Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU přizpůsobený aktuálnímu vývoji: Komise zahájila diskusi o budoucnosti financí EU

Brusel 28. června 2017

Evropané očekávají od Unie účinná řešení v celé řadě oblastí. Činnost EU je tak intenzívnější, než kdykoli před tím: chrání a brání své občany a dává jim nové příležitosti, a to navzdory tomu, že její zdroje jsou již delší dobu kráceny rasantními úspornými opatřeními.

Evropa činí důležitá rozhodnutí o své budoucnosti a EU bude muset sestavit rozpočet, který jí umožní splnit její cíle a jehož každé euro bude vynaloženo ve prospěch obyvatel Unie.

Komise dnes zveřejnila diskusní dokument o budoucnosti financí EU, jenž prezentuje různé možnosti, jak uvedeného cíle dosáhnout. Otázky, které tento pátý a poslední dokument z téže tematické řady předkládá, tvoří jádro diskuse, jež započala 1. března zveřejněním bílé knihy Komise o budoucnosti Evropy. Dokument mapuje možné rozpočtové důsledky různých alternativ, ze kterých Evropa při rozhodování bude vybírat.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger prohlásil: „Pokud má Evropa čelit novým výzvám, musíme pro ni zajistit finanční prostředky. Můžeme buď méně utrácet, nebo najít nové zdroje příjmů. Ale ať už podnikneme cokoli, každé euro investované z rozpočtu EU musí přinést přidanou hodnotu a pozitivně se projevit v běžném životě Evropanů.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețu uvedla: „Nadešel čas dát rozpočtu EU novou podobu. Měl by být jednodušší a pružnější. Přistupme ambiciózně a kreativně k tomu, jak v dnešní globalizované ekonomice zajistit, aby byl rozpočet účinným nástrojem, který nám pomůže zrychlit růst, těsněji spolupracovat a nenechat nikoho pozadu.

EU má při sestavování rozpočtu nelehký úkol: očekávají se od ní lepší výsledky za méně peněz. Očekává se, že EU se bude více angažovat v nových oblastech politiky, jako je migrace, vnitřní a vnější bezpečnost nebo obrana. Zároveň by Evropa chtěla zachovat svou vedoucí úlohu na světové scéně, být i nadále jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů humanitární a rozvojové pomoci a stát v čele úsilí při boji proti změně klimatu. To vše s rozpočtem, který bude chudší o příspěvky Spojeného království, jež Unii opouští.

Aktuální diskusní dokument tuto výzvu komentuje a předkládá hlavní body pro diskusi. Ta se bude kromě jiného věnovat pěti scénářům uvedeným v bílé knize: Bude EU jednoduše pokračovat podle dosavadních pravidel, budou toho členské státy dělat společně méně, budou pokračovat ale s různou intenzitou, budou toho dělat méně a efektivněji, nebo naopak mnohem více společně? Každý z těchto ilustrativních scénářů by měl jiné důsledky – pokud jde o výši nákladů na jednotlivé oblasti i o to, odkud by pocházely zdroje. Možností je řada – od snížení výdajů za stávající politiky po zvyšování příjmů.

Kromě toho diskusní dokument stanoví základní prvky rozpočtu EU a nastiňuje hlavní trendy a vývoj v klíčových politických oblastech, jako je politika soudržnosti nebo zemědělství. Věnuje se také komplexním otázkám, například přidané hodnotě financování z programů EU nebo vztahu mezi financováním EU a strukturálními reformami v členských státech.

Souvislosti

Reflexe, kterou zahájila bílá kniha a jejímž výstupem je řada diskusních dokumentů, bude základem při přípravě návrhu příštího víceletého finančního rámce pro EU a jejích 27 členských států. Komise jej hodlá předložit v polovině roku 2018.

Víceletý finanční rámec stanoví na následující, minimálně 5leté období maximální částky, které může EU každý rok v jednotlivých politických oblastech vynaložit. Současný víceletý finanční rámec se vztahuje na období 2014 až 2020. Každý roční rozpočet pak musí víceletý rámec respektovat.

Debata o otázkách vznesených v diskusním dokumentu bude dále pokračovat a v nadcházejících měsících ji oživí řada jednání, jako například každoroční konference „Rozpočet zaměřený na výsledky“, kterou pořádá Komise 25. září 2017.

Další informace

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy (26. dubna 2017)

Diskusní dokument Komise o využití potenciálu globalizace (10. května 2017)

Diskusní dokument o prohloubení hospodářské a měnové unie (31. května 2017) vycházející ze zprávy pěti předsedů z června 2015

Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany (7. června 2017)

– Diskusní dokument o budoucnosti financí EU (28. června 2017)

Budoucí financování EU, závěrečná zpráva skupiny na vysoké úrovni, které předsedal Mario Monti

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020

– Budoucí financování EU: Pět scénářů

– Budoucí financování EU: Fakta a čísla

IP/17/1795

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar