Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En framtidssäkrad EU-budget – kommissionen inleder en debatt om EU:s framtida finanser

Bryssel den 28 juni 2017

Människor i EU förväntar sig att deras union ska göra mer. EU gör mer än någonsin tidigare för att skydda, stärka och försvara sina invånare och dagens resurser utnyttjas till bristningsgränsen.

EU måste fatta beslut om sin framtid, och då behöver vi också en ändamålsenlig budget som gör att varje euro kommer skattebetalarna till godo.

I det nya diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser tittar kommissionen på vilka alternativ som finns för att förverkliga det målet. De frågor som lyfts fram i det femte och sista bidraget i serien är centrala för den debatt som inleddes den 1 mars med kommissionens vitbok om EU:s framtid. Diskussionsunderlaget beskriver vilka konsekvenser som våra val får för budgeten.

– Om EU ska kunna ta itu med nya utmaningar, måste det finnas pengar för detta, påpekar budget- och personalkommissionär Günther H. Oettinger. Vi kan antingen spendera mindre eller hitta nya inkomster. Hur vi än gör måste varje euro ur EU:s budget ha ett mervärde och en positiv inverkan på människors vardag.

– Det är dags att vi ger EU-budgeten ett ansiktslyft, säger Corina Creţu, kommissionär för regionalpolitiken. Låt oss göra den enklare och mer flexibel. Vi måste med framåtanda och fantasi fundera över hur vi kan göra budgeten till ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa oss att växa snabbare och samarbeta närmare. Ingen ska hamna på efterkälken i den globaliserade ekonomin.

EU-budgeten står inför den tuffa uppgiften att finansiera mer med mindre. EU väntas spela en större roll på nya politikområden som migration, intern och extern säkerhet och försvar. Dessutom bör EU behålla sin ledande roll i världen som en viktig biståndsgivare och ledare för klimatarbetet. Allt det här måste förverkligas med en EU-budget som kommer att krympa när Storbritannien lämnar EU.

I dagens diskussionsunderlag beskrivs problematiken utförligt och de viktigaste diskussionspunkterna klargörs med utgångspunkt i vitbokens fem scenarier för EU: Ska vi bara gå på i samma lunk, ska länderna göra mindre tillsammans, ska grupper av länder kunna gå vidare på olika områden, ska vi göra mer men effektivare eller göra mycket mer tillsammans? Vart och ett av de här scenarierna får olika konsekvenser, både i fråga om hur mycket varje ändamål ska få kosta och varifrån pengarna ska komma. Bland alternativen finns allt från att minska utgifterna inom dagens politikområden till att öka inkomsterna.

Dessutom beskriver kommissionen i diskussionsunderlaget EU-budgetens grunddrag och de viktigaste trenderna på viktiga politikområden som sammanhållnings- och jordbrukspolitiken. Kommissionen tar också upp övergripande frågor som EU-finansieringens mervärde och sambandet mellan EU-finansiering och ländernas strukturreformer.

Bakgrund

Den reflexionsprocess som inleddes med vitboken och kompletteras med en serie diskussionsunderlag ska utgöra underlag för arbetet med att utarbeta förslag inför nästa fleråriga budgetram för ett EU med 27 medlemmar. Kommissionen kommer att lägga fram förslagen i mitten av 2018.

Den fleråriga budgetramen innehåller de årsbelopp som EU som mest kan spendera varje år på olika politikområden under en period på minst fem år. Den gällande budgetramen omfattar perioden 2014–2020. Budgeten för varje år måste följa taken i budgetramen.

För att hålla liv i och stimulera debatten om de frågor som tas upp i diskussionsunderlaget kommer flera offentliga evenemang att gå av stapeln de kommande månaderna. Ett exempel är den årliga konferensen ”En resultatinriktad EU-budget” som kommissionen arrangerar den 25 september 2017.

Läs mer

Vitbok om EU:s framtid

Diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension (26 april 2017)

Diskussionsunderlag om globaliseringen (10 maj 2017)

Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union (31 maj 2017), på grundval av De fem ordförandenas rapport (juni 2015)

Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid (7 juni 2017)

– Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser (28 juni 2017)

EU:s framtida finansiering, slutrapport från högnivågruppen med Mario Monti som ordförande

Flerårig budgetram (2014–2020)

Framtiden för EU:s finanser: fem scenarier

Framtiden för EU:s finanser: fakta och siffror

IP/17/1795

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar