Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: komisjon tagab ELi infosüsteemide koostalitlusvõime

Brüssel, 29. juuni 2017

.

Komisjon täidab täna oma seitsmendas julgeolekuliidu aruandes antud lubaduse tagada ELi julgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitlusvõime ning kõrvaldada selles esinevad vajakajäämised. Komisjon andis kõnealuse lubaduse 16. mail ja Euroopa Ülemkogu kiitis selle heaks 22.–23. juunil toimunud kohtumisel. Esimese etapina teeb komisjon ettepaneku tugevdada Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (edaspidi „eu-LISA“) volitusi, et ta saaks töötada välja ja võtta kasutusele tehnilised lahendused, mille abil saab muuta ELi infosüsteemid koostalitlusvõimeliseks. Komisjon teeb ka ettepaneku täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (edaspidi „ECRIS“), et liikmesriigid saaksid hõlpsamini vahetada kolmandate riikide kodanike karistusregistreid.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Meie piirivalve-, õiguskaitse- ja immigratsiooniametnikel peab olema õigel ajal juurdepääs õigele teabele, et nad saaksid oma tööd teha. Meie kodanike julgeolek sõltub selle teabe kvaliteedist ja kättesaadavusest. Täna välja pakutud tugevamate volituste abil saab eu-LISAst ELi digitaalne tipptasemekeskus, kes muudab meie infosüsteemide koostalitlusvõimega seotud plaanid tegelikkuseks.“

Julgeolekuliidu volinik Julian King sõnas: „Meil on palju erinevaid andmebaase, mis aitavad meil võidelda terrorismi vastu ja hallata oma piire, aga meie süsteemid saavad olla ainult nii tugevad ja tõhusad kui sinna sisestatud andmed. Tänaste ettepanekute abil kõrvaldame praegused piirangud sellele, kuidas meie süsteemid teavet esitavad, ja täidame seeläbi oma kohustuse tagada piirivalve ja julgeoleku jaoks tugevad ja arukad süsteemid.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: „ELi infosüsteemide operatiivjuhtimise ühe katuse alla toomine ja kolmandate riikide kodanike karistusregistreid käsitleva teabevahetuse tsentraliseerimine on oluline samm edasi. Tänaste ettepanekutega anname politseile, prokuröridele ja kohtunikele paremad vahendid piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemiseks.“

Koostalitlusvõime tagamine: eu-LISA volituste tugevdamine

Komisjon teeb täna ettepaneku tugevdada eu-LISA volitusi, et kõrvaldada ELi infosüsteemide praegused piirangud, eemaldada teabelüngad ja anda võimalus teabe jagamiseks süsteemide vahel. Tänase reformiga antakse ametile volitus töötada välja koostalitlusvõime saavutamiseks vajalikud tehnilised lahendused. Amet vastutab nüüd ka tulevaste suuremahuliste ELi infosüsteemide väljatöötamise ja haldamise eest.

Reformitud eu-LISA:

  • tagab ELi infosüsteemide tsentraliseeritud operatiivjuhtimise. eu-LISA, kes vastutab praegu kesktasandil Schengeni infosüsteemi (edaspidi „SIS“), viisainfosüsteemi (edaspidi „VIS“) ja Euroopa sõrmejälgede võrdlemise süsteemi (edaspidi „Eurodac“) operatiivjuhtimise eest, hakkab vastutama ka komisjoni välja pakutud uute infosüsteemide ettevalmistamise, väljatöötamise ja operatiivjuhtimise eest. Need infosüsteemid, mille komisjon täna välja pakkus, on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (edaspidi „ETIAS“) ja täiustatud Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute jaoks (edaspidi „ECRIS-TCN“);
  • töötab pärast asjakohaste õigusaktide vastuvõtmist välja komisjoni koostalitlusvõime kava peamised tehnilised elemendid, mille hulka kuuluvad Euroopa otsinguportaal, ühine biomeetrilise võrdlemise teenus ja ühine isikuandmete hoidla, mille abil tagatakse, et kõik ELi infosüsteemid toimivad koos tõhusalt ning on politseinikele ja kohapealsetele tolliametnikele kergesti kättesaadavad;
  • parandab andmete kvaliteeti, töötades välja andmete kvaliteedi automaatse kontrollimise mehhanismid. Nende mehhanismide abil tuvastatakse automaatselt valed või mittejärjepidevad andmed. Andmed sisestanud liikmesriigile antakse sellest teada, et ta saaks andmed kõrvaldada või neid ajakohastada. 

Kolmandate riikide kodanike karistusregistrite jagamine: ECRIS-süsteemi täiustamine

Komisjon tegi 2016. aasta jaanuaris ettepaneku muuta praegust süsteemi nõnda, et see sisaldaks ka kolmandate riikide kodanike sõrmejälgi. Täna teeb komisjon täiendava ettepaneku, et:

  • luua kolmandate riikide kodanike tsentraliseeritud ECRIS-süsteem: tsentraliseeritud andmebaasi abil on võimalik kiiresti kontrollida, kas mõnel liikmesriigil on kolmanda riigi kodaniku karistamise kohta teavet. Välja pakutud täienduste abil saavad liikmesriigid küsida ECRIS-süsteemi kaudu karistusi käsitlevat üksikasjalikku teavet otse liikmesriikidelt;
  • aidata tuvastada kolmandate riikide süüdimõistetud kodanikke: ECRIS-TCN sisaldab nimesid, aadresse, sõrmejälgi ja võimaluse korral näokujutisi, mis suurendab märkimisväärselt kolmandate riikide kodanike tuvastamiseks kasutatava teabe usaldusväärsust, mis võib küll ELi kodanikega võrreldes olla väiksem, kuna nende esitatud isikut tõendavaid dokumente on keerulisem kontrollida;
  • parandada liikmesriikidevahelist teabevahetust süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike kohta: kui õiguskaitseasutused saavad kergema ja kiirema juurdepääsu karistusregistritele, siis saavad nad tõhusamalt võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu; 
  • tagada koostalitlusvõime teiste ELi andmebaasidega: kui võetakse kasutusele tsentraliseeritud süsteem, siis saab ECRISest üks eu-LISA väljatöötatud ja hallatud süsteemidest, mis võimaldab jagada teavet teiste ELi süsteemidega komisjoni koostalitlusvõime saavutamise lähenemisviisi raames. 

Taust

President Junckeri 2016. aasta septembri kõnes olukorrast Euroopa Liidus ning Euroopa Ülemkogu 2016. aasta detsembri järeldustes rõhutatakse andmete haldamises praegu esinevate puuduste kõrvaldamise ja olemasolevate infosüsteemide vahelise koostalitlusvõime parandamise olulisust. Hiljutised terrorirünnakud on juhtinud veelgi enam tähelepanu sellele, kui vajalik on infosüsteemide koostalitlus ja olemasolevate pimealade kõrvaldamine, et terrorismis kahtlustatavaid ei registreeritaks omavahel ühendamata andmebaasides eri varjunimede all.

2016. aasta aprillis esitas komisjon teatise piirivalve ja julgeoleku tugevamate ja arukamate infosüsteemide kohta, algatades nii arutelu sellest, kuidas Euroopa Liidu infosüsteemide abil täiustada piiride haldamist ja suurendada sisejulgeolekut. 2016. aasta juunis kutsus komisjon kokku infosüsteemide ja koostalitlusvõime kõrgetasemelise eksperdirühma, et sellealast tööd jätkata ning lahendada koostalitlusvõime saavutamiseks õiguslikud, tehnilised ja korralduslikud küsimused. Kõrgetasemeline eksperdirühm pidas viimase koosoleku 25. aprillil 2017 ja esitas lõpparuande 11. mail 2017.

2012. aastal loodud Euroopa karistusregistrite infosüsteem (edaspidi „ECRIS“) võimaldab riikide kohtutel saada teavet varasemate kriminaalkaristuste kohta teistes liikmesriikides. Liikmesriigid saadavad praegu ECRISe kaudu aastas ligikaudu 288 000 teabenõuet varasemate kriminaalkaristuste kohta kõikjal ELis. ECRISe täiendamine on komisjoni Euroopa julgeoleku tegevuskava peamine prioriteet, millega kutsutakse lisama ECRISesse kolmandate riikide kodanikud, et parandada võitlust piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastu. 19. jaanuaril 2016 tegi komisjon esimese seadusandliku sammu, et parandada ECRIS-süsteemi kaudu toimuvat teabevahetust kolmandate riikide kodanike kohta, kuna praegu kasutusel olev süsteem on kohmakas ja ebatõhus. Komisjon teeb täna ettepaneku seda vahendit veelgi täiustada.

eu-LISA alustas edukalt tegevust 1. detsembril 2012. Ta tegeleb SIS II, VISi ja Eurodaci operatiivjuhtimisega. Tähtsaim operatiivülesanne on nende süsteemide toimimise tagamine 24 tundi päevas, seitse päeva nädalas. Ameti muude vastutusvaldkondade hulka kuulub vajalike turbemeetmete võtmine, andmeturbe ja -tervikluse tagamine ning andmekaitse-eeskirjade täitmine.

Lisateave

Teabeleht: Kaitsevalmis Euroopa

Teabeleht: Julgeolekuliit: koostalitlusvõime

Teabeleht: Olemasolevad ELi infosüsteemid

Kõrgetasemeline infosüsteemide ja koostalitlusvõime eksperdirühm – lõpparuanne

Teatis: Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid

 eu-LISA

Ettepanek: määrus Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti kohta

Aruanne Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) toimimise kohta 

Komisjoni talituste töödokument: eu-LISA hindamine: kommenteeritud kokkuvõte

Komisjoni talituste töödokument: eu-LISA hindamine: täielik aruanne

 Euroopa karistusregistrite infosüsteem

Ettepanek: määrus, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike jaoks mõeldud ECRISt

 Julgeolekuliit

Pressiteade: Julgeolekuliit: komisjon kiirendab radikaliseerumise ja küberohtude vastu võetavaid meetmeid

Teatis: Kaheksas eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta

Teabeleht: Julgeolekuliit

IP/17/1788

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar