Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie: Interoperabilita informačních systémů EU se díky Komisi stává skutečností

Brusel 29. června 2017

.

Komise dnes plní svůj závazek zajistit interoperabilitu a vyřešit stávající nedostatky informačních systémů EU v oblasti bezpečnosti a správy hranic. Tyto cíle si Komise vytyčila ve své sedmé zprávě o bezpečnostní unii ze dne 16. května a potvrdila je Evropská rada na svém zasedání dne 22. června. Komise jako první krok navrhuje posílit mandát agentury EU pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů (eu-LISA), což by jí umožnilo vyvinout a zprovoznit technická řešení nezbytná k zajištění interoperability informačních systémů v EU. Komise navíc navrhuje další zdokonalení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS), které by členským státům umožnilo efektivnější výměnu informací z rejstříků trestů v případě občanů zemí mimo EU.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k tomu uvedl: „Aby mohli pohraničníci, pracovníci donucovacích orgánů a imigrační úředníci plnit své úkoly, potřebují mít ve správný okamžik přístup ke správným informacím. Na kvalitě a dostupnosti těchto informací závisí bezpečnost našich občanů. Díky silnějšímu mandátu, který byl dnes navržen, se eu-LISA stane digitálním střediskem excelence a pomůže, aby se vize interoperability evropských informačních systémů stala skutečností.

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King slova svého kolegy doplnil: „Máme celou řadu databází, které nám pomáhají v boji proti terorismu a při správě našich hranic. Naše systémy ale budou silné a efektivní pouze tehdy, pokud do nich budeme zadávat kvalitní údaje. Dnešní návrh odstraňuje současná omezení našich systémů, pokud jde o způsob poskytování informací. Plníme tak závazek zajistit výkonné a inteligentní systémy pro správu hranic a bezpečnost.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová poznamenala: „Skutečnost, že se provozní řízení informačních systémů EU přestěhovalo pod jednu střechu, a centralizace výměny informací o rejstřících trestů občanů zemí mimo EU představují zásadní změnu k lepšímu. Dnešní návrhy dávají policii, státním zástupcům a soudcům do rukou účinnější nástroje pro boj proti mezinárodnímu zločinu a terorismu“.

Zajištění interoperability: posílení mandátu agentury eu-LISA

Komise dnes navrhuje, aby došlo k posílení mandátu agentury eu-LISA, což by pomohlo vyřešit stávající omezení informačních systémů EU, odstranit informační nedostatky a umožnit sdílení informací mezi různými systémy. Dnešní reforma poskytne agentuře mandát k tomu, aby vyvinula technická řešení nutná k dosažení interoperability. Agentura nyní bude odpovídat také za vývoj a správu budoucích rozsáhlých informačních systémů EU.

Agentura eu-LISA po reformě:

  • bude zajišťovat centralizované provozní řízení informačních systémů EU. Agentura eu-LISA, která v současnosti na centrální úrovni odpovídá za provozní řízení Schengenského informačního systému (SIS), Vízového informačního systému (VIS) a systému Eurodac, bude mít nyní na starost také přípravu, vývoj a provozní řízení nových informačních systémů navržených Komisí. Půjde zejména o systém vstupu/výstupu (EES) a systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a také o zdokonalený Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), který dnes navrhla Komise,
  • po přijetí příslušných legislativních nástrojů vyvine hlavní technické prvky koncepce interoperability navržené Komisí, mezi něž patří Evropský portál pro vyhledávání, což je společná služba pro porovnávání biometrických údajů, a společné úložiště údajů o totožnosti, které by měly zaručit efektivní spolupráci všech informačních systémů EU a jejich okamžitou dostupnost pro policii a pohraniční stráž v terénu,
  • vyvine automatické mechanismy pro kontrolu kvality dat, čímž zlepší kvalitu údajů. Tyto mechanismy zajistí automatickou identifikaci chybných nebo nekonzistentních údajů. Členský stát, který dotčené údaje zadal, pak bude upozorněn, aby mohl údaje odstranit nebo aktualizovat. 

Výměna informací z rejstříků trestů státních příslušníků zemí mimo EU: zdokonalení systému „ECRIS“

Poté, co v lednu 2016 navrhla reformu systému, jejímž záměrem bylo zahrnout do systému otisky prstů státních příslušníků zemí mimo EU, dnes Komise představuje doplňující návrh, jehož účelem je:

  • vytvoření centralizovaného systému ECRIS pro státní příslušníky třetích zemí, což je centralizovaná databáze, která umožní rychlé ověření toho, zda některý členský stát nedisponuje informacemi o odsouzení občana země mimo EU. Navrhovaná vylepšení umožní členským státům vyžádat si prostřednictvím systému ECRIS podrobné informace o odsouzení přímo od vybraného členského státu,
  • pomoc při určování totožnosti odsouzených občanů zemí mimo EU: ECRIS-TCN bude obsahovat informace o jménech, adresách, otiscích prstů a zobrazeních obličeje, pokud budou k dispozici, což významně přispěje ke zvýšení spolehlivosti informací o totožnosti občanů zemí mimo EU, které jsou s ohledem na pochybnosti ohledně dokladů totožnosti často méně spolehlivé než v případě občanů EU,
  • zlepšení výměny informací o odsouzených občanech zemí mimo EU mezi členskými státy: snazší a rychlejší přístup k rejstříkům trestů pomůže orgánům činným v trestním řízení zefektivnit jejich boj proti terorismu a organizovanému zločinu, 
  • dosažení interoperability s ostatními databázemi EU: díky centralizovanému systému se ECRIS stane součástí systémů vyvíjených a spravovaných agenturou eu-LISA, což umožní sdílet informace s ostatními systémy EU v rámci koncepce pro dosažení interoperability, kterou vypracovala Komise. 

Souvislosti

V projevu předsedy Evropské komise Junckera o stavu Unie ze září 2016 a v závěrech Evropské rady z prosince 2016 bylo zdůrazněno, jak důležité je překonat současné nedostatky v oblasti správy dat a zlepšit interoperabilitu stávajících informačních systémů. Nedávné teroristické útoky na tuto skutečnost také bolestivě upozornily. Jasně se ukázalo, že je naléhavě potřeba informační systémy propojit, a odstranit tak jejich slabá místa, která způsobují, že osoby podezřelé ze spáchání teroristických činů jsou v nich sice evidovány, ale v jednotlivých, navzájem nepropojených databázích figurují pod různými jmény.

V dubnu 2016 předložila Komise sdělení o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro hranice a bezpečnost, a zahájila tak diskusi o tom, jak mohou informační systémy v Evropské unii přispět k lepší správě hranic a zvýšení vnitřní bezpečnosti. V červnu 2016 zřídila Komise skupinu odborníků na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu, jejímž úkolem bylo pokračovat v této činnosti a řešit právní, technické a provozní problémy spojené s dosažením interoperability. Poslední zasedání skupiny odborníků na vysoké úrovni se konalo 25. dubna 2017 a 11. května 2017 předložila skupina závěrečnou zprávu.

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) založený v roce 2012 umožňuje soudním orgánům členských států dostávat informace o předchozích odsouzeních v trestních věcech v jiných členských státech. Členské státy v současnosti každý rok prostřednictvím systému ECRIS posílají přibližně 288 000 žádostí o informace o předchozích odsouzeních v trestních věcech v celé EU. Zdokonalení systému ECRIS je klíčovou prioritou Evropského programu pro bezpečnost, který vypracovala Komise a který volá po začlenění státních příslušníků třetích zemí do systému ECRIS, což by usnadnilo boj proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu. Dne 19. ledna 2016 podnikla Komise první legislativní krok k lepší výměně informací o občanech zemí mimo EU prostřednictvím systému ECRIS, neboť stávající systém je v současnosti těžkopádný a neefektivní. Dnes Komise navrhuje další zdokonalení tohoto nástroje.

eu-Lisa, evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů, zahájila svoji činnost dne 1. prosince 2012. Zajišťuje provozní řízení systémů SIS II, VIS a EURODAC. Hlavním operačním úkolem je zajistit, aby tyto systémy byly funkční 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Mezi její další povinnosti patří přijímání nezbytných bezpečnostních opatření, zabezpečení a zaručení integrity dat či zajišťování souladu s pravidly ochrany údajů.

Další informace

Informační přehled: Evropa jako ochránce

Informační přehled: Bezpečnostní unie: interoperabilita

Informační přehled: Stávající informační systémy EU

Závěrečná zpráva skupiny odborníků na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu

Sdělení: Silnější a inteligentnější informační systémy pro hranice a bezpečnost

 eu-LISA

Návrh nařízení o Agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Zpráva o fungování Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA). 

Pracovní dokument útvarů Komise – hodnocení eu-LISA: shrnutí

Pracovní dokument útvarů Komise – hodnocení eu-LISA: plné znění zprávy

 Evropský informační systém rejstříků trestů

Návrh nařízení o systému ECRIS pro státní příslušníky zemí mimo EU

 Bezpečnostní unie

Tisková zpráva: Bezpečnostní unie: Komise urychleně přijme opatření, jež brání radikalizaci a kybernetickým hrozbám

Sdělení: Osmá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii

Informační přehled: Bezpečnostní unie

IP/17/1788

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar