Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission uusi ehdotus helpottaa eläkesäästämistä

Bryssel 29. kesäkuuta 2017

Komission suunnitteleman uuden eläketuotteen ansiosta eurooppalaisilla kuluttajilla on pian enemmän valinnanvaraa eläkesäästämisessään.

Tämänpäiväinen ehdotus antaa mahdollisuuden tarjota yksinkertaisia ja innovatiivisia yleiseurooppalaisia yksilöllisiä eläketuotteita, joista käytetään lyhennettä ”PEPP”. Se on uudentyyppinen yksilöllinen eläke, joka on vapaaehtoinen ja joka antaa eläkesäästäjille uusia sijoituskohteita eläkepäivien varalle ja tarjoaa heille entistä kilpailukykyisempiä tuotteita.

PEPP:illä on samat ominaisuudet riippumatta siitä, missä EU-valtiossa niitä myydään. Niitä voivat tarjota esimerkiksi vakuutusyhtiöt, pankit, lisäeläkelaitokset, sijoituspalveluyritykset ja omaisuudenhoitajat. Ne täydentävät nykyisiä valtion tarjoamia eläkkeitä, ammatillisia lisäeläkkeitä ja kansallisia yksilöllisiä eläkkeitä, mutta niillä ei korvata eikä yhdenmukaisteta jäsenvaltioiden yksilöllisiä eläkejärjestelmiä. Komissio esittää lisäksi tänään antamassaan suosituksessa, että jäsenvaltiot myöntäisivät tälle tuotteelle saman verokohtelun kuin nykyisille kansallisille tuotteille, jotta PEPP pääsisi vauhdilla käyntiin. Uusilla tuotteilla lujitetaan viime kädessä myös pääomamarkkinaunionia koskevaa komission suunnitelmaa, koska niiden avulla voidaan EU:ssa kanavoida säästöjä pitkäaikaisiin investointeihin nykyistä enemmän.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi seuraavaa: ”Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote on merkittävä virstanpylväs matkalla kohti pääomamarkkinaunionia. Sen potentiaali on mittaamaton, koska se avaa uusia mahdollisuuksia eläkesäästämiseen kaikkialla EU:ssa. Se edistää kilpailua, koska tätä tuotetta on mahdollista tarjota myös kansallisten markkinoiden ulkopuolella. PEPP on tae siitä, että tuote on laadukas. Olen täysin vakuuttunut siitä, että PEPP edistää myös pitkän aikavälin investointeja pääomamarkkinoihin.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen puolestaan totesi seuraavaa: ”Tämänpäiväinen ehdotus on jälleen yksi esimerkki siitä, mitä hyötyjä on saatavissa pääomamarkkinaunionia koskevasta komission toimintasuunnitelmasta ja pääoman sisämarkkinoiden toteuttamisesta. PEPP-tuotteet lisäävät kilpailua eläkejärjestelmien tarjoajien välillä ja antavat kuluttajille uusia mahdollisuuksia säästöjensä sijoittamiseen. Pääomamarkkinaunionin toteuttaminen on myös tärkeä osa Euroopan investointiohjelmaa. Olen tyytyväinen siihen, että tällä ehdotuksella pyritään myös ohjaamaan säästöjä pitkäaikaisiin investointeihin, sillä se edistää investointiohjelmassa vahvistettujen infrastruktuurin parantamista, kasvun edistämistä ja työpaikkojen luomista koskevien tavoitteiden saavuttamista.”

Tärkeimmät hyödyt

Yksilöllisten eläkkeiden markkinat ovat tällä hetkellä hajanaiset ja epätasaiset Euroopassa. Joissakin jäsenvaltioissa tuotteita on tarjolla enemmän, kun taas toisissa valinnanvaraa ei ole juuri ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että säännöt vaihtelevat EU:n tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla, mikä estää laajojen ja kilpailukykyisten EU:n markkinoiden luomista yksilöllisille eläkkeille. PEPP:n ansiosta kuluttajat voivat vapaaehtoisesti täydentää eläkesäästämistään ja hyötyä samalla vankasta kuluttajansuojasta.

  • PEPP-säästäjillä on enemmän valinnanvaraa, sillä näitä tuotteita voivat tarjota useat eri tahot. Tämä lisää kilpailua.

  • Näihin eläketuotteisiin sovelletaan tiukkoja tiedonantovaatimuksia ja tarjoamissääntöjä, joiden on oltava saatavilla myös verkossa. Näitä eläketuotteita tarjoavilta tahoilta edellytetään Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) antamaa lupaa.

  • PEPP takaa säästäjille korkeatasoisen kuluttajansuojan, ja se voidaan valita oletusvaihtoehdoksi.

  • Säästäjillä on oikeus vaihtaa palveluntarjoajaa viiden vuoden välein sekä kotimaansa sisällä että rajojen yli. Tästä perittävälle maksulle on asetettu yläraja.

  • PEPP on siirrettävä eläketuote eli PEPP-säästämistä voidaan jatkaa myös silloin, jos säästäjä muuttaa toiseen jäsenvaltioon.

Komission tänään ehdottama sääntelyjärjestelmä luo useille palveluntarjoajille uusia mahdollisuuksia siirtyä yksilöllisten eläketuotteiden markkinoille.

  • Palveluntarjoajat voivat kehittää PEPP-tuotteita useissa jäsenvaltioissa, yhdistää varoja tehokkaammin ja saavuttaa mittakaavaetuja.

  • PEPP-tarjoajat voivat saavuttaa kuluttajat kaikkialla EU:ssa sähköisten jakelukanavien kautta.

  • PEPP-tarjoajille ja -säästäjille on tarjolla erilaisia maksuvaihtoehtoja tuotteiden käyttöiän lopussa.

  • PEPP- tarjoajien on helpompi toimia rajojen yli EU-passin ansiosta.

PEPP-asetusehdotukseen liittyy komission suositus yksilöllisten eläketuotteiden (ml. PEPP) verokohtelusta. Komissio kannustaa jäsenvaltioita myöntämään PEPP:lle saman verokohtelun kuin samanlaisille kansallisille tuotteille, vaikka PEPP ei täyttäisi aivan kaikkia vaatimuksia verohelpotusten saamiseksi. Jäsenvaltioita kehotetaan myös vaihtamaan parhaita käytäntöjä siitä, miten ne verottavat nykyisiä yksilöllisiä eläketuotteita. Tämän toivotaan yhdenmukaistavan jäsenvaltioiden verojärjestelmiä.

Tausta

Viime kuussa laadittiin väliarviointi komission pääomamarkkinaunionia koskevasta hankkeesta, jonka tavoitteena on pääoman sisämarkkinoiden toteuttaminen EU:ssa. PEPP mainittiin siinä yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä. PEPP on pääomamarkkinaunionin tavoitteen mukainen, koska se luo asianmukaiset edellytykset rahavirtojen kulkeutumiselle eurooppalaisilta säästäjiltä eurooppalaisille yrityksille.

Tällä hetkellä vain 27 % eurooppalaisista 25–59-vuotiaista säästää eläkkeeseen. PEPP auttaisi hyödyntämään tämän valtavan potentiaalin ja kiihdyttämään investointeja EU:n talouteen.

Tänään annettu asetusehdotus perustuu lähes 600 vastaukseen, jotka saatiin lokakuussa 2016 järjestetyssä yksilöllisiä eläkkeitä koskeneessa komission julkisessa kuulemisessa. Monet vastaajista totesivat, ettei EU:ssa ole tällä hetkellä tarjolla riittävästi yksilöllisiä eläketuotteita. Asetusehdotuksessa otettiin myös huomioon EIOPAn vuosina 2014 ja 2016 laatimat kaksi raporttia sekä ulkopuolisen toimeksisaajan tekemä tutkimus.

PEPP-ehdotusta käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Kun asetus on annettu, se tulee voimaan 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE

TIETOSIVU

Yksilöllisiä eläketuotteita koskeva FISMA-pääosaston verkkosivusto

Väliarviointi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmasta

EU:n poliittisen strategian keskuksen asiakirja yleiseurooppalaisesta eläketuotteesta.

IP/17/1800

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar