Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Skärpta EU-regler för att motverka penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism träder i kraft

Bryssel den 26 juni 2017

Kommissionen har, under ledning av Jean-Claude Juncker, gjort kampen mot skatteflykt, penningtvätt och finansiering av terrorism till en av sina prioriteringar.

I dag träder det fjärde penningtvättsdirektivet i kraft. Det skärper de befintliga reglerna och kommer att göra kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism effektivare. Det bidrar också till att förbättra transparensen för att förhindra skatteflykt. Detta ikraftträdande kommer när diskussionerna med Europaparlamentet och rådet om extra åtgärder som ytterligare stärker direktivet redan befinner sig i ett långt framskridet skede.

Idag offentliggör kommissionen också en rapport som kommer att stödja medlemsstaternas myndigheter i att bättre hantera riskerna för penningtvätt i praktiken. Enligt kraven i det nya direktivet gjorde kommissionen en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i olika sektorer och finansiella produkter. I den rapport som offentliggjordes idag identifieras de områden som löper störst risk och de vanligaste metoder som brottslingar använder sig av för att tvätta olagliga medel.

Frans Timmermans, förste vice ordförande säger: – Tvättade pengar är som syre för brottslighet, terrorism och skatteflykt. Vi måste strypa tillgången till det så gott vi kan. Dagens skärpta regler är ett stort steg framåt, men vi måste nu snabbt enas om de ytterligare förbättringar som kommissionen föreslog i juli förra året.

Věra Jourová, ledamot av kommissionen med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet säger: - Terrorister och brottslingar fortsätter att hitta sätt att finansiera sin verksamhet och återför medlen till ekonomin genom att tvätta olagliga vinster. De nya regler som gäller från och med idag är väsentliga för att täppa till ytterligare kryphål. Jag uppmanar alla medlemsstater att utan dröjsmål införa reglerna: Lägre standarder i ett land kommer att försvaga kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism i hela EU. Jag uppmanar också till en snabb överenskommelse om de ytterligare omarbetningar som kommissionen föreslår till följd av ”Panamadokumenten” för att öka transparensen i fråga om faktiska betalningsmottagare.

Skärpning av befintliga regler

Det fjärde penningtvättsdirektivet stärker de befintliga reglerna genom att införa följande ändringar:

  • Stärka riskbedömningsskyldigheten för banker, jurister och revisorer.
  • Fastställa tydliga krav på transparens vad gäller faktiska betalningsmottagare för företag. Dessa uppgifter kommer att lagras i ett centralt register, som t.ex. ett handelsregister, och kommer att finnas tillgängliga för nationella myndigheter och ansvariga enheter.
  • Underlätta samarbete och informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter från olika medlemsstater för att identifiera och spåra misstänkta penningöverföringar i syfte att förebygga och upptäcka brottslig verksamhet eller terroristverksamhet.
  • Fastställa en sammanhängande politik gentemot tredjeländer som har bristfälliga regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Stärka de behöriga myndigheternas befogenheter att införa sanktioner.

I juli 2016 antog kommissionen ett förslag om att ytterligare stärka dessa EU-regler mot penningtvätt för att motverka finansiering av terrorism och öka transparensen kring vem som verkligen äger företag och fonder. Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att slutföra detta lagstiftningsarbete så snart som möjligt så att de nya reglerna snabbt kan träda i kraft. På grundval av det fjärde penningtvättsdirektivet kommer dessa nya regler att skapa ett kraftfullt EU-ramverk för att motverka penningtvätt.

Förbättra riskbedömningen på hela den inre marknaden

Den överstatliga riskbedömningsrapporten är ett verktyg för att hjälpa medlemsstaterna att identifiera, analysera och åtgärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. I den analyseras riskerna i den finansiella och icke-finansiella sektorn och i den utreds också nya framväxande risker, såsom virtuella valutor eller plattformar för gräsrotsfinansiering. Rapporten innehåller följande:

  • En omfattande kartläggning av risker per relevant område och en förteckning över de hjälpmedel som brottslingar oftast använder för att tvätta pengar.
  • Rekommendationer till medlemsstaterna om hur man på lämpligt sätt ska hantera de identifierade riskerna, till exempel genom att lägga större tonvikt vid riskanalys eller tillsynsåtgärder om specifika åtgärder.

Slutligen har kommissionen också åtagit sig att undersöka möjligheterna att förbättra drift och gränsöverskridande samarbete mellan finansunderrättelseenheter.

Nästa steg

Om det fjärde penningtvättsdirektivet

Medlemsstaterna bör ha anmält införlivandet av det fjärde penningtvättsdirektivet senast idag, den 26 juni 2017. Europeiska kommissionen kommer nu att analysera situationen när det gäller införlivandet och uppföljningen med medlemsstaterna, om de ännu inte har vidtagit de åtgärder som behövs.

Om den överstatliga riskbedömningsrapporten

Kommissionen kommer att utföra de nödvändiga åtgärder som anges i rapporten, inbegripet att undersöka möjligheter att förbättra drift och gränsöverskridande samarbete mellan finansunderrättelseenheter genom särskilda regler på EU-nivå. Den kommer också att samarbeta med medlemsstaterna för att övervaka genomförandet av rekommendationerna.

Kommissionen kommer att fortsätta att se över utvecklingen av kampen mot penningtvätt och risker för finansiering av terrorism och kommer att utfärda en ny bedömning av dessa risker senast i juni 2019 och därefter vartannat år.

Bakgrund

Det nya ramverket för att förhindra penningtvätt består av två rättsliga instrument (IP/15/5001): ”Det fjärde penningtvättsdirektivet” och ”förordningen om överföringar av medel”, antogs båda den 20 maj 2015.

I juli 2016 lade kommissionen fram ett förslag för att bättre bekämpa finansiering av terrorism och säkerställa ökad transparens vid finansiella transaktioner till följd av de så kallade Panamadokumenten (IP/16/2380). Dessa ändringar syftar till att säkerställa en hög nivå av skyddsåtgärder för finansiella flöden från tredjeländer med hög risk, förbättra tillgången till information för finansunderrättelseenheter, inklusive centraliserade register över bankkonton och hantera risker som rör finansiering av terrorism som är kopplad till virtuella valutor och förbetalda kort. Förslaget förhandlas för närvarande i rådet och Europaparlamentet och förväntas bli antaget under 2017.

För närmare upplysningar

Fjärde penningtvättsdirektivet och förordningen om överföringar av medel

Den överstatliga riskbedömningsrapporten

Arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om finansunderrättelseenheter

Det ändrade fjärde penningtvättsdirektivet

IP/17/1732

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar