Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: Euroopan komissio parantaa EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta

Bryssel 29. kesäkuuta 2017

.

Komissio haluaa varmistaa EU:n sisäiseen turvallisuuteen ja rajaturvallisuuteen liittyvien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja korjata niiden puutteita. Se on esitellyt parannustoimia seitsemännessä turvallisuusunionia koskevassa raportissa, joka julkaistiin 16.5.2017. Eurooppa-neuvosto ilmaisi tukensa näille toimille 22.–23.6.2017 pitämässään kokouksessa. Komissio ehdottaa laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan EU:n tietotekniikkaviraston (eu-LISA) toimivaltuuksien vahvistamista siten, että se voi kehittää ja ottaa käyttöön EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edellyttämiä teknisiä ratkaisuja. Lisäksi komissio ehdottaa parannuksia eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS), jotta EU-maat voivat tehokkaammin vaihtaa tietoja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikosrekistereistä.

”EU:n rajavartijoiden sekä lainvalvonta- ja maahanmuuttoviranomaisten on voitava saada käyttöönsä työtehtäviensä suorittamiseen tarvittavat tiedot oikealla hetkellä”, toteaa muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava EU-komissaari Dimitris Avramopoulos. ”Kansalaisten turvallisuus edellyttää, että käytettävissä on korkealaatuista tietoa. Kun tietotekniikkaviraston toimivaltuuksia vahvistetaan komission tämänpäiväisen ehdotuksen mukaisesti, siitä tulee EU:n digitaalinen huippuyksikkö ja suunnitelmat EU:n tietojärjestelmien yhteensopivuudesta muuttuvat sanoista teoiksi.”

”EU:ssa on käytössä monia tietokantoja, joita voimme hyödyntää terrorismin torjunnassa ja rajaturvallisuuden ylläpitämisessä. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin vain niin vahvoja ja tehokkaita kuin niihin syötetty data”, turvallisuusunionista vastaava EU-komissaari Julian King puolestaan muistuttaa. ”Tämänpäiväiset ehdotukset parantavat järjestelmien kykyä tuottaa tarpeellista tietoa. Komissiolle on tärkeää, että vahvat ja älykkäät tietojärjestelmät toimivat EU:n sisäisen turvallisuuden ja rajaturvallisuuden tukena”, hän jatkaa.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaari Věra Jourován mukaan ”on merkittävä edistysaskel, että EU:n tietojärjestelmien operatiivinen hallinnointi saadaan saman katon alle ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikosrekisteritietojen vaihto voidaan keskittää. Tänään hyväksytyt ehdotukset antavat poliisille, syyttäjille ja tuomareille vahvemmat välineet valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa.”

Yhteentoimivuuden varmistaminen: Vahvistetaan tietotekniikkaviraston toimivaltuuksia

Komissio haluaa korjata EU:n nykyisten tietojärjestelmien puutteita, paikata tietoaukkoja ja mahdollistaa tietojenvaihdon eri järjestelmien välillä. Tämän vuoksi se ehdottaa tietotekniikkaviraston toimivaltuuksien vahvistamista. Tämänpäiväisellä uudistuksella virasto valtuutetaan kehittämään niitä teknisiä ratkaisuja, joita tietojärjestelmien yhteentoimivuus edellyttää. Virasto on tästä alkaen vastuussa myös EU:n laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja hallinnoinnista.

Tietotekniikkaviraston tehtävät uudistuksen jälkeen:

  • Virasto huolehtii EU:n tietojärjestelmien keskitetystä operatiivisesta hallinnoinnista. – Virasto on nykyisin keskustasolla vastuussa Schengenin tietojärjestelmän (SIS), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista. Jatkossa se vastaa myös komission ehdottamien uusien tietojärjestelmien valmistelusta, kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista. Näihin uusiin tietojärjestelmiin kuuluvat EU:n rajanylitystietojärjestelmä, EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS) ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva uudistettu eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS-TCN), jota koskevan ehdotuksen komissio teki tänään.
  • Tietotekniikkavirasto kehittää komission tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan toimintamallin tärkeimpiä teknisiä ominaisuuksia sen jälkeen, kun asiaa koskevat säädökset on hyväksytty. – Toimintamallin keskeiset osatekijät ovat eurooppalainen hakuportaali, yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu ja yhteinen henkilötietorekisteri. Niiden avulla varmistetaan EU:n tietojärjestelmien tehokas yhteentoimivuus ja se, että poliisit ja tullivirkailijat voivat työtehtävissään sujuvasti käyttää näitä järjestelmiä.
  • Tietotekniikkavirasto parantaa tiedon laatua ja kehittää sen automaattisia valvontajärjestelmiä. – Näin varmistetaan, että virheellinen tai epäjohdonmukainen tieto havaitaan automaattisesti, ja tiedon järjestelmään syöttänyt EU-maa saa huomautuksen asiasta ja voi poistaa tai oikaista virheellisen tiedon. 

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikosrekisteritietojen vaihto: ECRIS-järjestelmän uudistaminen

Komissio ehdotti tammikuussa 2016, että rikostuomioita koskevaan EU-tietokantaan otettaisiin mukaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten sormenjälkitiedot. Nyt komissio ehdottaa tämän alan uusina täydentävinä toimina seuraavaa:

  • Perustetaan keskitetty EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskeva ECRIS-järjestelmä. – Keskitetyn tietokannan avulla voidaan nopeasti tarkistaa, onko EU:n ulkopuolisen maan kansalaiselle annettu rikostuomio jossain EU-maassa. Ehdotettujen parannusten ansiosta muut EU-maat voivat pyytää yksityiskohtaisia tietoja tuomiosta ECRIS-järjestelmän kautta suoraan kyseiseltä maalta.
  • Helpotetaan rikoksista tuomittujen EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten tunnistamista. – ECRIS-TCN-järjestelmässä on mahdollisuuksien mukaan nimi- ja osoitetietojen lisäksi myös sormenjäljet ja kasvokuvat, mikä merkittävästi parantaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten henkilötietojen luotettavuutta. Heidän kohdallaan nämä tiedot voivat usein muuten olla epäluotettavampia kuin EU-kansalaisten henkilötiedot, koska heidän henkilöasiakirjoihinsa liittyy enemmän epävarmuustekijöitä.
  • Parannetaan EU-maiden välistä tietojenvaihtoa rikoksista tuomituista EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisista. – Rikosrekisteritietojen nopeampi ja helpompi saatavuus auttaa lainvalvontaviranomaisia tehostamaan toimintaansa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. 
  • Mahdollistetaan yhteentoimivuus EU:n muiden tietokantojen kanssa. – Keskitetty ECRIS-järjestelmä tulee olemaan osa tietotekniikkaviraston kehittämiä ja hallinnoimia järjestelmiä, mikä mahdollistaa tiedonvaihdon muiden EU-järjestelmien kanssa. Tämä komission toimintamalli parantaa järjestelmien yhteentoimivuutta. 

Tausta

Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin syyskuussa 2016 pitämässä puheessa unionin tilasta ja joulukuussa 2016 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä korostettiin, että on poistettava tiedonhallinnan nykyiset puutteet ja parannettava nykyisten tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Viimeaikaisten terrori-iskujen yhteydessä on tullut entistä selvemmäksi, kuinka tärkeää on saada tietojärjestelmät nopeasti yhteentoimiviksi. Nykyiset katvealueet on poistettava, jotta terroristeiksi epäiltyjä ei voida rekisteröidä eri peitenimillä eri tietokantoihin, joita ei ole liitetty yhteen.

Komissio antoi huhtikuussa 2016 tiedonannon ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi”. Se käynnisti keskustelun siitä, miten EU:n nykyisten tietojärjestelmien avulla voitaisiin parantaa sekä rajaturvallisuutta että sisäistä turvallisuutta. Komissio perusti kesäkuussa 2016 tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän viemään tätä työtä eteenpäin. Ryhmä pohtii myös tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamiseen liittyviä oikeudellisia, teknisiä ja toiminnallisia näkökohtia. Korkean tason asiantuntijaryhmä kokoontui viimeisen kerran 25.4.2017 ja antoi loppuraporttinsa 11.5.2017.

Vuonna 2012 käyttöön otetun eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) avulla kansalliset oikeusviranomaiset voivat saada tietoja muissa EU-maissa annetuista aiemmista rikostuomioista. Nykyisin järjestelmän kautta lähetetään vuosittain noin 288 000 tietopyyntöä. ECRIS-järjestelmän uudistaminen on komission laatiman Euroopan turvallisuusagendan keskeinen painopiste. Agendassa vaaditaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikosrekisteritietojen sisällyttämistä ECRIS-järjestelmään, jotta voidaan parantaa rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa. Komissio käynnisti 19.1.2016 lainsäädäntömenettelyn, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevan tiedon vaihtamista ECRIS-järjestelmän kautta, koska nykyinen järjestelmä on monimutkainen ja tehoton. Komissio ehdottaa nyt järjestelmän jatkokehittämistä.

Laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava EU:n tietotekniikkavirasto (eu-LISA) aloitti toimintansa 1.12.2012. Se vastaa SIS II -järjestelmän, VIS-järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista. Viraston tärkein tehtävä on varmistaa, että nämä järjestelmät ovat toiminnassa kaikkina päivinä vuorokauden ympäri. Muita tehtäviä ovat tarvittavien turvatoimien käyttöönotto, tietoturvasta ja tietojen eheydestä huolehtiminen sekä tietosuojaa koskevien sääntöjen noudattaminen.

Lisätietoa

Tietosivu: Suojaa EU:n kansalaisille

Tietosivu: Turvallisuusunioni: Yhteentoimivuus

Tietosivu: EU:n nykyiset tietojärjestelmät

Tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä – Loppuraportti

Tiedonanto: Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi

 Tietotekniikkavirasto (eu-LISA)

Ehdotus asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta virastosta

Raportti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta (eu-LISA) 

Valmisteluasiakirja – tietotekniikkaviraston arviointi: Tiivistelmä

Valmisteluasiakirja – tietotekniikkaviraston arviointi: Raportti kokonaisuudessaan

 Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä

Ehdotus asetukseksi: EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskeva rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

 Turvallisuusunioni

Lehdistötiedote: Turvallisuusunioni: Komissio nopeuttaa radikalisoitumisen ja kyberuhkien torjuntatoimia

Tiedonanto: Kahdeksas raportti edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Tietosivu: Turvallisuusunioni

IP/17/1788

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar