Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС, адаптиран към утрешните предизвикателства: Комисията започва дебат за бъдещето на финансите на ЕС

Брюксел, 28 юни 2017 r.

Европейските граждани очакват от Съюза да прави повече за тях. В момент, в който ЕС повече от всякога предоставя права и закриля своите граждани, неговите ресурси продължават да бъдат подложени на силен натиск.

Докато Европа решава своето бъдеще, ЕС се нуждае от бюджет, който да изпълнява своята цел, така че всяко евро да носи полза за гражданите.

В публикувания днес документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС Комисията разглежда вариантите за постигане на тази цел. Въпросите, повдигнати в този пети и последен документ от серията, са от съществено значение за дебата, започнат на 1 март с Бялата книга на Комисията относно бъдещето на Европа. Документът за размисъл очертава възможното отражение върху бюджета от направения избор.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „За да може Европа да се заеме с новите предизвикателства, тя се нуждае от средства. Можем или да харчим по-малко, или да потърсим нови приходи. Какъвто и да е изборът ни, всяко евро, инвестирано от бюджета на ЕС, трябва да носи добавена стойност и да има положително въздействие върху ежедневието на хората.“

По този повод комисарят за регионалната политика Корина Крецу заяви: „Време е да преработим изцяло бюджета на ЕС. Нека да го опростим, да го направим по-гъвкав и да помислим, с амбиция и въображение, как да го превърнем в мощен инструмент, който ще ни помогне да постигнем по-бърз растеж, да сме все по-обединени и да не пренебрегваме никого в настоящата глобализирана икономика.

Бюджетът на ЕС е изправен пред сериозно предизвикателство да финансира повече дейности с по-малко средства. От ЕС се очаква да играе по-голяма роля в нови области на политиката, като миграцията, вътрешната и външната сигурност или отбраната. А Европа трябва да запази своята водеща роля на световната сцена като основен донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие и като лидер в борбата срещу изменението на климата. Това трябва да бъде постигнато в условия на допълнително намаляване на бюджета на ЕС след напускането на Обединеното кралство.

В представения днес документ за размисъл се разглежда това предизвикателство и се предлагат основните елементи за обсъждане, структурирани около петте сценария, посочени в Бялата книга: ЕС да продължи както досега, да ограничи своите общи дейности, да напредва с различни нива на интензивност, да върши по-малко неща, но по-ефективно или да прави много повече заедно с всички държави членки. Всеки от тези примерни сценарии би имал различни последици — както за размера на изразходваните средства и тяхната цел, така и за източниците на тези средства. Възможностите варират от намаляване на разходите за съществуващите политики до увеличаване на приходите.

В допълнение, в документа за размисъл се посочват главните характеристики на бюджета на ЕС и се очертават основните тенденции и промени в ключови области на политиката, като политиката на сближаване и селското стопанство. Засягат се и широкообхватни въпроси, като добавената стойност на финансирането от ЕС или връзката между финансирането от ЕС и структурните реформи в държавите членки.

Контекст

Процесът на размисъл, започнат с Бялата книга, и доразвит със серията от документи за размисъл, ще бъде взет предвид при изготвянето на предложението за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС с 27 държави членки, което Комисията възнамерява да представи в средата на 2018 г.

Многогодишната финансова рамка определя максималните годишни суми, които ЕС може да изразходва в различни области на политиката през всяка година за период от най-малко 5 години. Настоящата многогодишна финансова рамка обхваща периода от 2014 г. до 2020 г. Всеки годишен бюджет трябва да е съобразен с тази рамка.

С цел да се поддържа и допълнително стимулира дебатът по въпросите, повдигнати в документа за размисъл, през идните месеци ще се проведат редица обществени прояви, като например годишната конференция „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“, организирана от Комисията на 25 септември 2017 г.

За повече информация

- Бяла книга за бъдещето на Европа

- Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа (26 април 2017 г.)

- Документ за размисъл относно извличането на ползи от глобализацията (10 май 2017 г.)

- Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз (31 май 2017 г.), на основата на Доклада на петимата председатели от юни 2015 г.

- Документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана (7 юни 2017 г.)

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (28 юни 2017 г.)

- „Бъдещо финансиране на ЕС“, окончателен доклад на групата на високо равнище с председател Марио Монти

- Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г.)

- Бъдещето на финансите на ЕС: пет сценария

- Бъдещето на финансите на ЕС: цифри и факти

IP/17/1795

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar