Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Antitrust: Komisia udelila pokutu spoločnosti Google vo výške 2,42 mld. EUR za to, že zneužívala svoje dominantné postavenie vyhľadávača tým, že poskytovala nezákonnú výhodu svojej vlastnej službe porovnávania cien

Brusel 27. jún 2017

Európska komisia udelila pokutu spoločnosti Google vo výške 2,42 mld. EUR za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosť Google zneužívala svoje dominantné postavenie na trhu v oblasti vyhľadávačov tým, že poskytovala nezákonnú výhodu inému produktu spoločnosti Google, konkrétne službe porovnávania cien.

Spoločnosť Google teraz musí dané správanie ukončiť do 90 dní alebo bude musieť uhradiť penále až do výšky 5 % priemerného denného celosvetového obratu spoločnosti Alphabet, ktorá je materskou spoločnosťou Google.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová uviedla: „Spoločnosť Google vyvinula mnoho inovatívnych produktov a služieb, ktoré zmenili naše životy. To je dobré. V rámci stratégie, ktorú táto spoločnosť uplatňovala na služby porovnávania cien však nešlo len o pritiahnutie zákazníkov vďaka lepším produktom, než sú produkty jej rivalov. Spoločnosť Google namiesto toho zneužívala svoje dominantné postavenie na trhu v oblasti vyhľadávačov tým, že vo svojich výsledkoch vyhľadávania zabezpečovala vyššie umiestnenie svojej vlastnej službe porovnávania cien a nižšie umiestnenie službám svojich konkurentov.

To, k čomu sa spoločnosť Google uchýlila, je podľa antitrustových pravidiel EÚ nezákonné. Ostatným spoločnostiam zabránila súťažiť na základe kvality výrobkov a inovovať. A čo je najdôležitejšie, európskych spotrebiteľov ukrátila o možnosť skutočne využívať slobodnú voľbu služieb a všetky výhody inovácie.

 

Stratégia, ktorú spoločnosť Google uplatňovala na svoju službu porovnávania cien

Hlavným produktom spoločnosti Google je vyhľadávač Google, ktorý poskytuje výsledky vyhľadávania spotrebiteľom, ktorí za túto službu platia svojimi údajmi. Takmer 90 % príjmov spoločnosti Google pochádza z reklám, ako sú napríklad tie, ktoré sa spotrebiteľom zobrazujú v reakcii na vyhľadávanie.

V roku 2004 vstúpila spoločnosť Google na osobitný trh v oblasti poskytovania služieb porovnávania cien v Európe, a to s produktom, ktorý sa pôvodne volal „Froogle“, potom bol v roku 2008 premenovaný na „Google Product Search“ a od roku 2013 sa nazýva „Google Shopping“. Tento produkt spotrebiteľom umožňuje porovnávať produkty a ceny online a nachádzať výhodné ponuky u online maloobchodníkov všetkých druhov vrátane online obchodov výrobcov, platforiem (ako napr. Amazon a eBay) a ďalších distribútorov.

V čase, keď spoločnosť Google priniesla na trhy so službami porovnávania cien svoj produkt Froogle, pôsobili na nich už viaceré zavedené firmy. Aktuálne dôkazy od spoločnosti Google preukazujú, že spoločnosť si bola vedomá toho, že trhová výkonnosť Froogle bola relatívne slabá (v jednom internom dokumente z roku 2006 sa uvádza, že „Froogle simply doesn't work" / „Froogle jednoducho nefunguje“).

Na to, aby boli služby porovnávania cien konkurencieschopné, sa musia do značnej miery opierať o internetovú premávku. Viac internetovej premávky vedie k väčšiemu počtu kliknutí, čo prináša príjem. Viac internetovej premávky taktiež priťahuje viac maloobchodníkov, ktorí si želajú uvádzať svoje výrobky na zoznamoch služieb porovnávania cien. Keďže spoločnosť Google má v oblasti všeobecného internetového vyhľadávania dominantné postavenie, jej vyhľadávač je dôležitým zdrojom premávky pre služby porovnávania cien.

V roku 2008 spoločnosť Google zaviedla na európskych trhoch zásadnú zmenu vo svojej stratégii, keď začala pretláčať svoju službu porovnávania cien. Táto stratégia sa opierala o dominantné postavenie spoločnosti v oblasti všeobecného internetového vyhľadávania namiesto toho, aby hospodárska súťaž na trhoch porovnávania cien prebiehala na základe kvality výrobkov:

 • Spoločnosť Google systematicky zabezpečovala prominentné umiestnenie svojej vlastnej službe porovnávania cien: keď spotrebiteľ do vyhľadávača Google zadá svoj dopyt, v súvislosti s ktorým služba spoločnosti Google na porovnávanie cien chce uviesť výsledky, tieto výsledky sú v rámci vyhľadávania umiestňované ako prvé, resp. medzi prvými.
 • Spoločnosť Google takýmto správaním spôsobila, že konkurenčné služby porovnávania cien mali v jej výsledkoch vyhľadávania nižšie umiestnenie: konkurenčné služby porovnávania cien sú vo výsledkoch vyhľadávania Google zobrazované na základe generických vyhľadávacích algoritmov Google. Spoločnosť Google do týchto algoritmov začlenila viacero kritérií, v dôsledku ktorých boli konkurenčné služby porovnávania cien umiestňované na nižších miestach. Z dôkazov vyplýva, že aj tá najvyššie umiestnená konkurenčná služba sa v priemere objavuje až na štvrtej strane výsledkov vyhľadávania Google a ďalšie služby sa objavujú dokonca až na ďalších stranách. Vlastná služba spoločnosti Google na porovnávanie cien nepodlieha týmto generickým vyhľadávacím algoritmom Google, a teda ani nižšiemu umiestneniu.

V dôsledku toho je služba spoločnosti Google na porovnávanie cien vo výsledkoch vyhľadávania Google pre spotrebiteľov oveľa viditeľnejšia, zatiaľ čo konkurenčné služby porovnávania cien sú omnoho menej viditeľné.

Z dôkazov vyplýva, že spotrebitelia oveľa častejšie klikajú na výsledky, ktoré sú viditeľnejšie, t. j. zobrazené na vyšších miestach vo výsledkoch vyhľadávania Google. Dokonca aj na stolovom počítači, desať najvyššie umiestnených výsledkov vyhľadávania na prvej strane vo všeobecnosti získa približne 95 % všetkých kliknutí na výsledky generického vyhľadávania (najvyššie umiestnený výsledok získa približne 35 % všetkých kliknutí). Prvý výsledok na druhej strane výsledkov generického vyhľadávania Google získa len okolo 1 % všetkých kliknutí. Toto nemožno vysvetliť len tým, že prvý výsledok je relevantnejší, pretože z dôkazov takisto vyplýva, že presunutie prvého výsledku na tretie miesto vedie k zníženiu počtu kliknutí približne o 50 %. Účinky na mobilných zariadeniach sú ešte oveľa zreteľnejšie vzhľadom na oveľa menšiu obrazovku.

To znamená, že tým, že spoločnosť Google zabezpečila vysoké umiestnenie len svojej vlastnej službe porovnávania cien, pričom jej konkurenti mali nižšie umiestnenie, poskytla svojej vlastnej službe porovnávania cien v porovnaní s ostatnými konkurentmi značnú výhodu.

 

Porušenie antitrustových pravidiel EÚ

Správanie spoločnosti Google predstavuje zneužitie dominantného postavenia tejto spoločnosti v oblasti všeobecného internetového vyhľadávania, keďže spoločnosť Google potláčala hospodársku súťaž na trhoch porovnávania cien.

Dominantné postavenie na trhu ako také nie je v zmysle antitrustových pravidiel EÚ nezákonné. Spoločnosti s takýmto dominantným postavením však nesú osobitnú zodpovednosť za to, aby nezneužívali svoju silnú trhovú pozíciu tým, že budú obmedzovať hospodársku súťaž či už na trhu, kde majú dominantné postavenie, alebo na iných trhoch.

 • V dnešnom rozhodnutí sa dospelo k záveru, že spoločnosť Google má dominantné postavenie na trhoch všeobecného internetového vyhľadávania v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP), t. j. vo všetkých 31 krajinách, ktoré sú členmi EHP. Ďalej sa v ňom uvádza, že spoločnosť Google mala dominantné postavenie na trhoch všeobecného internetového vyhľadávania vo všetkých krajinách EHP od roku 2008 s výnimkou Českej republiky, v prípade ktorej rozhodnutie uvádza dominantné postavenie až od roku 2011. Toto hodnotenie je založené na skutočnosti, že vyhľadávač Google dosahoval veľmi vysoké trhové podiely vo všetkých krajinách EHP, ktoré boli vo väčšine prípadov vyššie ako 90 %. Dialo sa tak sústavne prinajmenšom od roku 2008. Komisia vyšetruje práve obdobie od uvedeného roku. Vstupu na tieto trhy takisto bránia veľké prekážky, sčasti spôsobené sieťovými účinkami: čím viac spotrebiteľov vyhľadávač používa, tým príťažlivejší je pre inzerentov. Vygenerovaný zisk môže slúžiť na pritiahnutie ďalších spotrebiteľov. Obdobne, údaje, ktoré vyhľadávač získava o spotrebiteľoch, sa môžu použiť na zlepšenie výsledkov.
 • Spoločnosť Google zneužívala toto dominantné postavenie na trhu tým, že svojej vlastnej službe porovnávania cien poskytovala nezákonnú výhodu. Prominentné umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania zabezpečovala len svojej vlastnej službe porovnávania cien, pričom jej konkurenti mali nižšie umiestnenie. Na trhoch porovnávania cien potláčala hospodársku súťaž založenú na kvalite výrobkov.

Spoločnosť Google sa takto v praxi správala vo všetkých 13 krajinách EHP, v ktorých zaviedla svoju službu porovnávania cien, pričom začala v januári 2008 v Nemecku a Spojenom kráľovstve. Túto prax neskôr rozšírila v októbri 2010 aj do Francúzska, v máji 2011 do Talianska, Holandska a Španielska, vo februári 2013 do Českej republiky a v novembri 2013 do Rakúska, Belgicka, Dánska, Nórska, Poľska a Švédska.

image EN

 

Vplyv nezákonného postupu spoločnosti Google

Nezákonný postup spoločnosti Google mal výrazný vplyv na hospodársku súťaž medzi vlastnou službou spoločnosti Google na porovnávanie cien a konkurenčnými službami. V dôsledku tohto postupu služba Google na porovnávanie cien získala značné výhody v internetovej premávke na úkor jej konkurentov a na škodu európskych spotrebiteľov.

Keďže spoločnosť Google má v oblasti všeobecného internetového vyhľadávania dominantné postavenie, jej vyhľadávač je dôležitým zdrojom internetovej premávky. V dôsledku nezákonného postupu spoločnosti Google sa internetová premávka jej služby porovnávania cien výrazne zvýšila, zatiaľ čo konkurenti dlhodobo zaznamenávali značné straty v premávke.

 • Premávka služby spoločnosti Google na porovnávanie cien sa od začiatku každého zneužívania dominantného postavenia zvýšila, a to takto: 45-násobne v Spojenom kráľovstve, 35-násobne v Nemecku, 19-násobne vo Francúzsku, 29-násobne v Holandsku, 17-násobne v Španielsku a 14-násobne v Taliansku.
 • V dôsledku nižších umiestnení spôsobených spoločnosťou Google, internetová premávka konkurentov výrazne poklesla. Komisia napríklad našla konkrétne dôkazy o náhlom poklese internetovej premávky určitých konkurenčných stránok v rozsahu 85 % v Spojenom kráľovstve, do 92 % v Nemecku a 80 % vo Francúzsku. Tieto náhle poklesy nebolo možné vysvetliť inými faktormi. Niektorí konkurenti sa prispôsobili a podarilo sa im premávku zvýšiť, avšak nikdy nie v plnom rozsahu.

V spojení s ďalšími zisteniami Komisie sa týmto preukazuje to, že postup spoločnosti Google potláčal hospodársku súťaž na trhoch porovnávania cien založenú na kvalite výrobkov, v dôsledku čoho európski spotrebitelia prišli o možnosť skutočne využívať slobodnú voľbu a inovácie.

 

Zozbierané dôkazy

Komisia pri prijímaní svojho rozhodnutia zozbierala a podrobne zanalyzovala celý rad dôkazov vrátane:

 1. aktuálnych dokumentov od spoločnosti Google a ďalších firiem pôsobiacich na trhu;
 2. veľmi rozsiahleho množstva reálnych údajov vrátane 5,2 terabytov skutočných výsledkov vyhľadávania z Google (približne 1,7 mld. dopytových vyhľadávaní);
 3. pokusov a prieskumov analyzujúcich najmä vplyv viditeľnosti a umiestnenia výsledkov vyhľadávania na správanie spotrebiteľov a mieru preklikávania;
 4. finančných a prevádzkových údajov, ktoré zobrazujú obchodný význam viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania Google a vplyv nižšieho umiestnenia; a
 5. rozsiahleho prieskumu trhu spotrebiteľov a konkurentov na dotknutých trhoch (Komisia zaslala dotazníky niekoľkých stovkám spoločností).

 

Dôsledky rozhodnutia

Pokuta vo výške 2 424 495 000 EUR, ktorú Komisia udelila, zohľadňuje trvanie a závažnosť porušení. V súlade s usmerneniami Komisie o pokutách z roku 2006 (pozri tlačovú správu a MEMO) bola pokuta vypočítaná na základe výšky príjmov, ktoré spoločnosť Google získala zo svojej služby porovnávania cien v 13 dotknutých krajinách EHP.

V rozhodnutí Komisie sa vyžaduje, aby spoločnosť Google zastavila svoje nezákonné správanie do 90 dní odo dňa vydania rozhodnutia a aby sa zdržala akéhokoľvek opatrenia, ktoré by malo rovnaký alebo podobný cieľ alebo účinok. V rozhodnutí sa spoločnosti Google predovšetkým prikazuje, aby dodržiavala jednoduchú zásadu, a to poskytovať rovnaké zaobchádzanie konkurenčným službám porovnávania cien, aké poskytuje svojej vlastnej službe:

spoločnosť Google musí uplatňovať rovnaké procesy a metódy na umiestňovanie a zobrazovanie služieb porovnávania cien konkurentov na stránkach výsledkov vyhľadávania Google, ako uplatňuje na svoju vlastnú službu porovnávania cien.

Zodpovednosť za zabezpečenie súladu nesie výhradne spoločnosť Google a len ona musí vysvetliť, ako tak mieni urobiť. Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si spoločnosť zvolí, Komisia bude dôkladne sledovať tento súlad, pričom spoločnosť Google je povinná Komisiu informovať o svojich krokoch (najprv do 60 dní odo dňa vydania rozhodnutia a následne prostredníctvom pravidelných správ).

Ak spoločnosť Google nezabezpečí súlad s rozhodnutím Komisie, bude musieť uhradiť penále až do výšky 5 % priemerného denného celosvetového obratu spoločnosti Alphabet, ktorá je materskou spoločnosťou Google. O nesúlade Komisia v prípade potreby rozhodne v samostatnom rozhodnutí, pričom akúkoľvek platbu penále určí spätne od začatia nesúladu.

Spoločnosť Google je takisto povinná vysporiadať sa s občianskoprávnymi žalobami požadujúcimi náhradu škody, ktoré môžu byť začaté na súdoch členských štátov ktoroukoľvek osobou alebo firmou ovplyvnenou nesúťažným konaním spoločnosti Google. Nová smernica EÚ o škodách pri porušovaní antitrustových pravidiel umožňuje obetiam nesúťažného správania jednoduchšie získať náhradu škody.

 

Ďalšie prípady Google

Komisia už došla k predbežnému záveru, že spoločnosť Google zneužila svoje dominantné postavenie v dvoch ďalších prípadoch, ktoré sa stále vyšetrujú. Ide o:

 1. operačný systém Android, v prípade ktorého Komisia vyjadrila znepokojenie nad tým, že spoločnosť Google potláčala možnosti výberu a inováciu v škále mobilných aplikácií a služieb tým, že na mobilných zariadeniach uplatňovala celkovú stratégiu na ochranu a rozšírenie svojho dominantného postavenia v oblasti všeobecného internetového vyhľadávania; a
 2. program AdSense, v prípade ktorého Komisia vyjadrila znepokojenie nad tým, že spoločnosť Google zúžila možnosti výberu tým, že zabránila webovým stránkam tretích strán v tom, aby zobrazovali reklamy na vyhľadávače konkurentov spoločnosti Google.

Komisia takisto ďalej preveruje zaobchádzanie s inými špecializovanými službami vyhľadávania Google vo výsledkoch vyhľadávania zo strany spoločnosti Google. Dnešné rozhodnutie predstavuje precedens, ktorým sa zriaďuje rámec na posudzovanie zákonnosti tohto druhu správania. Zároveň ale nenahrádza potrebu analýzy každého jednotlivého prípadu, aby sa zohľadnil špecifický charakter každého trhu.

 

Súvislosti

Pozri aj Prehľad.

Dnešné rozhodnutie je určené spoločnosti Google Inc. a spoločnosti Alphabet Inc., ktorá je materskou spoločnosťou Google.

Článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článok 54 Dohody o EHP zakazujú zneužívanie dominantného postavenia. Dnešné rozhodnutie nasleduje po dvoch oznámeniach námietok, ktoré boli spoločnosti Google zaslané v apríli 2015 a júli 2016.

Viac informácií o tomto vyšetrovaní možno nájsť na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži vo verejnom registri prípadov pod číslom 39740.

 

IP/17/1784

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Photos