Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Komisija imasi veiksmų dėl ES informacinių sistemų sąveikumo

Briuselis, 2017 m. birželio 29 d.

.

Šiandien Komisija pradeda įgyvendinti savo 7-ojoje Saugumo sąjungos ataskaitoje gegužės 16 d. nustatytą įsipareigojimą užtikrinti ES saugumo ir sienų valdymo informacinių sistemų sąveikumą ir pašalinti esamus jų trūkumus, kuriam buvo pritarta birželio 22 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje. Pirmajame etape Komisija siūlo sustiprinti Europos didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) įgaliojimus, suteikiant jai galimybę kurti ir diegti techninius sprendimus ES informacinių sistemų sąveikumui užtikrinti. Be to, Komisija taip pat siūlo toliau tobulinti Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS), kad valstybės narės galėtų veiksmingiau keistis informacija apie ne ES piliečių teistumą.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Kad galėtų atlikti savo darbą, mūsų sienos apsaugos, teisėsaugos ir imigracijos pareigūnai turi turėti galimybę susipažinti su reikiama informacija reikiamu laiku. Mūsų piliečių saugumas priklauso nuo šios informacijos kokybės ir prieinamumo. Turėdama šiandien mūsų siūlomus didesnius įgaliojimus, „eu-LISA“ taps ES skaitmeniniu kompetencijos centru ir užtikrins, kad mūsų informacinių sistemų sąveikumo vizija taptų tikrove.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas sakė: „Turime įvairių duomenų bazių, kurios mums padeda kovoti su terorizmu ir valdyti sienas, tačiau mūsų sistemos patikimos ir veiksmingos tik tiek, kiek patikimi jose pateikiami duomenys. Šiandienos pasiūlymais sprendžiame klausimą, kaip pašalinti dabartinius informacijos teikimo mūsų sistemose apribojimus, ir pradedame įgyvendinti įsipareigojimą užtikrinti, kad sienų valdymo ir saugumo sistemos būtų patikimos ir pažangios.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „ES informacinių sistemų operacijų valdymas po vienu stogu ir keitimosi informacija apie ne ES piliečių teistumą centralizavimas yra svarbus žingsnis į priekį. Šiandienos pasiūlymais policijos pareigūnams, prokurorams ir teisėjams suteikiame veiksmingesnes kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir terorizmu priemones.“

Sąveikumo užtikrinimas: didesni „eu-LISA“ įgaliojimai

Siekdama išspręsti klausimą, susijusį su dabartiniais ES informacinių sistemų apribojimais, pašalinti informacijos spragas ir sudaryti sąlygas keistis informacija tarp sistemų, Komisija šiandien siūlo padidinti „eu-LISA“ įgaliojimus. Šiandienine reforma agentūrai bus suteikti įgaliojimai kurti sąveikumui užtikrinti būtinus techninius sprendimus. Dabar agentūra taip pat bus atsakinga už būsimų didelės apimties ES informacinių sistemų kūrimą ir valdymą.

Pertvarkyta agentūra „eu-LISA“ vykdys šią veiklą:

  • užtikrins centralizuotą ES informacinių sistemų operacijų valdymą. Šiuo metu centriniu lygmeniu už Šengeno informacinės sistemos (SIS), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir sistemos EURODAC operacijų valdymą atsakinga agentūra „eu-LISA“ taip pat bus atsakinga už Komisijos pasiūlytų naujų informacinių sistemų, t. y. atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS), taip pat šiandien Komisijos pasiūlytos atnaujintos Europos trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės paskelbtų nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS-TCN), kūrimą, tobulinimą ir operacijų valdymą;
  • priėmus atitinkamus teisėkūros dokumentus, sukurs pagrindines technines Komisijos sąveikumo užtikrinimo strategijos įgyvendinimo priemones, t. y. Europos paieškos portalą, bendrą biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugą ir bendrą tapatybių saugyklą, taip užtikrindama, kad visos ES informacinės sistemos veiksmingai sąveikautų tarpusavyje ir jomis lengvai galėtų naudotis vietos policijos ir muitinės pareigūnai;
  • gerins duomenų kokybę kurdama automatinius duomenų kokybės kontrolės mechanizmus. Įdiegus šiuos mechanizmus, bus automatiškai aptinkami neteisingi ar nenuoseklūs duomenys. Nustačius tokius duomenis, apie tai bus pranešta juos pateikusiai valstybei narei, kad ji galėtų juos pašalinti arba atnaujinti. 

Keitimasis informacija apie ne ES piliečių teistumą: ECRIS sistemos atnaujinimas

2016 m. sausio mėn. pasiūliusi pertvarkyti dabartinę sistemą taip, kad į ją būtų įtraukti ne ES piliečių pirštų atspaudai, šiandien Komisija pateikia papildomą pasiūlymą:

  • sukurti centralizuotą ECRIS trečiųjų šalių piliečių sistemą; turint centralizuotą duomenų bazę bus galima greitai patikrinti, ar kuri nors valstybė narė turi informacijos apie ne ES piliečiui paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Įgyvendinus siūlomus patobulinimus, valstybėms narėms bus sudarytos sąlygos tiesiogiai per ECRIS sistemą prašyti, kad konkrečios valstybės narės pateiktų išsamią informaciją apie nuosprendžius;
  • padėti nustatyti ne ES piliečių tapatybę, t. y. ECRIS-TCN bus saugoma ši informacija: vardai ir pavardės, adresai ir, jeigu yra, pirštų atspaudai ir veido atvaizdai, ir tai leis reikšmingai padidinti informacijos apie ne ES piliečių tapatybę patikimumą, nes, atsižvelgiant į netikrumą dėl pateikiamų tapatybės dokumentų, ši dažnai būna ne tokia patikima kaip informacija apie ES piliečius;
  • gerinti valstybių narių keitimąsi informacija apie nuteistus ne ES piliečius: galimybė lengviau ir greičiau gauti informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius teisėsaugos institucijoms padės veiksmingiau kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu; 
  • bus užtikrintas sąveikumas su kitomis ES duomenų bazėmis, t. y. sukūrus centralizuotą sistemą, ECRIS bus agentūros „eu-LISA“ sukurtų ir valdomų sistemų dalis, todėl, laikantis Komisijos sąveikumo užtikrinimo strategijos, bus galima keistis informacija su kitomis ES sistemomis. 

Pagrindiniai faktai

2016 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešime apie Sąjungos padėtį ir 2016 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžta, kaip svarbu pašalinti dabartinius duomenų valdymo trūkumus ir pagerinti esamų informacinių sistemų sąveikumą. Tai tapo dar akivaizdžiau po pastarojo meto teroristinių išpuolių – išryškėjo poreikis skubiai užtikrinti informacinių sistemų sąveikumą ir pašalinti esamas „akląsias zonas“, kurioms esant terorizmu įtariami asmenys gali būti užregistruoti skirtingose, tarpusavyje nesusijusiose duomenų bazėse skirtingais vardais.

2016 m. balandžio mėn. Komisija pristatė komunikatą dėl patikimesnių ir pažangesnių sienų ir saugumo informacinių sistemų ir pradėjo diskusijas dėl to, kaip naudojant informacines sistemas Europos Sąjungoje būtų galima sustiprinti sienų valdymą ir vidaus saugumą. Siekdama tęsti šį darbą ir išspręsti teisinius, techninius ir su veikla susijusius sąveikumo uždavinius, 2016 m. birželio mėn. Komisija sudarė aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupę. Aukšto lygio ekspertų grupė paskutinį kartą susitiko 2017 m. balandžio 25 d. ir 2017 m. gegužės 11 d. pateikė galutinę ataskaitą.

2012 m. sukurtoje Europos nuosprendžių registrų informacinėje sistemoje (ECRIS) nacionalinės teisminės institucijos gali gauti informacijos apie ankstesnius kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Šiuo metu per ECRIS valstybės narės kasmet išsiunčia maždaug 288 000 prašymų pateikti informacijos apie ankstesnius Europos Sąjungoje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. ECRIS atnaujinimas yra pagrindinis Komisijos Europos saugumo darbotvarkės, kurioje, siekiant veiksmingiau kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir terorizmu, raginama į ECRIS įtraukti informaciją apie ne ES piliečius, prioritetas. 2016 m. sausio 19 d. Komisija ėmėsi pirmųjų teisėkūros veiksmų, kuriais siekiama gerinti keitimąsi informacija apie ne ES piliečius naudojantis ECRIS sistema, nes dabartinė sistema yra griozdiška ir neveiksminga. Šiandien Komisija siūlo toliau tobulinti šią priemonę.

Europos didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo agentūra „eu-LISA“ sėkmingai pradėjo veiklą 2012 m. gruodžio 1 d. Ji atlieka SIS II, VIS ir EURODAC operacijų valdymo užduotis. Pagrindinė su operacijomis susijusi užduotis – užtikrinti, kad šios sistemos veiktų visą parą visomis savaitės dienomis. Kitos užduotys – imtis būtinų saugumo priemonių, užtikrinti duomenų saugumą ir vientisumą, taip pat duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė „Sauganti Europa“

Informacijos suvestinė „Saugumo sąjunga. Sąveikumas“

Informacijos suvestinė „Esamos ES informacinės sistemos“

Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės galutinė ataskaita

Komunikatas „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“

 „eu-LISA“

Pasiūlymas dėl reglamento dėl didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) veiklos ataskaita 

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. „eu-LISA“ vertinimas. Santrauka

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. „eu-LISA“ vertinimas. Išsami ataskaita

 Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema

Reglamento dėl ECRIS ne ES piliečiams pasiūlymas

 Saugumo sąjunga

Pranešimas spaudai „Saugumo sąjunga. Komisija spartina radikalėjimo ir kibernetinių grėsmių prevencijos priemonių įgyvendinimą“

Komunikatas „Aštuntoji pažangos, padarytos kuriant tikrą ir veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaita“

Informacijos suvestinė „Saugumo sąjunga“

IP/17/1788

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar