Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: Komisja przedstawia nowy plan działania

Bruksela, 29 czerwca 2017 r.

Komisja przyjęła dziś nowy plan działania mający na celu zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, która stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia – rocznie z jej powodu umiera bowiem 25 tys. osób. Z kolei spowodowane przez nią straty ekonomiczne sięgają 1,5 mld euro rocznie w całej Unii.

Plan działania opiera się na podejściu „Jedno zdrowie” dotyczącym zarówno oporności u ludzi, jak i u zwierząt. Równocześnie Komisja przyjęła dokument, który jest pierwszym wynikiem planu działania. Chodzi tu o unijne wytyczne dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi .

Vytenis Andriukaitis, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedział: Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest coraz większym zagrożeniem w skali światowej i jeżeli już teraz nie zaczniemy jej zwalczać w bardziej intensywny i zdecydowany sposób, do 2050 roku liczba jej ofiar śmiertelnych może prześcignąć liczbę ofiar chorób nowotworowych. Dzisiaj przedstawiamy ambitny plan działania skoncentrowany na najważniejszych dziedzinach o największej wartości dodanej dla krajów UE. Promowanie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi i zwierząt, zorganizowany nadzór, skuteczniejsze gromadzenie danych oraz wspieranie badań naukowych pomogą nam przekształcić UE w lidera w zakresie najlepszych praktyk mającego realny wpływ na kształtowanie światowego programu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe we współczesnym świecie, w którym występuje coraz więcej współzależności między krajami i regionami.

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodał: Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje śmierć tysięcy osób i stanowi znaczne obciążenie dla społeczeństwa oraz gospodarki. Jest to problem, którego żaden kraj nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie. Aby ratować ludzi, zwierzęta i środowisko, musimy prowadzić badania naukowe w skali UE. Dlatego tak duże znaczenie ma plan działania „Jedno zdrowie”. Umożliwi on sprawniejszą koordynację badań naukowych i współpracy pomiędzy krajami UE, jak również między podmiotami z sektora publicznego i prywatnego w Europie i poza jej granicami.

Plan działania zawiera wytyczne, które mają na celu propagowanie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi. Wytyczne te skierowane są do wszystkich osób i podmiotów – m. in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, administracji szpitali – które mają do czynienia ze środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Wytyczne stanowią uzupełnienie zaleceń w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń obowiązujących na poziomie krajowym.

Poza tym w planie działania przewidziano realizację ponad 75 inicjatyw opartych na trzech filarach:

Filar 1: Zapewnienie, by UE stała się obszarem stosowania najlepszych praktyk dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Zapewnienie UE pozycji lidera w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe będzie wymagało wiarygodnych danych, skuteczniejszej koordynacji i nadzoru, jak również lepszych środków kontroli. Pomoże to państwom członkowskim w ustanowieniu, wdrażaniu i monitorowaniu krajowych planów działania „Jedno zdrowie” w odniesieniu do oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe zgodnie ze zobowiązaniami, jakie podjęły na posiedzeniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2015 roku. Przykłady wsparcia państw członkowskich przez Komisję obejmują przede wszystkim udzielanie opartych na dowodach informacji pozyskanych z udziałem jej agencji, aktualizowanie unijnych przepisów wykonawczych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi, zwierząt i w żywności, wzajemne uczenie się, wymianę innowacyjnych pomysłów i budowanie konsensusu, jak również współfinansowanie działań prowadzonych w państwach członkowskich w celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Zakres planu działania zostanie rozszerzony o aspekty ochrony środowiska, są one bowiem jednymi z najważniejszych czynników przyczyniających się do rozwoju i rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Filar 2: Wspieranie badań, rozwoju i innowacji

Inicjatywy realizowane w ramach tego filaru mają na celu wspieranie badań, dalsze zachęcanie do innowacji, zapewnianie wartościowego wkładu w politykę mającą podstawy naukowe oraz w środki prawne tworzone w celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także eliminowanie luk w korpusie wiedzy, na przykład na temat roli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w środowisku. We współpracy z państwami członkowskimi i przedstawicielami przemysłu, w tym również z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Komisja zajmie się kwestią oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii, grzybów i pasożytów. Przedmiotem szczególnej uwagi będą czynniki chorobotwórcze zawarte w priorytetowym wykazie WHO, jak również gruźlica, HIV/AIDS, malaria i zaniedbane choroby zakaźne.

Programy dofinansowania i współpracy będą skoncentrowane na poszerzaniu wiedzy na temat skutecznego nadzoru i kontroli zakażeń, w tym na nowych metodach diagnostyki oraz nowych formach leczenia i profilaktyce (szczepionki). Działania podejmowane w tych dziedzinach priorytetowych pomogą zwiększyć poziom ochrony zdrowia publicznego i zapewnią korzyści gospodarcze i społeczne w Europie i poza nią.

Filar 3: Udział w kształtowaniu światowego programu na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Mając na uwadze, że obszary działania zostały uzgodnione na szczeblu międzynarodowym, UE będzie dążyła do zwiększenia zaangażowania i zacieśnienia współpracy z organizacjami wielostronnymi, jak i z krajami rozwijającymi się najbardziej dotkniętymi problemem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Jako jeden z największych importerów produktów rolnych UE może odegrać znaczącą rolę w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez promowanie swoich standardów i działań w tej dziedzinie wśród swoich partnerów handlowych. Jeśli chodzi o badania naukowe, UE będzie kontynuowała swoje udane międzynarodowe inicjatywy na dużą skalę, takie jak Partnerstwo pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych i inicjatywa w zakresie wspólnego programowania. Będzie też w dalszym ciągu budować globalny system bardziej zaawansowanych i zintegrowanych badań naukowych w dziedzinie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

 

Kontekst

Nowy plan jest kontynuacją pierwszego planu działania w dziedzinie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe realizowanego w latach 2011–2016. Został on opracowany w oparciu o zalecenia będące wynikiem oceny zewnętrznej oraz opinie zainteresowanych stron nadesłane w ramach konsultacji społecznych. Uczestnicy konsultacji w przeważającej mierze byli zdania, że podjęcie przez Komisję działań uzupełniających działania państw UE jest potrzebne – opowiedziało się za nim 79 proc. respondentów.

 

Więcej informacji:

Zestawienie informacyjne

Unijny plan działania „Jedno zdrowie” mający na celu zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe – więcej informacji

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – więcej informacji

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – badania naukowe

Czytaj nasze wpisy na Twitterze: @V_Andriukaitis @EU_Health; @EUScienceInnov

 

 

IP/17/1762

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar