Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Antibiotikaresistens – kommissionen trappar upp kampen med ny handlingsplan

Bryssel den 29 juni 2017

I dag antog kommissionen en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens – ett växande hot som orsakar 25 000 dödsfall och ekonomiska förluster på 1,5 miljarder euro i EU varje år.

Handlingsplanen bygger på One health-modellen och omfattar insatser för både människor och djur. Som ett första led i handlingsplanen antog kommissionen också EU-riktlinjer för återhållsam användning av antibiotika.

– Antibiotikaresistens är ett globalt växande hot och kan komma att orsaka fler dödsfall än cancer år 2050 om vi inte trappar upp kampen nu, säger Vytenis Andriukaitis, EU:s kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet. Den långtgående handlingsplan som vi lägger fram i dag är inriktad på viktiga frågor med störst mervärde för EU-länderna. Genom att minska förskrivningen av antibiotika till människor och djur, stärka övervakningen, förbättra datainsamlingen och främja forskning kan EU föregå med gott exempel och leda det globala arbetet mot antibiotikaresistens i vår allt mer sammanlänkade värld.

– Antibiotikaresistens dödar redan tusentals människor och är en stor börda för samhället och ekonomin, säger Carlos Moedas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation. Det är ett hot som inget land kan klara på egen hand. Vi behöver en europeisk forskningsinsats för att rädda människor, djur och miljön. Därför är One health-handlingsplanen så viktig. Den kommer att leda till bättre forskningssamarbete mellan EU-länderna och mellan offentliga och privata sektorer i och utanför Europa.

En av punkterna i handlingsplanen är riktlinjer som ska se till att patienter inte får antibiotika i onödan. Riktlinjerna vänder sig till alla inblandade – t.ex. läkare, sjuksköterskor, apotekare och sjukhusadministratörer – och kompletterar nationella riktlinjer för smittskydd.

Handlingsplanen omfattar över 75 insatser på tre områden:

1. EU ska bli ett område med bästa praxis

För att EU ska bli en förebild med de bästa lösningarna krävs bättre faktaunderlag, samordning, övervakning och kontrollåtgärder. Tanken är att hjälpa medlemsländerna att ta fram, genomföra och följa upp egna nationella One health-handlingsplaner mot antibiotikaresistens, i enlighet med deras beslut vid Världshälsoförsamlingens möte 2015. Kommissionen kan bland annat ta fram evidensbaserade uppgifter med hjälp av EU:s olika byråer, uppdatera EU:s regler om övervakning och rapportering av antibiotikaresistens hos djur, livsmedel och människor, främja ömsesidigt lärande, utbyte av innovativa idéer och samförstånd samt vara med och finansiera ländernas insatser. Handlingsplanen omfattar även miljöns roll för utveckling och spridning av antibiotikaresistens.

2. Främja forskning, utveckling och innovation

Insatserna ska främja forskning, sporra till innovation, få fram forskningsunderlag till initiativ och lagstiftning mot antibiotikaresistens och inhämta mer kunskap om antibiotikaresistens i miljön. Kommissionen kommer att arbeta i partnerskap med EU-länderna och näringslivet, bland annat små och medelstora företag, för att motverka antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens hos bakterier, virus, svampar och parasiter. Vi kommer särskilt att studera patogener på WHO:s prioriteringslista samt tuberkulos, hiv/aids, malaria och försummade infektionssjukdomar.

Finansiering och partnerskapsprogram kommer att inriktas på att förbättra kunskaperna om effektiva smittskyddsmetoder inklusive ny diagnostik och på att utveckla nya behandlingsmetoder och förebyggande vacciner. Åtgärderna inom dessa prioriterade områden kommer att leda till bättre folkhälsa, ekonomiska fördelar och samhällsvinster både i och utanför Europa.

3. Leda det globala arbetet

Det internationella samfundet har enats om vissa åtgärdsområden och EU vill stärka samarbetet med multilaterala organisationer och de mest drabbade utvecklingsländerna. Som en av de största marknaderna för jordbruksprodukter kan EU spela en viktig roll genom att försöka få våra handelspartner att anamma våra normer och åtgärder mot antibiotikaresistens. När det gäller forskning kommer EU att bygga vidare på sina lyckade storskaliga internationella initiativ, till exempel partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna om klinisk prövning och det gemensamma programplaneringsinitiativet, och ytterligare stärka och samordna den globala forskningen om antibiotikaresistens.

 

Bakgrund

Den nya handlingsplanen bygger på den första handlingsplanen (2011–2016) och på rekommendationerna i en extern utvärdering. Vi har också tagit hänsyn till synpunkterna från ett offentligt samråd, där de flesta (79 procent) tyckte att kommissionens åtgärder var till nytta och kompletterade EU-ländernas insatser.

 

Mer information:

Faktablad

Läs mer om EU:s One health-handlingsplan mot antibiotikaresistens

Läs mer om antibiotikaresistens

Forskning om antibiotikaresistens

Följ oss på Twitter: @V_Andriukaitis, @EU_Health, @EUScienceInnov

 

 

IP/17/1762

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar