Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonságos Unió: A Bizottság megvalósítja az uniós információs rendszerek interoperabilitását

Brüsszel, 2017. június 29.

.

A Bizottság a mai napon eleget tesz annak a kötelezettségvállalásának, hogy gondoskodik a határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló uniós információs rendszerek interoperabilitásáról, és orvosolja azok meglévő hiányosságait. A Bizottság a biztonsági unióról szóló, május 16-i hetedik jelentésében vállalt erre kötelezettséget, amelyet június 22–23-i ülésén az Európai Tanács is jóváhagyott. A Bizottság első lépésben javaslatot tesz a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) megbízatásának megerősítésére, felhatalmazva a szervezetet, hogy kidolgozza és kiépítése az uniós információs rendszerek interoperábilissé tételére szolgáló technikai megoldásokat. A Bizottság ezenfelül javaslatot tesz az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) továbbfejlesztésére annak érdekében, hogy a tagállamok hatékonyabban kicserélhessék a nem uniós polgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartásokat.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos így nyilatkozott: „Határőreinknek, bűnüldözési és bevándorlási tisztviselőinknek munkájuk elvégzése érdekében kellő időben hozzá kell jutniuk a megfelelő információkhoz. Polgáraink biztonsága ezen információk minőségétől és rendelkezésre állásától függ. A mai javaslatunkban szereplő megerősített megbízatásának köszönthetően az eu-LISA az EU digitális kiválósági központjává válik, és valóra váltja az információs rendszereink interoperabilitására vonatkozó elképzelésünket.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „Számos adatbázis segíti a terrorizmus elleni küzdelmünket és határaink igazgatását, rendszereink azonban csak annyira erősek és eredményesek, amennyire a beléjük táplált adatok azt lehetővé teszik. Mai javaslatainkkal rendszereink információszolgáltatási módjának jelenlegi korlátait kívánjuk kezelni, eleget téve a határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens rendszerek megvalósítása iránti kötelezettségvállalásunknak."

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos a következőket mondta: „Fontos előrelépést jelent, hogy egy intézményhez telepítjük az uniós információs rendszerek üzemeltetési igazgatását, és központosítjuk a nem uniós állampolgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos információcserét. A mai javaslatainkkal erőteljesebb eszközöket biztosítunk a rendőrség, az ügyészek és a bírák számára a határon átnyúló bűnözéssel és a terrorizmussal szemben.”

Az interoperabilitás biztosítása: Az eu-LISA megbízatásának megerősítése

Annak érdekében, hogy kezelje az uniós információs rendszerek jelenlegi korlátait, megszüntesse az információs hiányosságokat, és lehetővé tegye az információk rendszerek közötti megosztását, a Bizottság a mai napon javaslatot tesz az eu-LISA megbízatásának megerősítésére. A mai reform révén az ügynökség megbízást kap az interoperabilitás megvalósításához szükséges technikai megoldások kidolgozására. Emellett mostantól az ügynökség felel a jövőbeni nagy méretű uniós információs rendszerek kidolgozásáért és igazgatásáért.

A megreformált eu-LISA:

  • Biztosítja az uniós információs rendszerek központosított üzemeltetési igazgatását. A jelenleg a Schengeni Információs Rendszer (SIS), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac központi szintű üzemeltetési igazgatásáért felelős eu-LISA felel majd a Bizottság által javasolt új információs rendszerek előkészítéséért, kifejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért is. E rendszerek konkrétan a határregisztrációs rendszer és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS), valamint a továbbfejlesztett Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó modulja (ECRIS-TCN), amelyre a Bizottság a mai napon tett javaslatot.
  • Kidolgozza az interoperabilitásra vonatkozó bizottsági megközelítés fő technikai jellemzőit azt követően, hogy elfogadásra kerülnek a releváns jogi eszközök, amelyek alkotóelemei az európai keresőportál, a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás, valamint a közös személyazonosság-nyilvántartás. Mindez azt hivatott biztosítani, hogy valamennyi uniós információs rendszer együttműködjön egymással, és könnyen hozzáférhető legyen a terepen dolgozó rendőr- és vámtisztek számára.
  • Javítja az adatminőséget automatizált adatminőség-ellenőrzési mechanizmusok kidolgozásával. Ezek gondoskodnak a helytelen vagy következetlen adatok automatikus azonosításáról, majd figyelmeztetik az adatokat bevivő tagállamot, amely eltávolíthatja vagy frissítheti az adatokat. 

A nem uniós állampolgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartások cseréje: az ECRIS rendszer továbbfejlesztése

Miután a nem uniós állampolgárok ujjnyomatainak felvétele érdekében sor került a rendszer 2016. januári reformjára, a Bizottság a mai napon kiegészítő javaslatot terjeszt elő, hogy:

  • Létrehozza a létrehozza az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó központosított modulját: a központosított adatbázis lehetővé teszi annak gyors ellenőrzését, hogy bármely tagállam rendelkezik-e egy harmadik országbeli állampolgár büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletre vonatkozó információval. A javasolt javítások lehetővé teszik, hogy a tagállamok az ECRIS rendszer útján közvetlenül az azonosított tagállamoktól igényeljenek részletes információkat az ítéletről.
  • Elősegítse a nem uniós polgárok személyazonosságának megállapítását: Az ECRIS-TCN nevekre, címekre, ujjnyomatokra és adott esetben arcképmásokra vonatkozó információkat tartalmaz majd, amelyek jelentősen hozzájárulnak a nem uniós polgárok személyazonosságával kapcsolatos információk megbízhatóságának javításához. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a bemutatott személyazonosító okmányok bizonytalansága miatt ezek kevésbé megbízhatóak az uniós polgárokra vonatkozó információknál.
  • Javítsa az elítélt nem uniós polgárokra vonatkozó tagállamok közötti információcserét: a bűnügyi nyilvántartásokhoz való egyszerűbb és gyorsabb hozzáférés elősegíti, hogy a bűnüldöző hatóságok hatékonyabban lépjenek fel a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelmük során. 
  • Lehetővé tegye a más uniós adatbázisokkal való interoperabilitást: a központosított rendszerben az ECRIS egyike lesz az eu-LISA által fejlesztett és igazgatott rendszereknek, így – az interoperabilitás megvalósítására irányuló bizottsági megközelítés keretében – lehetővé válik az információk megosztása más uniós információs rendszerekkel. 

Háttér-információk

Juncker elnök 2016. szeptemberi értékelő beszéde az Unió helyzetéről, valamint az Európai Tanács 2016. decemberi következtetései egyaránt rávilágítottak a jelenleg tapasztalt adatkezelési hiányosságok felszámolásának és a meglévő információs rendszerek közötti interoperabilitás javításának jelentőségére. A közelmúltbeli terrorista támadások még inkább ráirányították a figyelmet e kérdésre, és egyértelművé tették, hogy sürgősen biztosítani kell az információs rendszerek interoperabilitását és a meglévő fehér foltok kiküszöbölését, amelyekből adódóan a terrorizmussal gyanúsított személyek eltérő, egymással össze nem kapcsolt adatbázisokban különböző álneveken szerepelhetnek.

2016 áprilisában a Bizottság közleményt adott ki a határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerekről, és ezzel eszmecserét indított arról, hogy az információs rendszerek miként járulhatnak hozzá még eredményesebben a határigazgatáshoz és a belső biztonsághoz az Európai Unióban. 2016 júniusában a Bizottság a megkezdett munka továbbvitele, valamint az interoperabilitás megvalósításával összefüggő jogi, technikai és operatív kihívások kezelése céljából életre hívta az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoportot. A szakértői csoport 2017. április 25-én tartotta utolsó ülését, majd 2017. május 11-én közzétette zárójelentését.

A 2012-ben létrehozott Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) lehetővé teszi, hogy a nemzeti igazságügyi hatóságok információt szerezzenek a más tagállamokban korábban hozott, bűnösséget megállapító ítéletekről. A tagállamok jelenleg évente mintegy 288 000 tájékoztatási kérelmet küldenek az ECRIS útján az EU-n belül korábban hozott, bűnösséget megállapító ítéletekkel kapcsolatosan. Az ECRIS fejlesztése alapvető prioritásként szerepel a Bizottság európai biztonsági stratégiájában, amely szorgalmazza a nem uniós állampolgárok felvételét az ECRIS-be, a határon átnyúló bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem javítása érdekében. 2016. január 19-én a Bizottság megtette az első jogalkotási lépést az ECRIS rendszer útján végzett, a nem uniós polgárokra vonatkozó információcsere javítására, mivel a jelenlegi rendszer nehézkes és kevéssé hatékony. A mai napon a Bizottság javaslatot tesz az említett eszköz további fejlesztésére.

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség, az eu-LISA 2012. december 1-jén sikeresen megkezdte működését. Az ügynökség a SIS II, a VIS és az Eurodac üzemeltetési igazgatásának feladatait látja el. A fő operatív feladata annak biztosítása, hogy e rendszerek a nap 24 órájában a hét minden napján működjenek. Felelősségei közé tartozik továbbá a szükséges biztonsági intézkedések elfogadása és az adatok biztonságának és integritásának biztosítása, valamint az adatvédelmi szabályok betartása.

További információk

Tájékoztató: Európa, amely védelmet nyújt

Tájékoztató: Biztonságos Unió: Interoperabilitás

Tájékoztató: Meglévő uniós információs rendszerek

Az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport — Zárójelentés

Közlemény: A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek

 eu-LISA

A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyszabású informatikai rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökségről szóló rendeletjavaslat

A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyszabású informatikai rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség (eu-LISA) működéséről szóló jelentés 

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – az eu-LISA értékelése: Összefoglaló

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – az eu-LISA értékelése: Teljes jelentés

 Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer

A nem uniós állampolgárokra vonatkozó ECRIS-ről szóló rendeletjavaslat

 Biztonsági unió

Sajtóközlemény: Biztonsági unió: A Bizottság felgyorsítja a radikalizálódás és a kiberfenyegetés megelőzésére irányuló intézkedéseket

Közlemény: Nyolcadik eredményjelentés a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról

Tájékoztató: Biztonsági unió

IP/17/1788

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar