Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen lancerer en ny paneuropæisk personlig pensionstype, som kan bidrage til forbrugernes pensionsopsparing.

Bruxelles, den 29. juni 2017

Takket være Kommissionens planer om at indføre en ny kategori af pensionsprodukter vil europæiske forbrugere snart få fordelen af flere valgmuligheder i forbindelse med deres opsparing til pensionstilværelsen

Dagens forslag vil give pensionsudbydere redskaberne til at tilbyde et enkelt og innovativt paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP). Denne nye frivillige personlige pensionstype skal give opsparerne flere muligheder, når de lægger penge til side til alderdommen, og give dem flere konkurrencedygtige produkter.

PEPP'er vil have de samme standardegenskaber, uanset hvor i EU de sælges, og kan tilbydes af en bred vifte af udbydere såsom forsikringsselskaber, banker, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, investeringsselskaber og formueforvaltere. De supplerer eksisterende statslige, arbejdsmarkedsrelaterede og nationale personlige pensioner, men erstatter eller harmoniserer ikke nationale personlige pensionsordninger. Kommissionen henstiller i dag også til, at medlemsstaterne giver dette produkt den samme skattemæssige behandling som tilsvarende eksisterende nationale produkter for at sikre, at PEPP'erne kommer godt fra start. De nye produkter vil i sidste ende også fremme Kommissionens planer om en kapitalmarkedsunion ved at bidrage til, at der kanaliseres mere opsparing til langsigtede investeringer i EU.

Næstformand for Kommissionen Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Det paneuropæiske personlige pensionsprodukt er en vigtig milepæl hen imod gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen. Det indebærer store muligheder, i og med at det giver opsparere i hele EU flere valgmuligheder, når de lægger penge til side til pensionstilværelsen. Det vil fremme konkurrencen ved at give flere udbydere mulighed for at tilbyde produktet uden for deres nationale markeder. Det vil fungere som et kvalitetsstempel, og jeg er overbevist om, at PEPP'er også vil fremme langsigtede investeringer på kapitalmarkederne."

Næstformand Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Dagens forslag er et andet eksempel på de fordele, som opfyldelsen af Kommissionens handlingsplan for kapitalmarkedsunionen og gennemførelsen af indre marked for kapital i EU kan give anledning til. Et paneuropæisk personligt pensionsprodukt vil fremme konkurrencen blandt pensionsudbydere og give forbrugerne flere muligheder for at vælge, hvor de vil placere deres opsparing. Gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen er også et vigtigt element i gennemførelsen af investeringsplanen for Europa. Jeg er glad for, at dette forslag også vil bidrage til, at der kanaliseres opsparing til langsigtede investeringer, og dermed til, at investeringsplanens mål om at opgradere infrastruktur og fremme vækst og beskæftigelse nås."

De vigtigste fordele

I dag er det europæiske marked for personlige pensioner fragmenteret og ujævnt. Tilbuddene er koncentreret på få medlemsstater og ikkeeksisterende i andre. Denne forskel i udbuddet hænger sammen med det kludetæppe af regler på såvel EU-plan som nationalt plan, som hindrer udviklingen af store og konkurrenceprægede markeder for personlige pensioner på EU-plan. PEPP'er vil give forbrugerne mulighed for på frivillig basis at supplere deres pensionsopsparing og samtidig drage fordel af en solid beskyttelse:

  • PEPP-opsparere vil have flere valgmuligheder fra en bred vifte af PEPP-udbydere og drage fordel af større konkurrence.

  • Forbrugere vil drage fordel af strengere oplysningskrav og regler for distribution, også online. Udbydere skal have tilladelse fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) til at udbyde PEPP'er.

  • PEPP'er vil give opsparerne en høj grad af forbrugerbeskyttelse i kraft af en enkel standardinvesteringsmulighed.

  • Opsparerne har ret til at skifte udbyder — både nationalt og på tværs af grænser — hvert femte år mod et gebyr, som er underlagt et loft.

  • For PEPP'er gælder princippet om portabilitet mellem medlemsstater, dvs. at PEPP-opsparere kan fortsætte med at indbetale til deres PEPP, når de flytter til en anden medlemsstat.

Den lovramme, som Kommissionen foreslår i dag, vil skabe muligheder for en bred vifte af udbydere for at være aktive på markedet for personlige pensioner:

  • Udbydere vil kunne udvikle PEPP'er i flere medlemsstater, samle aktiver mere effektivt og opnå stordriftsfordele.

  • PEPP-udbydere vil kunne nå forbrugere i hele EU gennem elektroniske distributionskanaler.

  • PEPP-udbydere og -opsparere vil kunne vælge mellem forskellige betalingsprofiler ved slutningen af produktets levetid.

  • PEPP-udbydere vil drage fordel af et EU-pas, som skal lette grænseoverskridende distribution.

Forslaget til PEPP-forordning ledsages af en henstilling fra Kommissionen om skattebehandlingen af personlige pensionsprodukter, herunder PEPP'er. Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at give PEPP'er den samme skattemæssige behandling, som i dag gælder for tilsvarende eksisterende nationale produkter, også selv om PEPP'erne ikke helt opfylder de nationale kriterier for skattefradrag. Medlemsstaterne opfordres også til at udveksle bedste praksis om beskatning af deres nuværende personlige pensionsprodukter og dermed fremme konvergensen mellem beskatningsreglerne.

Baggrund

PEPP-tiltaget er en af de vigtigste foranstaltninger i sidste måneds midtvejsevaluering af kapitalmarkedsunionen — Kommissionens plan om etablering af et indre marked for kapital i EU. PEPP-tiltaget understøtter målet med kapitalmarkedsunionen, nemlig at skabe de rette betingelser for at frigøre midler, så de kan strømme fra Europas opsparere til Europas virksomheder.

I dag har kun 27 % af alle europæere mellem 25 og 59 år indgået en aftale, som omfatter et pensionsprodukt. PEPP-tiltaget kan bidrage til at frigøre dette betydelige potentiale og fremme investering i vores økonomi.

Dagens forslag til forordning bygger på næsten 600 bidrag til Kommissionens offentlige høring om personlige pensioner i oktober 2016. Mange respondenter gav udtryk for, at det nuværende udbud af personlige pensionsprodukter i EU var utilstrækkeligt. I forslaget indgår også to rapporter fra EIOPA fra 2014 og 2016 og en undersøgelse foretaget af en ekstern kontrahent.

Forslaget til PEPP-forordning vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet. Når forordningen er vedtaget, træder den i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Yderligere oplysninger

MEMO

Faktaark

GD FISMA's websted om personlige pensionsprodukter

Midtvejsevaluering af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen

Dokument fra EPSC om det paneuropæiske pensionsprodukt

IP/17/1800

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar