Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi tulevikuvajadusi arvestav eelarve: komisjon algatab arutelu ELi rahanduse kohta

Brüssel, 28. juuni 2017

Eurooplased ootavad oma liidult palju. Ajal, mil EL teeb rohkem kui kunagi varem, et kaitsta oma kodanikke ja muuta nad tugevamaks, on rahanappus krooniline.

Euroopa peab otsustama, kuidas edasi liikuda ja seepärast peab iga euro eelarves tooma kasu oma kodanikele.

Täna avaldati komisjoni aruteludokument ELi rahanduse kohta, kus käsitletakse võimalusi selle saavutamiseks. Aruteluga tehti algust komisjoni 1. märtsi valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta ja selle keskmes on praeguses viiendas ehk viimases dokumendis tõstatatud küsimused. Aruteludokumendis tuuakse välja võimalike valikute mõju eelarvele.

Eelarve ja inimressursside volinik Günther H. Oettinger ütles: „Kui Euroopa kavatseb lahendada uusi probleeme, tuleb selleks leida ka raha. Me saame kas kulutada vähem või tuleb leida uusi tuluallikaid. Kuid igal juhul peab iga ELi eelarvest investeeritud euro andma lisandväärtust ja mõjutama inimeste igapäevaelu positiivselt.“

Regionaalpoliitika volinik Corina Crețu sõnas: „On aeg ELi eelarve ümber teha. Tehkem see lihtsamaks, paindlikumaks ja kaalugem julgelt ja kujutlusvõimet kasutades, kuidas muuta see võimsaks vahendiks, mis aitab meil kasvada kiiremini ja rohkem kokku, nii et keegi ei jääks selles ülemaailmses majanduses tähelepanuta."

ELi eelarve on silmitsi raske ülesandega teha vähema rahaga rohkem ära. EL peaks mängima suuremat rooli sellistes uutes poliitikavaldkondades nagu ränne, sise- ja välisjulgeolek või kaitse. Peale selle peaks Euroopa säilitama juhtpositsiooni maailmas, olles suurim humanitaar- ja arenguabi andja ja liider kliimamuutuste vastases võitluses. See tuleb saavutada ELi eelarvega, mis Ühendkuningriigi liidust lahkumise järel ainult kahaneb.

Tänases aruteludokumendis käsitletakse seda küsimust ja tuuakse välja olulised arutamist vajavad punktid, mis põhinevad valges raamatus nimetatud viiel ELi stsenaariumil: jätkatakse praegusel moel; võetakse koos vähem ette; liigutakse edasi eri kiirusega; tehakse vähem, kuid tõhusamalt või tehakse koos veelgi rohkem. Igal neist näitlikest stsenaariumidest oleks erinevad tagajärjed – seda nii selles osas, millele kulutada, kui ka selles osas, kust peaks raha tulema. Valikuvariantidena nimetatakse nii seniste meetmete kulude kärpimist kui ka tulude suurendamist.

Veel tuuakse aruteludokumendis välja ELi eelarve põhijooned ning tähtsaimate valdkondade (näiteks ühtekuuluvus ja põllumajandus) põhisuundumused. Samuti peatutakse üldistel teemadel, nagu ELi rahastuse lisandväärtus või ELi rahastuse mõjul liikmesriikide struktuurireformidele.

Taust

Valge raamatuga algatatud arutelu, mille raames on avaldatud rida aruteludokumente, aitab koostada ettepanekut EL 27 järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mille komisjon kavatseb esitada 2018. aasta keskel.

Mitmeaastases finantsraamistikus sätestatakse maksimaalsed summad, mida EL võib igal aastal eri poliitikavaldkondades kulutada vähemalt viie aasta jooksul. Praegune mitmeaastane finantsraamistik hõlmab ajavahemikku 2014–2020. Igal aastal peab eelarve olema kõnealuse raamistikuga kooskõlas.

Et jätkata ja veelgi süvendada arutelu aruteludokumendis tõstatatud teemadel, toimub lähikuudel mitu avalikku üritust, nt korraldab komisjon 25. septembril 2017 iga-aastase konverentsi „Tulemustele keskenduv eelarve“.

Lisateave

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta:

Aruteludokument Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta (26. aprill 2017)

Üleilmastumise ohjamist käsitlev aruteludokument (10. mai 2017)

Aruteludokument majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta (31. mai 2017) 2015. aasta juuni viie presidendi aruande alusel

Aruteludokument Euroopa kaitse tuleviku kohta (7. juuni 2017)

– Aruteludokument Euroopa rahanduse kohta (28. juuni 2017)

- „ELi tulevane rahastamine“, Mario Monti juhitud kõrgetasemelise töörühma lõpparuanne

Mitmeaastane finantsraamistik (2014–2020)

ELi rahanduse tulevik: viis stsenaariumi

ELi rahanduse tulevik: faktid ja andmed

IP/17/1795

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar