Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Комисията действа за оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС

Брюксел, 29 юни 2017 r.

.

Комисията — в съответствие със 7-мия си доклад относно Съюза на сигурност от 16 май и одобрението, дадено от Европейския съвет на заседанието му на 22 и 23 юни — действа днес в изпълнение на ангажимента си да гарантира оперативната съвместимост и да предприеме мерки за отстраняване на недостатъците на информационните системи на ЕС в областта на сигурността и управлението на границите. Като първа стъпка Комисията предлага да се засили мандатът на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA). На агенцията следва да се даде възможност да разработва и внедрява технически решения за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС. Комисията предлага също така да се внесат допълнителни подобрения в Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS). Това ще позволи на държавите членки по-ефективно да обменят данни от тези регистри относно граждани на държави извън ЕС.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „За да могат да си вършат работата, нашите гранични, правоприлагащи и имиграционни служители трябва да имат достъп до точната информация в точния момент. Сигурността на нашите граждани зависи от качеството и наличността на тази информация. Чрез засиления мандат, който предлагаме днес, eu-LISA ще се превърне в център на ЕС за високи постижения при цифровите технологии, чиято цел е да реализира нашата визия за оперативната съвместимост на информационните ни системи“.

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг заяви: „Разполагаме с редица бази данни в помощ на борбата ни с тероризма и управлението на нашите граници. Надеждността и ефективността на нашите системи обаче зависят от подаваните в тях данни. С днешните предложения действаме за отстраняване на настоящите ограничения в начина, по който системите ни предоставят информация, като така изпълняваме ангажимента си да гарантираме силни и интелигентни системи в областта на границите и сигурността“.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: „Централизирането на оперативното управление на информационните системи на ЕС, както и на обмена на информация от регистрите за съдимост за граждани на държави извън ЕС представлява важна стъпка напред. С днешните предложения предоставяме на полицията, прокурорите и съдиите по-мощни инструменти за борба с трансграничната престъпност и тероризма“.

Гарантиране на оперативна съвместимост: по-силен мандат за eu-LISA

За да се преодолеят сегашните ограничения на информационните системи на ЕС, да се отстранят пропуските по отношение на информацията и да се даде възможност за обмен на информация между системите, Комисията предлага днес да се засили мандатът на eu-LISA. С днешната реформа Агенцията ще получи мандат да разработва техническите решения, необходими за постигане на оперативна съвместимост. Агенцията вече ще отговаря и за разработването и управлението на бъдещите широкомащабни информационни системи на ЕС.

Реформираната агенция eu-LISA:

  • Ще осигури централизирано оперативно управление на информационните системи на ЕС. Агенцията eu-LISA, който понастоящем отговаря на централно равнище за оперативното управление на Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС) и Евродак, ще отговаря и за подготовката, разработването и оперативното управление на новите информационни системи, предложени от Комисията. Това са по-конкретно Системата за влизане/излизане (EES) и Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), както и предложената от Комисията днес модернизирана Европейска информационна система за регистрите за съдимост за граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN).
  • Ще разработи основните технически елементи на подхода на Комисията за постигане на оперативна съвместимост веднага щом бъдат приети съответните законодателни инструменти. Това ще включва Европейски портал за търсене, обща услуга за биометрично съпоставяне и общо хранилище на данни за самоличността, чрез които да се гарантира, че всички информационни системи на ЕС си взаимодействат ефикасно, а полицейските и митническите служители по места имат лесен достъп до тях.
  • Ще подобри качеството на данните чрез разработване на автоматични механизми за контрол на качеството на данните. С тях ще се идентифицират автоматично данните, които са неточни или при които има несъответствия, след което на държавата членка, която е въвела данните, ще се сигнализира, за да свали или актуализира тези данни. 

Обмен на данни от регистрите за съдимост за граждани на държави извън ЕС: усъвършенстване на системата ECRIS

След като през януари 2016 г. внесе предложение за реформиране на настоящата система чрез включването на пръстови отпечатъци на гражданите на държави извън ЕС, Комисията представя днес допълнително предложение с цел:

  • Да се създаде централизирана система ECRIS за гражданите на трети държави: централизираната база данни ще даде възможност бързо да се проверява дали някоя държава членка разполага с информация за присъди на гражданин на държава извън ЕС. Предложените подобрения ще позволят на държавите членки да искат подробна информация за присъди чрез системата ECRIS директно от съответната държава членка.
  • Да се спомогне за установяване на самоличността на гражданите на държави извън ЕС, които са осъждани: ECRIS-TCN ще съдържа информация относно наличните имена, адреси, пръстови отпечатъци и портретни снимки, с което значително ще допринесе за надеждността на данните за самоличността на гражданите на държави извън ЕС. Информацията за тях често не е толкова надеждна, колкото тази за гражданите на ЕС, поради несигурността на представените документи за самоличност.
  • Да се подобри осъществяваният между държавите членки обмен на информация за осъждани граждани на държави извън ЕС: по-лесният и по-бърз достъп до данни от регистрите за съдимост ще помогне на правоприлагащите органи да водят по-ефективна борба с тероризма и организираната престъпност. 
  • Да се даде възможност за оперативна съвместимост с други бази данни на ЕС: като централизирана система ECRIS ще е сред системите, разработени и управлявани от агенцията eu-LISA, което ще позволи да се обменя информация с други системи на ЕС съгласно подхода на Комисията за постигане на оперативна съвместимост. 

Контекст

В речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза от септември 2016 г. и заключенията на Европейския съвет от декември 2016 г. бе подчертано колко важно е да се преодолеят съществуващите недостатъци в управлението на данните и да се подобри оперативната съвместимост на съществуващите информационни системи. Това стана още по-належащо предвид неотдавнашните терористични атаки, които подчертаха спешната необходимост да се осигури оперативна съвместимост на информационните системи и да се премахнат съществуващите пропуски, поради които заподозрени терористи биват регистрирани в различни, несвързани бази данни под различни имена.

През април 2016 г. Комисията представи съобщение относно по-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността, с което откри дискусия за това как информационните системи в ЕС могат да подобрят управлението на границите и вътрешната сигурност. През юни 2016 г. Комисията създаде експертна група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост, която да работи по тези въпроси и да разгледа правните, техническите и организационните предизвикателства пред постигането на оперативна съвместимост. Експертната група на високо равнище проведе последното си заседание на 25 април 2017 г. и представи окончателния си доклад на 11 май 2017 г.

Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS), създадена през 2012 г., дава възможност на националните съдебни органи да получават информация относно наличието на предишни присъди в други държави членки. Понастоящем държавите членки изпращат годишно чрез ECRIS около 288 000 искания за информация относно предишни присъди на цялата територия на ЕС. Модернизирането на ECRIS е основен приоритет на Комисията в Европейската програма за сигурност, в която се призовава за включване в ECRIS на гражданите на държави извън ЕС с цел по-ефективна борба с трансграничната престъпност и тероризма. На 19 януари 2016 г. Комисията предприе първата законодателна стъпка за подобряване на обмена на информация относно граждани на държави извън ЕС чрез системата ECRIS, тъй като съществуващата понастоящем система е тромава и неефикасна. Днес Комисията предлага допълнително подобрение на този инструмент.

Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) започна успешно работа на 1 декември, 2012 г. Тя изпълнява задачите по оперативното управление на ШИС II, ВИС и Евродак. Нейната основна оперативна задача е да гарантира, че тези системи функционират денонощно седем дни в седмицата. Сред останалите ѝ отговорности е да приема необходимите мерки за сигурност и да обезпечава сигурността и целостта на данните, както и спазването на правилата за защита на данните.

За повече информация:

Информационен документ: Европа, която закриля

Информационен документ: Съюз на сигурност: оперативна съвместимост

Информационен документ: Съществуващи информационни системи на ЕС

Експертна група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост — окончателен доклад

Съобщение: По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността

 eu-LISA

Предложение за регламент относно Агенцията за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Доклад за функционирането на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA). 

Работен документ на службите на Комисията — Оценка на eu-LISA: Обобщение

Работен документ на службите на Комисията — Оценка на eu-LISA: Пълен текст на доклада

 Европейска информационна система за регистрите за съдимост

Предложение за регламент за ECRIS за граждани на държави извън ЕС

 Съюз на сигурност

Съобщение за медиите: Съюз на сигурност: Комисията ускорява мерките за предотвратяване на радикализацията и кибернетичните заплахи

Съобщение: Осми доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност

Информационен документ: Съюз на сигурност

IP/17/1788

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar