Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Morgendagens EU-budget: Kommissionen indleder debatten om fremtiden for EU's finanser

Bruxelles, den 28. juni 2017

Europæerne forventer mere af deres Union. EU gør i dag mere end nogensinde før for at beskytte, styrke og forsvare sine borgere, men midlerne strækkes fortsat til det yderste.

Europa er ved at træffe vigtige beslutninger om sin fremtid, og EU har brug for et budget, der er egnet til formålet og tjener borgerne med hver eneste euro.

Kommissionen offentliggjorde i dag sit oplæg om EU's finanser i fremtiden, hvori den kaster et blik på mulighederne for at udarbejde et sådant budget. Spørgsmålene i dette femte og sidste oplæg i serien ligger i centrum for de drøftelser, der blev indledt den 1. marts med Kommissionens hvidbog om Europas fremtid. I oplægget kortlægges de valgmuligheder, vi står over for, og deres betydning for budgettet.

Kommissær Günther H. Oettinger med ansvar for budget og menneskelige ressourcer udtaler: "Hvis Europa skal kunne tackle nye udfordringer, skal pengene findes et eller andet sted. Vi kan enten reducere udgifterne eller finde nye indtægtskilder. Men uanset hvad skal hver eneste euro, der investeres fra EU-budgettet, tilføje værdi og skabe en positiv virkning i borgernes dagligdag."

Kommissær Corina Crețu med ansvar for regionalpolitik udtaler: "Det er på tide at give EU-budgettet et ansigtsløft. Lad os gøre det enklere og mere fleksibelt, og lad os med ambition og fantasi overveje, hvordan vi kan gøre det til et effektivt redskab til hurtigere vækst, tættere samhørighed og til at sikre, at ingen bliver ladt i stikken i den globaliserede økonomi."

EU-budgettet står over for en hård udfordring: at finansiere mere med færre midler. EU forventes at spille en større rolle på nye politikområder såsom migration, intern og ekstern sikkerhed og forsvar. Europa skal også bevare sin ledende rolle på verdensplan som en førende yder af humanitær bistand og udviklingsbistand og som leder i kampen mod klimaforandringer. Dette skal opnås med et EU-budget, der som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden kun vil blive mindre.

Denne udfordring undersøges i oplægget, og med de fem scenarier i hvidbogen som grundlag fremlægges debattens hovedelementer: Vil EU blot fortsætte som hidtil? Vil EU's medlemsstater udrette mindre sammen? Vil de bevæge sig fremad i forskelligt tempo? Vil de udrette mindre, men på en mere effektiv måde? Eller vil de udrette meget mere i fællesskab? Hvert af disse illustrerende scenarier ville få forskellige konsekvenser, både med hensyn til udgifternes størrelse og formål, og med hensyn til hvor pengene kan indhentes fra. Mulighederne spænder fra at øge indtægterne til at reducere udgifterne til eksisterende politikker.

I oplægget opstilles EU-budgettets grundlæggende træk, og der kortlægges de vigtigste tendenser og udviklinger inden for centrale politikområder som samhørighed og landbrug. Oplægget omfatter også overordnede spørgsmål såsom merværdien i EU-finansiering og forbindelsen mellem EU-finansiering og strukturreformer i medlemsstaterne.

Baggrund

Hvidbogen indledte en refleksionsproces, som oplæggene bygger videre på, og som skal indgå i udarbejdelsen af forslaget til den næste flerårige finansielle ramme for et EU med 27 medlemsstater. Kommissionen agter at fremsætte dette forslag medio 2018.

Den flerårige finansielle ramme fastsætter de maksimale årlige beløb, som EU hvert år kan bruge på forskellige politikområder, i en periode på mindst fem år. Den aktuelle flerårige finansielle ramme omfatter perioden fra 2014 til 2020. Hvert enkelt årligt budget skal overholde denne ramme.

For at opretholde og stimulere debatten om de spørgsmål, der blev stillet i oplægget, afholdes der en række offentlige arrangementer i de kommende måneder, bl.a. den årlige konference om "et budget med fokus på resultater", som Kommissionen afholder den 25. september 2017.

Yderligere oplysninger

- Hvidbogen om Europas fremtid

- Oplæg om Europas sociale dimension (26. april 2017)

- Oplæg om styring af globaliseringen (10. maj 2017)

- Oplæg om udbygningen af Den Økonomiske og Monetære Union (31. maj 2017), på grundlag af de fem formænds rapport fra juni 2015

- Oplæg om fremtiden for det europæiske forsvar (7. juni 2017)

Oplæg om EU's finanser i fremtiden (28. juni 2017)

- "EU's finanser i fremtiden", endelig rapport fra gruppen på højt plan med Mario Monti som formand

- Den flerårige finansielle ramme (2014-2020)

- Fremtiden for EU's finanser: Fem scenarier

- Fremtiden for EU's finanser: Fakta og tal

IP/17/1795

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar