

Link aruteluga tutvumiseks:

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi veebisait, korduma kippuvad küsimused:

Täiendav teave ühise põllumajanduspoliitika kohta

Eurooplased, põllumajandus ja ühine põllumajanduspoliitika. Eurobaromeeter 2016.

IP/17/187

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar