Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Veiligheidsunie: Commissie zorgt voor interoperabiliteit EU-informatiesystemen

Brussel, 29 juni 2017

.

Vandaag komt de Commissie haar toezegging na om voor interoperabiliteit te zorgen en de bestaande tekortkomingen van de EU-informatiesystemen voor veiligheid en grensbeheer aan te pakken. Deze toezegging, die zij op 16 mei deed in haar zevende verslag over de Veiligheidsunie, werd door de Europese Raad bekrachtigd op de bijeenkomst van 22-23 juni. Als eerste stap stelt de Commissie voor om het mandaat te versterken van het EU-agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen (eu-LISA), waardoor dit de technische oplossingen kan ontwikkelen en implementeren om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken. De Commissie stelt daarnaast verdere verbeteringen voor van het Europees strafregisterinformatiesysteem (Ecris), zodat lidstaten strafrechtelijke antecedenten van niet-EU-burgers efficiënter met elkaar kunnen uitwisselen.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "Onze grenswachters en rechtshandhavings- en immigratiefunctionarissen moeten op het juiste moment toegang hebben tot de juiste informatie om hun werk te kunnen doen. De veiligheid van onze burgers hangt af van de kwaliteit en de beschikbaarheid van deze informatie. Dankzij het krachtigere mandaat dat wij vandaag voorstellen, zal eu-LISA het digitale “centre of excellence” van de EU worden, waardoor wij onze visie op de interoperabiliteit van onze informatiesystemen kunnen realiseren.

Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie: “Wij beschikken over een aantal databanken met behulp waarvan wij terrorisme kunnen bestrijden en onze grenzen kunnen beheren, maar onze systemen kunnen niet solider en effectiever zijn dan de gegevens die wij daarin invoeren. Met de voorstellen van vandaag pakken wij de beperkingen aan van de wijze waarop onze systemen informatie verschaffen en doen wij onze toezegging gestand om voor sterke en slimme systemen voor grenzen en veiligheid te zorgen.”

Commissaris van Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová: “Het onder één dak brengen van het operationele beheer van de informatiesystemen van de EU en het centraliseren van de uitwisseling van strafrechtelijke antecedenten van onderdanen van derde landen betekent een belangrijke stap voorwaarts. Met de voorstellen van vandaag geven wij de politie, aanklagers en rechters krachtigere instrumenten om grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te bestrijden.”

Zorgen voor interoperabiliteit: een krachtiger mandaat voor eu-LISA

Om de huidige beperkingen van de EU-informatiesystemen aan te pakken, informatielacunes te dichten en het mogelijk te maken om informatie tussen de systemen te delen, stelt de Commissie vandaag voor om het mandaat van eu-LISA te versterken. De hervorming van vandaag geeft het agentschap een mandaat voor de ontwikkeling van de technische oplossingen die noodzakelijk zijn om interoperabiliteit te verwezenlijken. Het agentschap is voortaan ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van toekomstige grootschalige EU-informatiesystemen.

Het hervormde agentschap eu-LISA zal:

  • zorgen voor een gecentraliseerd operationeel beheer van EU-informatiesystemen. Het agentschap “eu-LISA”, dat thans op centraal niveau verantwoordelijk is voor het operationele beheer van het Schengeninformatiesysteem (SIS), het visuminformatiesysteem (VIS) en Eurodac, wordt ook verantwoordelijk voor de voorbereiding, de ontwikkeling en het operationele beheer van de door de Commissie voorgestelde nieuwe informatiesystemen; daarbij gaat het om het inreis-uitreissysteem (EES), het EU-systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias) en het verbeterde Europees strafregisterinformatiesysteem voor onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) zoals dat door de Commissie vandaag is voorgesteld;
  • de voornaamste technische aspecten ontwikkelen van de aanpak die de Commissie zal volgen ter verwezenlijking van interoperabiliteit zodra de relevante wetgevingsinstrumenten zijn goedgekeurd. Deze aanpak behelst een Europees zoekportaal, een gedeelde dienst voor biometrische matching en een gemeenschappelijk identiteitsregister en moet ervoor zorgen dat alle EU-informatiesystemen onderling doeltreffend functioneren en gemakkelijk toegankelijk zijn voor in de praktijk werkende politie- en douanefunctionarissen;
  • de kwaliteit van de gegevens verbeteren, door de ontwikkeling van geautomatiseerde mechanismen voor de controle van gegevenskwaliteit. Deze mechanismen zullen ervoor zorgen dat onjuiste of niet-consistente gegevens automatisch aan het licht komen. De lidstaat die de gegevens heeft ingevoerd, zal dan worden gewaarschuwd zodat deze de gegevens kan verwijderen of bijwerken; 

Uitwisseling van strafrechtelijke antecedenten van onderdanen van derde landen: verbetering van het “Ecris”-systeem

Nadat zij in januari 2016 heeft voorgesteld om het huidige systeem te hervormen zodat er ook vingerafdrukken van onderdanen van derde landen in worden opgenomen, doet de Commissie vandaag een aanvullend voorstel om:

  • een gecentraliseerd Ecris-systeem inzake onderdanen van derde landen in te voeren: een gecentraliseerde databank zal het mogelijk maken om snel na te gaan of er een lidstaat is die over informatie beschikt over de veroordeling van een onderdaan van een derde land. De voorgestelde verbeteringen zullen lidstaten in staat stellen om via het Ecris-systeem de geïdentificeerde lidstaten rechtstreeks om gedetailleerde informatie over veroordelingen te verzoeken;
  • de identiteit van veroordeelde onderdanen van derde landen te helpen vaststellen: Ecris-TCN zal informatie bevatten over de namen, adressen, vingerafdrukken en gezichtsopnamen, indien beschikbaar, en zo aanzienlijk bijdragen aan de betrouwbaarheid van de informatie over de identiteit van burgers van derde landen. Deze informatie is vaak minder betrouwbaar dan die over EU-burgers, gelet op de onzekerheid omtrent de overgelegde identiteitsdocumenten.
  • de uitwisseling tussen lidstaten te verbeteren van informatie over veroordeelde onderdanen van derde landen: eenvoudigere en snellere toegang tot strafregisters zal de rechtshandhavingsautoriteiten helpen om efficiënter te worden in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit; 
  • de interoperabiliteit met andere EU-databanken mogelijk te maken: met een gecentraliseerd systeem zal Ecris onderdeel uitmaken van de door het agentschap eu-LISA ontwikkelde en beheerde systemen en het mogelijk maken dat informatie met andere EU-systemen wordt gedeeld als onderdeel van de aanpak van de Commissie ter verwezenlijking van interoperabiliteit. 

Achtergrond

In de Staat van de Unie van september 2016 van voorzitter Juncker en in de conclusies van de Europese Raad van december 2016 werd erop gewezen dat het van groot belang is de tekortkomingen op het gebied van gegevensbeheer te verhelpen en de interoperabiliteit van de informatiesystemen te verbeteren. Door de recente terroristische aanslagen is dit nog duidelijker geworden: de informatiesystemen moeten dringend interoperabel kunnen werken en er moet een einde worden gemaakt aan de blinde vlekken waardoor terrorismeverdachten met allerlei aliassen in verschillende onderling niet gekoppelde gegevensbanken geregistreerd kunnen staan.

De Commissie heeft in april 2016 een mededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid gepresenteerd. Daarmee bracht zij een discussie op gang over de wijze waarop de informatiesystemen van de EU het grensbeheer en de interne veiligheid kunnen verbeteren. In juni 2016 heeft de Commissie een deskundigengroep op hoog niveau inzake informatiesystemen en interoperabiliteit opgericht, die zich verder over dit vraagstuk moet buigen en de juridische, technische en operationele hindernissen voor interoperabiliteit moet aanpakken. De deskundigengroep heeft op 25 april 2017 haar laatste vergadering gehouden en op 11 mei 2017 haar eindverslag uitgebracht.

Het in 2012 ingevoerde Europees strafregisterinformatiesysteem (Ecris) maakt het mogelijk dat nationale rechterlijke instanties informatie ontvangen over eerdere strafrechtelijke veroordelingen in andere lidstaten. De lidstaten versturen momenteel via Ecris per jaar ongeveer 288 000 verzoeken om informatie over eerdere stafrechtelijke veroordelingen in de EU. De verbetering van Ecris is een belangrijke prioriteit van de Europese veiligheidsagenda, die ertoe oproept om onderdanen van derde landen in Ecris op te nemen zodat grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme beter kunnen worden bestreden. Op19 januari 2016 nam de Commissie de eerste wetgevende stap ter verbetering van de uitwisseling van informatie over burgers van derde landen via het Ecris-systeem, omdat het huidige systeem omslachtig en inefficiënt is. De Commissie stelt nu voor om dit instrument verder te verbeteren.

Het EU-agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen, eu-LISA, is op 1 december 2012 succesvol met zijn werkzaamheden van start gegaan. Het verricht de operationele beheerstaken voor SIS II, VIS en EURODAC. De voornaamste operationele taak bestaat erin ervoor te zorgen dat deze systemen 24/7 blijven functioneren De andere verantwoordelijkheden strekken zich onder meer uit tot het vaststellen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en het waarborgen van gegevensbescherming en -integriteit en de naleving van de regels inzake gegevensbescherming.

Meer informatie

Factsheet: een Europa dat bescherming biedt

Factsheet: Veiligheidsunie: Interoperabiliteit

Factsheet: Bestaande informatiesystemen van de EU

Deskundigengroep op hoog niveau inzake informatiesystemen en interoperabiliteit — Eindverslag

Mededeling: Krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid

 eu-LISA

Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Verslag inzake het functioneren van het Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) 

Werkdocument van de diensten van de Commissie – evaluatie van eu-LISA: Samenvatting

Werkdocument van de diensten van de Commissie - evaluatie van eu-LISA: Volledig rapport

 Europees strafregisterinformatiesysteem

Voorstel voor een verordening inzake Ecris voor onderdanen van derde landen

 Veiligheidsunie

Persbericht: Veiligheidsunie: Commissie versnelt invoering maatregelen om radicalisering en de cyberdreiging te voorkomen

Mededeling: Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie

Factsheet: Veiligheidsunie

IP/17/1788

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar