Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionen sikrer interoperabilitet mellem EU's informationssystemer

Bruxelles, den 29. juni 2017

.

Kommissionen har i dag indfriet sit løfte om at sikre interoperabilitet og afhjælpe de eksisterende mangler ved EU's informationssystemer for sikkerhed og grænseforvaltning, som Kommissionen lovede i sin 7. rapport om sikkerhedsunionen den 16. maj, og som Det Europæiske Råd bakkede op om den 22.-23. juni. Kommissionen foreslår som første trin, at det mandat, som det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer (eu-LISA) har, styrkes, hvilket skal gøre det i stand til at udvikle og udrulle tekniske løsninger, der gør EU's informationssystemer interoperable. Kommissionen foreslår endvidere, at det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) forbedres yderligere, så medlemsstaterne kan udveksle ikke-EU-borgeres straffeattester mere effektivt.

Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab udtaler: "Vores grænsevagter, retshåndhævende myndigheder og immigrationsmyndigheder skal have adgang til de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt, så de kan udføre deres arbejde. Borgernes sikkerhed afhænger af, at disse oplyninger er tilgængelige og af tilstrækkelig kvalitet. Med det stærkere mandat, som vi foreslår i dag, vil eu-LISA blive EU's digitale ekspertisecenter, som skal gøre vores vision for informationssystemernes interoperabilitet til virkelighed.

Kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King, udtaler: "Vi har en bred vifte af databaser til at hjælpe os med at bekæmpe terrorisme og sikre vores grænser, men vores systemer er kun så stærke og effektive, som de data, der er i dem. Med det forslag, vi fremlægger i dag, afhjælper vi de nuværende begrænsninger for den måde, hvorpå systemerne leverer oplysninger, og vi holder vores løfte om at sikre robuste og intelligente systemer til grænseforvaltning og sikkerhed."

Věra Jourová, EU's kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Det er et vigtigt fremskridt, at vi får samlet driften af EU's informationssystemer under ét tag og centraliseret udvekslingen af oplysninger om ikke-EU-borgeres straffeattester. Med forslaget giver vi politi, anklagemyndighed og dommere bedre værktøjer til at bekæmpe kriminalitet og terrorisme på tværs af grænser."

Garanteret interoperabilitet: Et stærkere mandat til eu-LISA

Kommissionen fremlægger i dag et forslag, som skal styrke eu-LISAs mandat med henblik på at fjerne de eksisterende begrænsninger for EU's informationssystemer, lukke informationshuller og muliggøre deling af oplysninger mellem systemerne. Reformen vil give agenturet mandat til at udvikle de tekniske løsninger, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet. Agenturet vil nu også blive ansvarlig for udvikling og forvaltning af EU's fremtidige store informationssystemer.

Det reformerede eu-LISA-agentur skal:

  • Stå for centraliseret drift af EU's informationssystemer. Eu-LISA-agenturet, som på nuværende tidspunkt er overordnet ansvarlig for driften af Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac, vil også blive ansvarlig for forberedelse, udvikling og drift af nye informationssystemer, som Kommissionen har foreslået, nemlig ind- og udrejsesystemet og EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) samt opgraderingen af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN), som Kommissionen har fremlagt forslag om i dag.
  • Udvikle de vigtigste tekniske karakteristika ved Kommissionens tilgang til interoperabilitet, når de relevante retsforskrifter er blevet vedtaget, bestående af en europæisk søgeportal, en fælles biometrisk matchtjeneste og et fælles identitetsregister, som skal sikre, at alle EU's informationssystemer interagerer effektivt og er let tilgængelige i praksis for politi og toldvæsen.
  • Forbedre datakvaliteten ved at udvikle automatiserede mekanismer til datakvalitetskontrol. De vil sikre, at forkerte eller usammenhængende data automatisk bliver opfanget. Den medlemsstat, som har indført oplysningerne, vil efterfølgende modtage en meddelelse, så den kan fjerne eller ajourføre de relevante oplysninger. 

Udveksling af ikke-EU-borgeres straffeattester: opgradering af "ECRIS"-systemet

Efter i januar 2016 at have foreslået en ændring af det nuværende system så det også omfatter fingeraftryk fra ikke-EU-borgere, fremlægger Kommissionen i dag et supplerende forslag om at

  • skabe et centralt ECRIS-system for tredjelandsstatsborgere: En central database vil give mulighed for hurtigt at kontrollere, om der i en medlemsstat er afsagt dom over en ikke-EU-borger. De foreslåede forbedringer vil give medlemsstaterne mulighed for direkte at anmode den relevante medlemsstat om detaljerede oplysninger om domme gennem ECRIS-systemet.
  • bidrage til at fastslå dømte ikke-EU-borgeres identitet: ECRIS-TCN vil indeholde oplysninger om navne, adresser, fingeraftryk og ansigtsbilleder om muligt, hvilket bidrager til at forbedre pålideligheden af ikke-EU-borgeres identitetsoplysninger, som ofte er mindre pålidelige end oplysninger om EU-borgere på grund af usikkerhed om de fremviste ID-dokumenter.
  • forbedre medlemsstaternes udveksling af oplysninger om dømte ikke-EU-borgere: Hurtigere og lettere adgang til strafferegistre vil hjælpe de retshåndhævende myndigheder til at blive mere effektive i kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet. 
  • give mulighed for interoperabilitet med andre EU-databaser: ECRIS vil som en del af et centralt system komme blandt de systemer, der udvikles og driftes af eu-LISA-agenturet, hvilket giver mulighed for at dele oplysninger med andre EU-systemer som en del af Kommissionens plan for at opnå interoperabilitet. 

Baggrund

I kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i september 2016 og i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i december 2016 blev det understreget, at det var vigtigt at afhjælpe de nuværende mangler i dataforvaltningen og at forbedre de eksisterende informationssystemers interoperabilitet. Den seneste tids terrorangreb har gjort dette endnu mere tydeligt: Informationssystemerne skal snarest muligt gøres interoperable, og de blinde pletter må elimineres, således at terrormistænkte ikke længere kan stå registreret i forskellige, ikke-forbundne databaser under forskellige påtagede navne.

I april 2016 fremlagde Kommissionen en meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer med henblik på grænseforvaltning og sikkerhed, som skulle danne udgangspunkt for drøftelser om, hvordan informationssystemer i EU vil kunne forbedre både forvaltningen af de ydre grænser og den indre sikkerhed. I juni 2016 nedsatte Kommissionen en ekspertgruppe på højt niveau for informationssystemer og interoperabilitet for at gå videre med dette arbejde og for at afhjælpe de juridiske, tekniske og driftsmæssige udfordringer med henblik på at opnå interoperabilitet. Ekspertgruppen på højt niveau afholdt sit sidste møde den 25. april 2017 og fremlagde den endelige rapport den 11. maj 2017.

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), som blev oprettet i 2012, giver de nationale retlige myndigheder mulighed for at modtage oplysninger om afsagte domme for strafbare forhold i andre medlemsstater. Medlemsstaterne sender på nuværende tidspunkt årligt omkring 288 000 anmodninger om oplysninger via ECRIS vedrørende afsagte domme for strafbare forhold på tværs af EU. Opgraderingen af ECRIS er en af hovedprioriteterne i Kommissionens europæiske dagsorden om sikkerhed, hvori der opfordres til at inkludere ikke-EU-borgere i ECRIS for at styrke bekæmpelsen af kriminalitet og terrorisme på tværs af grænser. Den 19. januar 2016 tog Kommissionen første skridt til at forbedre udvekslingen af oplysninger om ikke-EU-borger via ECRIS-systemet, eftersom det system, der anvendes i dag, er besværligt og ineffektivt. I dag foreslår Kommissionen at opgradere dette værktøj yderligere.

EU-agenturet  for den operationelle forvaltning af store IT-systemer, eu-LISA, begyndte sin virksomhed den 1. december 2012. Det varetager driftsopgaver i forbindelse med SIS II, VIS og EURODAC. Den vigtigste driftsopgave er at sikre, at systemerne er i drift døgnet rundt alle ugens syv dage. Herudover har agenturet også ansvar for at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og at sikre dataenes sikkerhed og integritet samt overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Yderligere oplysninger

Faktablad: Et Europa, der beskytter

Faktablad: Sikkerhedsunionen: Interoperabilitet

Faktablad: EU's eksisterende informationssystemer

Ekspertgruppen på højt niveau for informationssystemer og interoperabilitet — Endelig rapport

Meddelelse: Mere robuste og intelligente informationssystemer med henblik på grænseforvaltning og sikkerhed

 eu-LISA

Forslag til forordning om oprettelse af agenturet for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Rapport om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) 

Kommissionens arbejdsdokument - Evaluering af eu-LISA : Resumé

Kommissionens arbejdsdokument - Evaluering af eu-LISA : Fuldstændig rapport

 Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre

Forslag til forordning om ECRIS for ikke-EU-borgere

 Sikkerhedsunionen

Pressemeddelelse: Sikkerhedsunionen: Kommissionen fremskynder foranstaltninger til forebyggelse af radikalisering og bekæmpelse af cybertruslen

Meddelelse: Ottende statusrapport om fremskridtet mod en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Faktablad: Sikkerhedsunionen

IP/17/1788

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar