Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon loob uue üleeuroopalise erapensioni märgise, et aidata tarbijatel pensionipõlveks säästa

Brüssel, 29. juuni 2017

Varsti on Euroopa tarbijatel pensionipõlveks säästmiseks paremad võimalused, sest komisjon kavatseb luua uue pensionitoodete kategooria.

Tänase ettepanekuga antakse pensionipakkujate käsutusse vahendid lihtsa ja uuendusliku üleeuroopalise erapensionitoote pakkumiseks. See on uut liiki vabatahtlik erapension, mis on kujundatud selliselt, et tarbijatel oleks vanaduspõlveks raha säästes rohkem valikuvõimalusi ja nad saaksid valiku teha konkurentsivõimelisemate toodete seast.

Üleeuroopalistel erapensionitoodetel on samad tüüpomadused olenemata sellest, millises ELi riigis neid müüakse ning neid võivad pakkuda väga erinevad pakkujad, nagu kindlustusandjad, pangad, tööandja kogumispensioni asutused, investeerimisühingud ja varahaldurid. Neid hakatakse pakkuma lisaks olemasolevatele riigipõhistele, kutse- ja riiklikele erapensionidele, kuid nendega ei asendata ega ühtlustata riiklikke erapensionisüsteeme. Üleeuroopalise erapensionitoote kiire omaksvõtmise tagamiseks soovitab komisjon täna ka seda, et liikmesriigid võimaldaksid kõnealuse toote suhtes sama maksukohtlemist nagu samalaadsete olemasolevate riiklike toodete puhul. Kokkuvõttes toetatakse uute toodetega ka komisjoni kapitaliturgude liidu kava, aidates ELis suunata rohkem sääste pikaajalistesse investeeringutesse.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „Üleeuroopaline erapensionitoode on kapitaliturgude liidu loomise oluline verstapost. Sellel on tohutu potentsiaal, sest nii saavad säästjad pensionipõlveks raha kõrvalepanemisel kõikjal ELis suurema valiku. See soodustab konkurentsi, võimaldades enamatel pakkujatel seda toodet ka väljaspool oma koduturgu pakkuda. See toimib kvaliteedimärgina ja ma olen kindel, et üleeuroopaline erapensionitoode edendab ka pikaajalist kapitaliturgudel investeerimist.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis: „Tänane ettepanek on järjekordne näide eelistest, mis võivad kaasneda komisjoni kapitaliturgude liidu tegevuskava elluviimise ja ELis ühtse kapitalituru loomisega. Üleeuroopalised erapensionitooted suurendavad pensionpakkujate konkurentsi, sest tarbijatele antakse säästude paigutamisel rohkem valikuvõimalusi. Samuti on kapitaliturgude liidu loomine Euroopa investeerimiskava oluline osa. Mul on hea meel, et käesolevast ettepanekust on ühtlasi abi säästude pikaajalistesse investeeringutesse suunamisel, mis aitab kaasa investeerimiskava eesmärkide saavutamisele taristu uuendamise, majanduskasvu edendamise ja töökohtade toetamise valdkonnas.“

Peamised eelised

Praegu on erapensionide turg Euroopas killustunud ja ebaühtlane. Paaris liikmesriigis on valik väga suur, kuid mõnes teises on see peaaegu olematu. Selline pakkumiste ebavõrdsus on seotud asjaoluga, et ELi ja riikliku tasandi õigusnormid on väga erinevad, mis takistab ELi tasandil suure konkurentsivõimelise erapensionide turu tekkimist. Üleeuroopaline erapensionitoode võimaldab tarbijatel vabatahtlikult pensionipõlveks säästudele lisa koguda teadmisega, et kehtib tugev tarbijakaitse.

  • Üleeuroopalist erapensionitoodet kasutavad säästjad saavad valida paljude üleeuroopalise erapensionitoote pakkujate vahel ja konkurents töötab nende kasuks.

  • Tarbijatele tulevad kasuks ranged teabele esitatavad nõuded ja turustamise reeglid, sh veebis. Pakkujad peavad üleeuroopalise erapensionitoote pakkumiseks hankima Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve loa.

  • Üleeuroopalise erapensionitootega saavad säästjad investeerimise lihtsa standardvariandi raames väga kõrgel tasemel tarbijakaitse.

  • Säästjad saavad õiguse nii riigi piires kui ka piiriüleselt pakkujat vahetada ning seda iga viie aasta tagant ja ülemmääraga piiratud tasu eest.

  • Üleeuroopalist erapensionitoodet saab ühest liikmesriigist teise üle viia, st seda kasutavad säästjad saavad ka teise liikmesriiki kolides endiselt oma üleeuroopalisse erapensionitootesse sissemakseid teha.

Täna komisjoni ettepanekus esitatava õigusliku raamistikuga antakse eri pakkujatele võimalus erapensioniturul aktiivselt osaleda.

  • Pakkujad saavad üleeuroopalist erapensionitoodet arendada korraga mitme liikmesriigi jaoks, koondada tulemuslikumalt ressursse ja saavutada mastaabisäästu.

  • Üleeuroopalise erapensionitoote pakkujad saavad elektroonilise turustuskanali kaudu luua kontakte tarbijatega kõikjal ELis.

  • Üleeuroopalise erapensionitoote pakkujad ja seda kasutavad säästjad võivad toote eluea jooksul valida erinevaid maksemudeleid.

  • Üleeuroopalise erapensionitoote pakkujad saavad piiriülese turustamise lihtsustamiseks kasutada ELi passi.

Koos üleeuroopalise erapensionitoote määrusega esitatakse komisjoni soovitus, mis käsitleb erapensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise erapensionitoote maksukohtlemist. Komisjon soovitab liikmesriikidel võimaldada üleeuroopalistele erapensionitoodetele samasugust maksukohtlemist nagu samalaadsetele olemasolevatele riiklikele toodetele, seda isegi juhul, kui üleeuroopaline erapensionitoode ei vasta kõikidele siseriiklikele maksusoodustuse saamise kriteeriumidele. Liikmesriike kutsutakse ka üles omavahel vahetama praeguste erapensionitoodete maksustamise parimaid tavasid, millele tuginemine peaks edendama maksusüsteemide lähenemist.

Taustteave

Eelmisel kuul kuulutati komisjoni ELis ühtse kapitalituru loomise projekti ehk kapitaliturgude liidu vahehinnangus välja mitmeid meetmeid ja üleeuroopaline erapensionitoode on neist üks olulisemaid. Üleeuroopaline erapensionitoode toetab kapitaliturgude liidu eesmärki, st rahastamise käimalükkamiseks õigete tingimuste loomist, et Euroopa säästjate raha jõuaks Euroopa ettevõtjateni.

Praegu on ainult 27% eurooplastest vanuses 25–59 aastat valinud endale pensionitoote. Üleeuroopaline erapensionitoode aitaks seejuures kasutamata potentsiaali kasutada ja hoogustaks meie majandusse investeerimist.

Tänane määruse ettepanek tugineb peaaegu 600 arvamusele, mis saadi 2016. aastal erapensionide kohta komisjoni korraldatud avaliku konsultatsiooni käigus. Paljud vastajad leidsid, et praegu ELis pakutavate erapensionitoodete arv ei ole piisav. Arvesse võeti ka kahte Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve aruannet (2014. ja 2016. aastal) ja välistöövõtja välisuuringut.

Üleeuroopalise erapensionitoote ettepanekut arutavad nüüd Euroopa Parlament ja nõukogu. Vastuvõtmise korral jõustub uus määrus kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Lisateave

TEABEKIRI

Teabeleht

Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi veebisait erapensionitoodete kohta

Kapitaliturgude liidu tegevuskava vahehinnang

Euroopa Poliitilise Strateegia Keskuse (EPSC) strateegiline märgukiri üleeuroopalise pensionitoote kohta

IP/17/1800

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar