Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: Komisija pilda savu apņemšanos attiecībā uz ES informācijas sistēmu sadarbspējas nodrošināšanu

Briselē, 2017. gada 29. jūnijā

.

Komisija šodien pilda savu apņemšanos attiecībā uz sadarbspējas nodrošināšanu un pastāvošo nepilnību novēršanu ES drošības un robežu pārvaldības informācijas sistēmās, kā izklāstīts Komisijas 7. ziņojumā par drošības savienību (publicēts 16. maijā), ko apstiprinājusi Eiropadome 22. un 23. jūnijā. Sperot pirmo soli šajā virzienā, Komisija ierosina paplašināt ES Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai (eu-LISA) pilnvaras, ļaujot tai izstrādāt un ieviest tehniskos risinājumus, lai padarītu ES informācijas sistēmas savstarpēji savietojamas. Turklāt Komisija arī ierosina veikt papildu uzlabojumus Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmā (ECRIS), lai dalībvalstis efektīvāk varētu apmainīties ar sodāmības reģistra datiem par trešo valstu valstspiederīgajiem.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: “Lai mūsu robežsargi, tiesībaizsardzības un imigrācijas darbinieki varētu darīt savu darbu, viņiem īstajā laikā ir vajadzīga piekļuve īstajai informācijai. Mūsu iedzīvotāju drošība ir atkarīga no šīs informācijas kvalitātes un pieejamības. Ar mūsu šodien ierosinātajām plašākajām pilnvarām eu-LISA kļūs par ES digitālās izcilības centru un padarīs par realitāti redzējumu par mūsu informācijas sistēmu sadarbspēju.”

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings norādīja: “Mums ir vairākas datubāzes, kuru mērķis ir palīdzēt cīnīties pret terorismu un pārvaldīt mūsu robežas, bet mūsu sistēmu stiprums un efektivitāte ir atkarīgs no datiem, kas tajās tiek ievadīti. Ar šodienas priekšlikumiem mēs novēršam pašreizējos ierobežojumus tam, kā mūsu sistēmas sniedz informāciju, un pildām savu apņemšanos nodrošināt stingras un viedas sistēmas robežām un drošībai.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova teica: “Apvienojot ES informācijas sistēmu darbības pārvaldību un centralizējot informācijas apmaiņu ar sodāmības reģistra datiem par trešo valstu valstspiederīgajiem, esam spēruši svarīgu soli uz priekšu. Ar šodienas priekšlikumiem mēs policijai, prokuroriem un tiesnešiem dodam iedarbīgākus instrumentus cīņā pret pārrobežu noziedzību un terorismu.”

Sadarbspējas nodrošināšana: eu-LISA pilnvaru paplašināšana

Lai novērstu pašreizējos ES informācijas sistēmas ierobežojumus un informācijas trūkumu un nodrošinātu informācijas apmaiņu starp sistēmām, Komisija šodien ir nākusi klajā ar ierosinājumu paplašināt eu-LISA pilnvaras. Šodienas reforma dos aģentūrai pilnvaras izstrādāt tehniskos risinājumus, kas vajadzīgi sadarbspējas nodrošināšanai. Aģentūra tagad būs atbildīga arī par turpmāko ES lielapjoma informācijas sistēmu izstrādi un pārvaldību.

Reformētā eu-LISA aģentūra:

  • nodrošinās centralizētu ES informācijas sistēmu darbības pārvaldību. Aģentūra eu-LISA, kas pašlaik centrālā līmenī ir atbildīga par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS), Vīzu informācijas sistēmas (VIS) un Eurodac operatīvu pārvaldītu, būs atbildīga arī par šādu Komisijas ierosinātu jaunu informācijas sistēmu sagatavošanu, izstrādi un to darbības pārvaldību; t. i., ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS) un ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS), kā arī uzlabotā Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN), ko šodien ierosinājusi Komisija.
  • Pēc tam, kad būs pieņemti attiecīgie tiesību akti, izstrādās Komisijas pieejā paredzēto sadarbspējas risinājumu galvenos tehniskos elementus (minētie risinājumi ir Eiropas meklēšanas portāls, kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums un kopējs identitātes datu repozitorijs), lai nodrošinātu, ka visas ES informācijas sistēmas sadarbojas efektīvi un ir viegli pieejamas uz vietas esošajiem policistiem un muitas darbiniekiem.
  • Uzlabos datu kvalitāti, izstrādājot automatizētus datu kvalitātes kontroles mehānismus. Tie nodrošinās, ka kļūdaini vai nekonsekventi dati tiek automātiski identificēti. Dalībvalsts, kas ievadījušas minētos datus, tiks brīdinātas, lai tās varētu šos datus izņemt vai atjaunināt. 

Trešo valstu valstspiederīgo sodāmības reģistru apmaiņa: ECRIS sistēmas modernizācija

Pēc tam, kad Komisija 2016. gada janvārī ierosināja reformēt pašreizējo sistēmu, lai iekļautu trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumus, šodien tā nāk klajā ar papildu priekšlikumu, kura mērķis ir

  • izveidot centralizētu ECRIS trešo valstu valstspiederīgo sistēmu, t. i., centralizētu datu bāzi, kas ļaus ātri pārbaudīt, vai kādas dalībvalsts rīcībā ir sodāmības informācija par trešās valsts valstspiederīgo. Ierosinātie uzlabojumi ļaus dalībvalstīm ar ECRIS sistēmas starpniecību pieprasīt sīku informāciju par sodāmību tieši no identificētajām dalībvalstīm.
  • Palīdzēs identificēt notiesātos trešo valstu valstspiederīgos: ECRIS-TCN būs iekļauti vārdi un uzvārdi, adreses, pirkstu nospiedumi un sejas attēli, ja tie būs pieejami, un tas ievērojami palīdzēs uzlabot trešo valstu valstspiederīgo identitātes informācijas ticamību, kas bieži vien ir mazāk ticama nekā par ES pilsoņiem pieejamā informācija, ņemot vērā neskaidrību par trešo valstu valstspiederīgo uzrādīto personu apliecinošo dokumentu ticamību.
  • Uzlabos informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm attiecībā uz notiesātiem trešo valstu valstspiederīgajiem: vienkāršāka un ātrāka piekļuve sodāmības reģistriem palīdzēs uzlabot tiesībaizsardzības iestāžu efektivitāti cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. 
  • Nodrošinās sadarbspēju ar citām ES datubāzēm: ECRIS kā centralizēta sistēma un daļa no eu-LISA izstrādātajām un pārvaldītajām sistēmām būs daļa no Komisijas pieejas sadarbspējas nodrošināšanai un ļaus dalīties ar informāciju ar citām ES sistēmām. 

Konteksts

Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera runā par stāvokli Savienībā 2016. gada septembrī un Eiropadomes 2016. gada decembra secinājumos uzsvērts, cik svarīgi ir pārvarēt pašreizējos trūkumus datu pārvaldībā un uzlabot pašreizējo informācijas sistēmu sadarbspēju. Nesen notikušie teroristu uzbrukumi šim jautājumam ir pievērsuši vēl lielāku uzmanību, uzsverot steidzamo vajadzību nodrošināt informācijas sistēmu sadarbspēju un novērst pašreizējās problēmas informācijas sistēmās, kuru dēļ par terorismu aizdomās turētas personas var tikt reģistrētas dažādās savstarpēji nesavienotās datubāzēs un ar dažādiem pseidonīmiem.

Komisija 2016. gada aprīlī nāca klajā ar paziņojumu “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”, ar kuru uzsāka diskusiju par to, kā Eiropas Savienības informācijas sistēmas var uzlabot robežu pārvaldību un iekšējo drošību. Komisija 2016. gada jūnijā izveidoja augsta līmeņa ekspertu grupu informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos, lai turpinātu šo darbu un novērstu juridiskās, tehniskās un darbības problēmas, kas kavē sadarbspējas nodrošināšanu. Augsta līmeņa ekspertu grupas pēdējā sanāksme notika 2017. gada 25. aprīlī, un 2017. gada 11. maijā tā iesniedza nobeiguma ziņojumu.

2012. gadā izveidotā Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) ļauj valstu tiesu iestādēm saņemt informāciju par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem krimināllietās citās dalībvalstīs. Dalībvalstis patlaban, izmantojot ECRIS, gadā nosūta aptuveni 288 000 informācijas pieprasījumus par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem krimināllietās visā ES. ECRIS uzlabošana ir viena no Komisijas galvenajām prioritātēm Eiropas Drošības programmā, un, lai uzlabotu cīņu pret pārrobežu noziedzību un terorismu, Komisija aicina iekļaut ECRIS trešo valstu valstspiederīgo datus. Komisija 2016. gada 19. janvārī pieņēma pirmo likumdošanas pasākumu, lai uzlabotu informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem ar ECRIS sistēmas starpniecību, jo pašlaik spēkā esošā sistēma ir sarežģīta un neefektīva. Šodien Komisija ierosina turpināt pilnveidot šo instrumentu.

ES Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai (eu-LISA) veiksmīgi sāka darbību 2012. gada 1. decembrī. Tā nodarbojas ar SIS II, VIS un EURODAC darbības pārvaldību. Tās galvenais darbības uzdevums ir nodrošināt šo sistēmu darbību 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā. Turklāt tā ir atbildīga arī par vajadzīgo drošības pasākumu pieņemšanu un datu drošības un integritātes nodrošināšanu, kā arī datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Papildinformācija

Faktu lapa: Eiropa, kas aizsargā

Faktu lapa: Drošības savienība: sadarbspēja

Faktu lapa: ES pašlaik izmantotās informācijas sistēmas

Augsta līmeņa ekspertu grupa informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos – nobeiguma ziņojums

Paziņojums: “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”

 eu-LISA

Priekšlikums regulai, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

Ziņojums par to, kā darbojas Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA). 

Komisijas dienestu darba dokuments – eu-LISA novērtējums: kopsavilkums

Komisijas dienestu darba dokuments – eu-LISA novērtējums: pilns ziņojuma teksts

 Eiropas Sodu reģistru informācijas sistēma

Priekšlikums regulai par ECRIS attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem

 Drošības savienība

Paziņojums presei: Drošības savienība: Komisija paātrina pasākumus ar mērķi novērst radikalizāciju un kiberdraudus

Paziņojums – astotais progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību

Faktu lapa: Drošības savienība

IP/17/1788

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar