Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia bezpieczeństwa: Komisja przyspiesza działania ukierunkowane na zapobieganie radykalizacji postaw i zagrożeniom cybernetycznym

Bruksela, 29 czerwca 2017 r.

Komisja Europejska przedstawiła dziś 8. sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa i wezwała do przyspieszenia toczących się prac, aby zwiększyć bezpieczeństwo obywateli UE.

Jak określono w konkluzjach Rady Europejskiej z dn. 22–23 czerwca, niedawne ataki po raz kolejny wskazały na potrzebę intensyfikacji wspólnych działań na szczeblu UE w celu skutecznego zwalczania terroryzmu, nienawiści oraz brutalnego ekstremizmu. W tym kontekście Komisja przedstawia dziś działania podjęte na szczeblu UE w celu zwalczania radykalizacji postaw, walki z terroryzmem i przestępczością oraz ich finansowaniem, a także zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym. W swoim sprawozdaniu przedstawia kolejne kroki, jakie należy podjąć w celu zapewnienia interoperacyjności systemów informacyjnych.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: Europa musi wspólnie stawić czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem i zagrożeniu terroryzmem, w czym pomogą jej nowe działania podjęte na szczeblu UE oraz przyspieszenie toczących się prac mających na celu ochronę naszych obywateli. Przy wsparciu ze strony krajowych przywódców Komisja dokonała dziś przeglądu dotychczasowych dokonań, zwłaszcza w zakresie zwalczania radykalizacji postaw i finansowania terroryzmu. Proponujemy również dodatkowe środki mające zapewnić bezpieczeństwo w Europie, takie jak zagwarantowanie lepszej kompatybilności naszych unijnych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczniejsze reagowanie na cyberataki.

Przeciwdziałanie radykalizacji – w internecie i poza nim

Rok temu Komisja przedstawiła szereg konkretnych środków mających na celu wspieranie państw członkowskich w przeciwdziałaniu radykalizacji postaw, z których większość jest już wdrażana. Dzięki przedstawionym dziś pewnym dodatkowym inicjatywom Komisja chce zająć się w szczególności kwestią wykorzystania komunikacji cyfrowej i powrotu zagranicznych bojowników terrorystycznych.

  • Radykalizacja postaw w internecie – Komisja współpracuje od 2015 r. z głównymi firmami internetowymi, również w ramach Forum UE ds. Internetu w celu wykrywania i usuwania treści terrorystycznych pojawiających się online. W świetle niedawnych ataków platformy internetowe powinny jednak zintensyfikować swoje działania, jak zaapelowano w konkluzjach Rady z dn. 22–23 czerwca. W celu uzupełnienia prac działającej w ramach Europolu jednostki ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie do ustanowienia krajowych jednostek ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie.
  • Zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji postaw – Komisja utworzy jak najszybciej grupę ekspertów wysokiego szczebla w sprawie radykalizacji postaw, aby ułatwić dalszy rozwój polityki UE w tej dziedzinie i zwiększyć jej wpływ. W ramach sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw odbędzie się również szereg warsztatów dla organów krajowych na temat powracających bojowników terrorystycznych.

W ramach długoterminowych działań mających na celu zwalczanie radykalizacji postaw Komisja będzie ponadto w dalszym ciągu wspierać włączenie społeczne i integrację społeczną poprzez takie inicjatywy jak program Erasmus+, europejski filar praw socjalnych, oraz kontynuować współpracę z krajami partnerskimi, poprzez ukierunkowane szkolenia i wsparcie finansowe.

Zwiększenie odporności cybernetycznej i cyberbezpieczeństwa

Jak zapowiedziano przy okazji przeglądu śródokresowego jednolitego rynku cyfrowego, Komisja przyspieszy prace mające zlikwidować braki w obecnych ramach bezpieczeństwa cybernetycznego. Należy przedsięwziąć szereg krótkoterminowych działań operacyjnych, aby skuteczniej reagować na coraz większe zagrożenie cybernetyczne w ramach szerszego przeglądu strategii bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r., zapowiedzianego na wrzesień br.

  • Wzmocnienie systemów i sieci – Komisja przeznaczy na ten cel dodatkowe 10,8 mln euro dla 14 państw członkowskich w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, aby wzmocnić sieć krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (sieć CSIRT). Europol powinien zapewnić rozwój możliwości ITEuropejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3), które przewodniczyło działaniom, jakie organy ścigania podjęły w reakcji na atak WannaCry.
  • Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnychKomisja rozważa możliwość podjęcia działań ustawodawczych w celu poprawy transgranicznego dostępu do dowodów cyfrowych.Bada również wyzwania wiążące się ze stosowaniem przez przestępców szyfrowania. Sprawozdanie z ustaleń w tych sprawach zostanie przedstawione do końca października br.

Interoperacyjność i finansowanie terroryzmu

Komisja Europejska podjęła dzisiaj kolejne działania w ramach wdrażania nowego podejścia zmierzającego do zapewnienia interoperacyjności unijnych systemów informacji, przedstawiając dwa wnioski ustawodawcze w sprawie agencji eu-LISA oraz europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS-TCN) (notatka prasowa dostępna tutaj). Ponadto w sprawozdaniu podsumowano prace realizowane w ramach planu działania z 2016 r. w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu.

Kontekst

Bezpieczeństwo to priorytet polityczny od momentu rozpoczęcia kadencji przez obecną Komisję – podkreślony w wytycznych politycznych przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera z lipca 2014 r. oraz w ostatnimorędziu o stanie Unii z 14 września 2016 r.

Europejska agenda bezpieczeństwa stanowi punkt odniesienia dla działań Komisji w tej dziedzinie. Określono w niej główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa, obejmujące zwalczanie radykalizacji postaw, zwiększanie cyberbezpieczeństwa, odcięcie finansowania terroryzmu oraz poprawę wymiany informacji. Od momentu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji, tym samym przygotowując grunt pod skuteczną i rzeczywistą unię bezpieczeństwa. Postępy te zostały przedstawione w regularnie publikowanych sprawozdaniach Komisji.

W odniesieniu do zwalczania radykalizacji postaw, Komisja Europejska wspiera od pewnego czasu działania państw członkowskich w drodze inicjatyw i platform, takich jak unijna sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw oraz Forum UE ds. Internetu. W czerwcu ubiegłego roku Komisja przedstawiła komunikat określający konkretne działania mające wspierać państwa członkowskie w zapobieganiu i przeciwdziałaniu brutalnej radykalizacji postaw prowadzącej do terroryzmu.

W konkluzjach Rady Europejskiej z dn. 22–23 czerwca 2017 r. ponownie potwierdzono determinację UE do współpracy na poziomie europejskim w celu zwalczania terroryzmu i zwiększenia bezpieczeństwa UE.

Dodatkowe informacje

Komunikat: Ósme sprawozdanie w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa

Załącznik 1: Stan realizacji działań uzgodnionych w komunikacie Komisji w sprawie zapobiegania radykalizacji postaw z dnia 14 czerwca 2016 r.

Załącznik 2: Stan realizacji planu działania w sprawie skuteczniejszej walki z finansowaniem terroryzmu z dnia 2 lutego 2016 r.

Komunikat: Realizacja Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Komunikat: Europejska agenda bezpieczeństwa

Zestawienie informacji: Systemy informacyjne UE

Zestawienie informacji: Unia bezpieczeństwa

Zestawienie informacji: Europa, która chroni

IP/17/1789

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar