Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: driftskompatibilitet mellan EU:s informationssystem

Bryssel den 29 juni 2017

.

Kommissionen har lagt fram en strategi för att skapa driftskompatibilitet och komma till rätta med bristerna i EU:s informationssystem för gränsförvaltning och säkerhet i enlighet med sitt åtagande i den sjunde lägesrapporten om säkerhetsunionen av den 16 maj och med stöd av Europeiska rådet den 22–23 juni. I ett första steg föreslår kommissionen att man utökar mandatet för EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system (eu-Lisa), så att den kan ta fram och genomföra tekniska lösningar som gör EU:s informationssystem driftskompatibla. Kommissionen vill dessutom förbättra det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), så att EU-länderna kan utbyta uppgifter om medborgare från länder utanför EU på ett mer effektivt sätt.

– EU:s gränspersonal, poliser och utlänningsmyndigheter måste få korrekt information i rätt tid för att kunna göra sitt jobb och skydda människors säkerhet, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Med det utökade mandat som vi föreslår i dag blir eu-Lisa ett digitalt kompetenscentrum för EU och kan förverkliga vår vision om driftskompatibla informationssystem.

– Vi har flera olika databaser som hjälper oss att bekämpa terrorismen och bevaka gränserna, men systemen kan aldrig bli bättre än uppgifterna som matas in, tillägger Julian King, kommissionär för säkerhetsunionen. Med dagens förslag gör vi systemen mer åtkomliga och sörjer för starka och smarta gräns- och säkerhetssystem såsom vi har lovat.

– EU tar ett stort steg framåt genom att samla driften av EU:s informationssystem under ett tak och centralisera utbytet av uppgifter ur brottsregister om medborgare från länder utanför EU, påpekar Věra Jourová, kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Med dagens förslag ger vi polis, åklagarmyndigheter och domstolar bättre verktyg i kampen mot internationell brottslighet och terrorism.

Driftskompatibilitet: utökat mandat för eu-Lisa

För att göra något åt de nuvarande begränsningarna för EU:s informationssystem, täppa till informationsluckorna och se till att systemen kan samköras föreslår kommissionen att man utökar eu-Lisas mandat. Tanken är att byrån ska ta fram de tekniska lösningar som krävs för att göra systemen driftskompatibla. Byrån ska också utveckla och sköta framtida storskaliga informationssystem i EU.

Den reformerade byråns uppgifter:

  • Centralisera driften av EU:s informationssystem. För närvarande har eu-Lisa det centrala ansvaret för driften av Schengens informationssystem (SIS), informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac. I framtiden ska byrån också förbereda, utveckla och sköta de nya informationssystem som kommissionen föreslår, nämligen ett in- och utresesystem, ett system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och det uppgraderade europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN).
  • Utveckla de viktigaste tekniska aspekterna av kommissionens strategi för driftskompatibilitet när den relevanta lagstiftningen har antagits. Arbetet består i att ta fram en europeisk sökportal, en gemensam biometrisk matchningstjänst och en gemensam databas med personuppgifter för att se till att EU:s samtliga informationssystem kan interagera effektivt och är tillgängliga för polis och tullare på plats.
  • Förbättra uppgifternas kvalitet genom att ta fram mekanismer för kvalitetskontroll som automatiskt upptäcker felaktiga och motstridiga uppgifter och larmar det ansvariga EU-landet, så att man kan rätta eller ta bort uppgifterna. 

Utbyte av uppgifter ur brottsregister om medborgare från länder utanför EU: uppgradering av Ecris

Kommissionen föreslog i januari 2016 att reformera det nuvarande systemet för att inkludera fingeravtryck från medborgare från länder utanför EU. Kommissionen kompletterar nu sitt initiativ och föreslår följande:

  • Ett centralt Ecris-system för medborgare från länder utanför EU (Ecris-TCN): Med hjälp av en central databas ska man snabbt kunna kontrollera om en medborgare från ett land utanför EU har blivit dömd i ett EU-land. Genom de föreslagna förbättringarna ska EU-länderna via Ecris kunna begära ut detaljerad information om domar direkt från det berörda landet.
  • Hjälp med att identifiera medborgare från länder utanför EU: Ecris-TCN ska innehålla namn, adresser, fingeravtryck och, om möjligt, ansiktsbilder, för att öka tillförlitligheten hos personuppgifter om medborgare från länder utanför EU, eftersom dessa ofta bygger på mindre säkra id-handlingar än för EU-medborgare.
  • Bättre informationsutbyte mellan EU-länderna: Enklare och snabbare tillgång till uppgifter ur brottsregister kommer att hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna att bli effektivare i sin kamp mot terrorism och organiserad brottslighet. 
  • Driftskompatibilitet med andra EU-databaser: Genom centraliseringen blir Ecris en del av de system som utvecklas och sköts av eu-Lisa, vilket gör att informationen kan samköras med andra EU-system – helt i linje med kommissionens strategi för driftskompatibilitet. 

Bakgrund

I kommissionsordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen i september 2016 och Europeiska rådets slutsatser från december 2016 betonades vikten av att komma till rätta med de nuvarande bristerna när det gäller datahantering och att förbättra driftskompatibiliteten mellan de befintliga informationssystemen. Den senaste tidens terroristattacker har gjort detta än mer uppenbart och lyft fram det akuta behovet av driftskompatibla informationssystem för att täppa till de nuvarande luckorna som innebär att terroristmisstänkta kan ha olika identiteter i olika, av varandra oberoende databaser.

I april 2016 lade kommissionen fram ett meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränsförvaltning och säkerhet och inledde därmed en diskussion om hur EU:s informationssystem kan bidra till en bättre och starkare gränsförvaltning och inre säkerhet. I juni 2016 inrättade kommissionen en högnivåexpertgrupp för informationssystem och interoperabilitet som ska fortsätta arbetet och ta itu med de rättsliga, tekniska och operativa hindren för driftskompatibilitet. Högnivågruppen höll sitt senaste sammanträde den 25 april 2017 och lade fram en slutrapport den 11 maj 2017.

Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), som inrättades 2012, ger de nationella rättsliga myndigheterna tillgång till information om tidigare fällande domar i andra EU-länder. EU-länderna gör för närvarande runt 288 000 förfrågningar om året via Ecris. Uppgraderingen av Ecris är en av huvudprioriteringarna i kommissionens europeiska säkerhetsagenda, där man kräver att medborgare från länder utanför EU ska ingå i Ecris så att det blir lättare att bekämpa internationell brottslighet och terrorism. Den 19 januari 2016 tog kommissionen det första steget mot lagstiftning som förbättrar utbytet av information om medborgare från länder utanför EU via Ecris, eftersom det befintliga systemet ansågs vara omständligt och ineffektivt. Kommissionen föreslår nu en ytterligare uppgradering av systemet.

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, eu-Lisa, inrättades den 1 december 2012. Byrån sköter SIS II, VIS och Eurodac. Byråns huvudsakliga uppgift är att se till att systemen fungerar dygnet runt, varje dag. Byrån ska dessutom vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och säkerställa datasäkerhet och dataintegritet samt se till att dataskyddsbestämmelserna följs.

Mer information

Faktablad: Ett EU som skyddar

Faktablad: Säkerhetsunionen – driftskompatibilitet

Faktablad: Befintliga informationssystem i EU

Högnivåexpertgruppen för informationssystem och interoperabilitet – slutrapport

Meddelande: Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet

eu-Lisa

Förslag till förordning om inrättande av en europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

Rapport om hur eu-Lisa fungerar 

Utvärdering av eu-Lisa: sammanfattning

Utvärdering av eu-Lisa: fullständig text

Europeiskt informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister

Förslag till förordning om Ecris för medborgare från länder utanför EU

Säkerhetsunionen

Pressmeddelande: Säkerhetsunionen – Kommissionen påskyndar åtgärder för att förebygga radikalisering och it-hot

Meddelande: Åttonde rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion

Faktablad: Säkerhetsunionen

IP/17/1788

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar