Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Antitrustärende: Kommissionen dömer Google till 2,42 miljarder euro i böter för missbruk av Googles ledande ställning som sökmotor genom att ge olagliga fördelar till sin egen prisjämförelsetjänst

Bryssel den 27 juni 2017

Kommissionen har dömt Google till 2,42 miljarder euro i böter för brott mot EU:s antitrustregler. Google har missbrukat sin dominerande ställning som sökmotor genom att ge olagliga fördelar till en annan Googleprodukt, nämligen den egna prisjämförelsetjänsten.

Företaget måste nu upphöra med detta inom 90 dagar, annars drabbas det av viten på upp till 5 % av Alphabets genomsnittliga dagliga globala omsättning (Alphabet är Googles moderföretag).

– Google har tagit fram många innovativa produkter och tjänster som har förändrat våra liv. Det är utmärkt. Men Googles strategi för den egna prisjämförelsetjänsten handlade inte bara om att locka kunder genom att erbjuda en bättre produkt än medtävlarna. I stället missbrukade Google sin marknadsdominans som sökmotor genom att främja den egna prisjämförelsetjänsten i sökresultaten, och avprioritera konkurrenternas.

Googles beteende är olagligt enligt EU:s antitrustregler. Företaget fråntar andra företag möjligheten att konkurrera på sina meriter och att innovera. Och framför allt berövar det de europeiska konsumenterna möjligheten till ett verkligt val mellan olika tjänster, och till att dra full nytta av innovationen, säger Margrethe Vestager, kommissionär med ansvar för konkurrenspolitik.

Googles strategi för den egna prisjämförelsetjänsten

Googles främsta produkt är sökmotorn, som ger konsumenterna sökresultat som dessa betalar för med sina uppgifter. Nästan 90 % av Googles intäkter kommer från annonser, som de som visas för konsumenterna när dessa gör en sökning.

Under 2004 gick Google in på den separata marknaden för prisjämförelsetjänster i Europa, med en produkt som från början hetta ”Froogle”, men döptes om till ”Google Product Search” 2008. Sedan 2013 har den kallats ”Google Shopping”. Den ger konsumenterna möjlighet att jämföra produkter och priser online och hitta erbjudanden från online-försäljare av alla slag, till exempel tillverkares nätbutiker, plattformar (som Amazon och eBay) och andra återförsäljare.

När Google gick in på marknaden för prisjämförelsetjänster med Froogle fanns det redan ett antal etablerade parter. Aktuella uppgifter från Google visar att företaget kände till att Froogles marknadsresultat var ganska svaga (i ett interndokument från 2006 fastställs att Froogle simply doesn't work / Froogle helt enkelt inte fungerar).

Prisjämförelsetjänster måste till största delen förlita sig på nättrafiken om de ska vara konkurrenskraftiga. Större trafik leder till fler klick och ökade inkomster. Dessutom drar ökad trafik också till sig fler återförsäljare som vill få med sina produkter hos en prisjämförelsetjänst. Med tanke på Googles ledande ställning i fråga om allmän sökning på internet är företagets sökmotor en viktig källa för trafik för prisjämförelsetjänster.

Från 2008 har Google börjat genomföra grundläggande förändringar i sin strategi för att driva på sin egen prisjämförelsetjänst på de europeiska marknaderna. Denna strategi byggde på Googles ledande ställning i fråga om allmän internetsökning, och inte på konkurrens på grundval av meriter inom marknaderna för prisjämförelsetjänster.

  • Google har systematiskt gett den egna prisjämförelsetjänsten en framträdande placering: När en konsument gör en sökning med Googles sökmotor, som Googles prisjämförelsetjänst vill visa resultat för, hamnar dessa resultat överst eller nära toppen på listan över träffar.
  • Google nedprioriterar konkurrerande prisjämförelsetjänster i sökresultaten: Konkurrereande prisjämförelsetjänster dyker upp i Googles sökresultat på grundval av företagets generiska sökalgoritmer. Google har tagit med ett antal kriterier i den algoritmen, som innebär att konkurrerande prisjämförelsetjänster nedprioriteras. Det kan bevisas att till och med de högst rankade konkurrerande tjänsterna i allmänhet dyker upp först på sidan fyra i Googles sökresultat, och andra ännu längre ned. Googles egen prisjämförelsetjänst omfattas inte av Googles generiska sökalgoritmer och inte heller av sådan nedprioritering.

Därigenom är Googles prisjämförelsetjänst mycket synligare för konsumenterna i Googles sökresultat, medan konkurrerande prisjämförelsetjänster blir mindre synliga.

Bevisligen klickar konsumenterna mycket oftare på resultat som är mer synliga, dvs. de på resultat som syns högt upp i Googles träfflista. Även på en pc får de tio översta sökresultaten på första sidan sammanlagt ungefär 95 % av alla klick vid generiska sökresultat (och de översta träffen får cirka 35 % av klicken). Första träffen på sidan 2 i Googles generiska sökresultat får bara cirka 1 % av alla klick. Det kan inte bara förklaras med att första resultatet är mer relevant, eftersom det har visat sig att om man flyttar första resultatet till tredje plats får det ungefär 50 % färre klick. På mobila apparater är effekten ännu större, eftersom de har mycket mindre skärm.

Det innebär att Google genom att bara ge framträdande placering åt sina egna prisjämförelsetjänster och nedprioritera konkurrenterna har gett sina egna prisjämförelsetjänster ett betydande övertag över konkurrenterna.

Brott mot EU:s antitrustregler

Googles beteende utgör missbruk av företagets ledande ställning inom allmänna internetsökningar, eftersom det kväver konkurrensen på marknaderna för prisjämförelsetjänster.

Som sådan är marknadsdominans inte olaglig enligt EU:s antitrustregler. Men dominerande företag har ett särskilt ansvar att inte missburka sin starka ställning på marknaden för att hindra konkurrens, varken på de marknader där de dominerar eller på andra marknader.

  • I dagens beslut dras slutsatsen att Google är dominerande på marknaderna för allmänna internetsökningar över hela europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i alla 31 EES-länder. Google befinns ha varit dominerande på marknaderna för allmänna internetsökningar över hela europeiska ekonomiska samarbetsområdet sedan 2008, utom i Tjeckien, där dominansen enligt beslutet först inträdde 2011. Denna bedömning grundar sig på att Googles sökmotor har haft mycket höga marknadsandelar i alla EES-länder, över 90 % i de flesta. Detta har varit en konstant situation minst sedan 2008, som är den period som kommissionen undersökt. Hindren för inträde på dessa marknader är dessutom mycket höra, bland annat på grund av nätverkseffekter: ju mer konsumenterna använder en sökmotor, desto attraktivare blir den för annonsörerna. Den vinst som genereras kan sedan användas för att locka till sig ännu fler konsumenter. Samtidigt kan de uppgifter sökmotorn samlar om konsumenterna användas för att förbättra träffarna.
  • Google har missbrukat sin markandsställning genom att ge den egna prisjämförelsetjänsten olagliga fördelar. Företaget gav uteslutande sin egen tjänst framträdande placeringar i sökresultaten, och nedprioriterade konkurrenterna. Därigenom kvävdes konkurrensen på meritgrunder på marknaderna för prisjämförelsetjänster.

Google har infört detta förfarande i alla 13 EES-länder där företaget har infört sin prisjämförelsetjänst, med början i januari 2008 i Tyskland och Storbritannien. Sedan utvidgade man detta till Frankrike i oktober 2010, Italien, Nederländerna och Spanien i maj 2011, Tjeckien i februari 2013 och Österrike, Belgien, Danmark, Norge, Polen och Sverige i november 2013.

Image EN

 

Följderna av Googles olagliga beteende

Googles olagliga beteende har haft betydande inflytande på konkurrensen mellan Googles egen prisjämförelsetjänst och konkurrerande tjänster. Det gav Googles prisjämförelsetjänst möjlighet att kapa åt sig stora delar av trafiken på konkurrenternas bekostnad och till nackdel för EU:s konsumenter.

Med tanke på Googles dominerande ställning i fråga om allmän internetsökning är sökmotorn en viktig källa till trafik. Till följd av Googles olaglig aktivitet ökade trafiken kring Googles prisjämförelsetjänst avsevärt, medan konkurrenterna led stora, permanenta förluster i sin trafik.

  • Sedan missbruket började har trafiken på Googles prisjämförelsetjänst ökat 45 gånger i Storbritannien, 35 gånger i Tyskland, 19 gånger i Frankrike, 29 gånger i Nederländerna, 17 gånger i Spanien och 14 gånger i Italien.
  • Genom Googles nedprioriteringar minskade i stället trafiken kring konkurrenternas tjänster avsevärt. Kommissionen fann exempelvis specifika bevis för att trafiken till vissa konkurrerande webbplatser minskat med 85 % i Storbritannien, upp till 92 % i Tyskland och 80 % i Frankrike. Dessa plötsliga minskningar kunde inte heller förklars på annat sätt. Vissa konkurrenter har anpassat sig och lyckats få tillbaka lite trafik, men aldrig hela.

Tillsammans med kommissionens övriga slutsatser visar detta att Googles åtgärder har kvävt konkurrensen på meritgrunder på marknaderna för prisjämförelsetjänster och därmed berövat EU:s konsumenter möjligheterna till verkliga val och innovation.

Bevis

I samband med att detta beslut fattades har kommissionen samlat in och noga analyserat en mängd bevis, bland annat följande:

1)   Aktuella dokument både från Google och andra aktörer på marknaden.

2)   Stora mängder konkreta data, bland annat 5,2 terabyte faktiska sökresultat från Google (cirka 1,7 miljarder sökningar).

3)   Experiment och undersökningar, bland annat om hur sökresultatens synlighet påverkar konsumenternas beteende och klick.

4)   Ekonomiska uppgifter och trafikuppgifter som visar den kommersiella vikten av synlighet i Googles sökresultat, och effekterna av att nedprioriteras.

5)   En omfattande marknadsunderökning av kunder och konsumenter på de berörda marknaderna (kommissionen har skickat enkäter till hundratals företag).

Följder av beslutet

Kommissionens böter på 2 424 495 000 euro tar hänsyn till hur länge överträdelsen pågick och dess omfång. I enlighet med kommissionens riktlinjer om böter från 2006 (se pressmeddelande och memo) har böterna beräknats på grundval av värdet av Googles intäkter från dess prisjämförelsetjänst i de 13 berörda EES-länderna.

Enligt kommissionens beslut ska Google sluta med sitt olagliga beteende inom nittio dagar från och med dagen för beslutet och avstå från alla åtgärder som har samma eller motsvarande syfte eller effekt. I synnerhet föreskriver beslutet att Google ska respektera den enkla principen om lika behandling av konkurrerande prisjämförelsetjänster och den egna.

Google måste tillämpa samma förfaranden och metoder när man placerar och visar konkurrerande prisjämförelsetjänster i Googles söksidor som man tillämpar på den egna prisjämförelsetjänsten.

Det är Googles egna ansvar att se till att detta efterlevs, och Google är skyldigt att förklara hur man tänker göra det. Oberoende av vilket alternativ Google väljer kommer kommissionen att granska Googles efterlevnad mycket noga och Google är skyldigt att hålla kommissionen underrättad om sina insatser (till att börja med inom sextio dagar från beslutet och därefter med rapporter med jämna mellanrum).

OM Google inte följer kommissionens beslut blir företaget skyldigt att betala straffavgifter för detta upp till 5 % av den genomsnittliga dagliga globala omsättningen i Alphabet, Googles moderbolag. Kommissionen skulle behöva fastställa sådan bristande efterlevnad i ett separat beslut, men straffavgifterna skulle tas ut retroaktivt från det ögonblick då överträdelsen började.

Slutligen omfattas Google också av civilrättslig talan om skadestånd som kan väckas hos medlemsstaternas domstolar av vilken person eller vilket företag som helst som påverkats av det konkurrensfientliga beteendet. EU:s nya direktiv om skadeståndstalan i kartellärenden gör det lättare för dem som fallit offer för konkurrenssnedvridande beteende att få skadestånd.

Andra Google-mål

Kommissionen har redan dragit den preliminära slutsatsen att Google har missbrukat sin dominerande position i två andra fall, som fortfarande utreds. Dessa har att göra med följande:

1)   Operativsystemet Android, där kommissionen misstänker att Google har kvävt valfriheten och innovationen för en rad mobila appar och tjänster genom en övergripande strategi för mobila aparater ämnad att skydda och utvidga den egna dominerande ställningen i fråga om allmän internetsökning.

2)   AdSense, där kommissionen misstänker att Google har minskat valfriheten genom att förhindra att tredje parters webbplatser kan ta upp sökannonser från Googles konkurrenter.

Kommissionen fortsätter också att utreda Googles behandling av andra specialiserade Google-söktjänster i sina egna sökresultat. Dagens beslut är ett precedensfall som skapar ramarna för en bedömning av huruvida den här sortens beteende är tillåtet. Samtidigt behövs naturligtvis också en analys från fall till fall av varje ärende för att ta hänsyn till de enskilda marknadernas särdrag.

Bakgrund

Se även Faktablad.

Dagens beslut riktar sig till Google Inc och Alphabet Inc., Googles moderbolag.

Enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 54 i EES-avtalet är det förbjudet att missbruka en dominerande ställning. Dagens beslut följer på två meddelanden om invändningar som skickats till Google i april 2015 och i juli 2016.

Ytterligare upplysningar om denna utredning finns på kommissionens webbplats för konkurrens i det offentliga ärenderegistret med äredenummer 39740.

IP/17/1784

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos