Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Komisija zagotavlja interoperabilnost informacijskih sistemov EU

Bruselj, 29. junija 2017

.

Komisija danes v skladu s svojim sedmim poročilom o varnostni uniji z dne 16. maja in potrditvijo s strani Evropskega sveta z dne 22. in 23. junija uresničuje svojo zavezo za zagotovitev interoperabilnosti in odpravo obstoječih pomanjkljivosti informacijskih sistemov EU za varnost in upravljanje meja. Kot prvi korak Komisija predlaga okrepitev mandata Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov (eu-LISA), da bo ta lahko razvila in uvedla tehnične rešitve, ki so potrebne za zagotovitev interoperabilnosti informacijskih sistemov EU. Komisija predlaga tudi nadaljnje izboljšave evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS), da se državam članicam omogoči učinkovitejša izmenjava kazenskih evidenc državljanov tretjih držav.

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „Da bi naši mejni policisti, uradniki organov kazenskega pregona in uradniki za priseljevanje lahko opravljali svoje delo, morajo ob pravem času imeti dostop do pravih informacij. Varnost naših državljanov je odvisna od kakovosti in razpoložljivosti teh informacij. Z močnejšim mandatom, ki ga predlagamo danes, bo agencija eu-LISA postala digitalni center odličnosti EU, s čimer se uresničuje naša vizija interoperabilnosti naših informacijskih sistemov.“

Komisar za varnostno unijo Julian King je izjavil: „Na voljo imamo številne podatkovne zbirke, ki nam pomagajo v boju proti terorizmu in pri upravljanju meja, vendar so lahko naši sistemi le tako trdni in učinkoviti kot podatki, ki se vnesejo vanje. Z današnjima predlogoma odpravljamo sedanje omejitve sistemov glede zagotavljanja informacij ter tako uresničujemo svojo zavezo za zagotovitev trdnih in pametnih sistemov za meje in varnost.“

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: „Združitev operativnega upravljanja informacijskih sistemov EU pod eno streho in centralizacija izmenjave informacij iz kazenskih evidenc državljanov tretjih držav je pomemben korak naprej. Današnja predloga policistom, tožilcem in sodnikom zagotavljata močnejša orodja za boj proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu.“

Zagotavljanje interoperabilnosti: močnejši mandat agencije eu-LISA

Komisija je danes predlagala okrepitev mandata agencije eu-LISA, da bi odpravila sedanje omejitve informacijskih sistemov EU in informacijske vrzeli ter omogočila izmenjavo informacij med sistemi. Z današnjo reformo bo agencija pooblaščena za razvoj tehničnih rešitev, ki so potrebne za doseganje interoperabilnosti. Poleg tega bo agencija zdaj odgovorna tudi za razvoj in upravljanje prihodnjih obsežnih informacijskih sistemov EU.

Reformirana agencija eu-LISA bo:

  • zagotavljala centralizirano operativno upravljanje informacijskih sistemov EU. Agencija eu-LISA, ki je trenutno na centralni ravni odgovorna za operativno upravljanje schengenskega informacijskega sistema (SIS), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac, bo odgovorna tudi za pripravo, razvoj in operativno upravljanje novih informacijskih sistemov, ki jih je predlagala Komisija, in sicer sistema vstopa/izstopa (SVI) in evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter nadgrajenega evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva (ECRIS-TCN), ki ga je Komisija predlagala danes;
  • razvila glavne tehnične značilnosti pristopa Komisije k interoperabilnosti – ko bodo sprejeti zadevni zakonodajni instrumenti –, ki jih sestavljajo evropski portal za iskanje, skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov in skupno odložišče podatkov o identiteti, da bi zagotovila, da vsi informacijski sistemi EU učinkovito delujejo skupaj ter so zlahka dostopni policijskim in carinskim uradnikom na terenu;
  • izboljšala kakovost podatkov, in sicer z razvojem avtomatiziranih mehanizmov za nadzor kakovosti podatkov, ki bodo zagotovili samodejno prepoznavanje nepravilnih ali neskladnih podatkov. Država članica, ki je vnesla podatke, bo nato opozorjena, da jih bo lahko odstranila ali posodobila. 

Izmenjave kazenskih evidenc državljanov tretjih držav: nadgradnja sistema ECRIS

Po tem, ko je januarja 2016 predlagala reformo sedanjega sistema, da se vključijo prstni odtisi državljanov tretjih držav, je Komisija danes predstavila dodatni predlog za:

  • vzpostavitev centraliziranega sistema ECRIS v zvezi z državljani tretjih držav (ECRIS-TCN): v centralizirani podatkovni zbirki bo mogoče hitro preveriti, ali ima katera od držav članic informacije o obsodbah državljanov tretjih držav. Predlagane izboljšave bodo državam članicam omogočile, da bodo prek sistema ECRIS lahko zahtevale podrobne informacije o obsodbah neposredno od zadevnih držav članic;
  • olajšanje ugotavljanja istovetnosti obsojenih državljanov tretjih držav: sistem ECRIS-TCN bo vseboval informacije o imenih, naslovih, prstnih odtisih in podobah obraza, če so na voljo, s čimer bo znatno prispeval k izboljšanju zanesljivosti podatkov o identiteti državljanov tretjih držav, ki so zaradi vprašljivosti predloženih identifikacijskih dokumentov pogosto manj zanesljivi kot podatki o identiteti državljanov EU;
  • izboljšanje izmenjave informacij o obsojenih državljanih tretjih držav med državami članicami: lažji in hitrejši dostop do kazenskih evidenc bo organom kazenskega pregona omogočil učinkovitejši boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu; 
  • omogočanje interoperabilnosti z drugimi podatkovnimi zbirkami EU: s centralizacijo sistema bo ECRIS spadal med sisteme, ki jih razvija in upravlja agencija eu-LISA, s čimer bo omogočena izmenjava informacij z drugimi sistemi EU, kar je del pristopa Komisije k doseganju interoperabilnosti. 

Ozadje

V govoru predsednika Junckerja o stanju v Uniji septembra 2016 in sklepih Evropskega sveta iz decembra 2016 je bil poudarjen pomen odprave trenutnih pomanjkljivosti pri upravljanju podatkov in izboljšanja interoperabilnosti obstoječih informacijskih sistemov. To je postalo še bolj očitno v nedavnih terorističnih napadih, ko se je pokazala nujna potreba po interoperabilnosti informacijskih sistemov in odpravi sedanjih mrtvih kotov, ko so teroristični osumljenci lahko zabeleženi v različnih nepovezanih podatkovnih zbirkah pod različnimi imeni.

Komisija je aprila 2016 predstavila sporočilo o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost, s katerim je odprla razpravo o tem, kako lahko informacijski sistemi v Evropski uniji bolje utrdijo upravljanje meja in notranjo varnost. Junija 2016 je Komisija ustanovila strokovno skupino na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost, ki naj bi nadaljevala to delo ter obravnavala pravne, tehnične in operativne izzive za doseganje interoperabilnosti. Strokovna skupina na visoki ravni se je zadnjič sestala 25. aprila 2017, končno poročilo pa je predstavila 11. maja 2017.

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS), ki je bil vzpostavljen leta 2012, nacionalnim pravosodnim organom omogoča prejemanje informacij o predhodnih kazenskih obsodbah v drugih državah članicah. Države članice trenutno prek sistema ECRIS na leto pošljejo približno 288 000 zahtevkov za informacije o predhodnih kazenskih obsodbah v EU. Nadgradnja sistema ECRIS je ključna prednostna naloga Komisije v okviru evropske agende za varnost, ki poziva k vključitvi podatkov o državljanih tretjih držav v sistem ECRIS zaradi izboljšanja boja proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu. Komisija je 19. januarja 2016 sprejela prvi zakonodajni ukrep za izboljšanje izmenjave informacij o državljanih tretjih držav prek sistema ECRIS, saj je sistem, ki se trenutno uporablja, zamuden in neučinkovit. Komisija je danes predlagala nadgradnjo tega instrumenta.

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov (eu-LISA) je uspešno začela delovati 1. decembra 2012. Pristojna je za operativno upravljanje sistemov SIS II, VIS in Eurodac. Njena glavna operativna naloga je zagotoviti neprekinjeno delovanje teh sistemov. Druge naloge vključujejo sprejemanje potrebnih varnostnih ukrepov ter zagotavljanje varnosti in celovitosti podatkov, pa tudi upoštevanje pravil o varstvu podatkov.

Več informacij

Informativni pregled: Evropa, ki varuje

Informativni pregled: Varnostna unija: interoperabilnost

Informativni pregled: Obstoječi informacijski sistemi EU

Strokovna skupina na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost – končno poročilo

Sporočilo: Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost

 Agencija eu-LISA

Predlog uredbe o Agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

Poročilo o delovanju Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) 

Delovni dokument služb Komisije – ocena agencije eu-LISA: povzetek

Delovni dokument služb Komisije – ocena agencije eu-LISA: celotno poročilo

 Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc

Predlog uredbe o sistemu ECRIS za državljane tretjih držav

 Varnostna unija

Sporočilo za medije: Varnostna unija: Komisija pospešuje ukrepe za preprečevanje radikalizacije in kibernetskih groženj

Sporočilo: Osmo poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije

Informativni pregled: Varnostna unija

IP/17/1788

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar