Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Veljati začela strožja pravila EU za boj proti pranju denarja, izogibanju davkom in financiranju terorizma

Bruselj, 26. junija 2017

Junckerjeva Komisija je boj proti izogibanju davkom, pranju denarja in financiranju terorizma uvrstila med svoje prednostne naloge.

Danes začne veljati četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja, ki zaostruje obstoječa pravila in bo omogočila večjo učinkovitost boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Izboljšuje tudi preglednost, ki prispeva k preprečevanju izogibanja davkom. Ob začetku veljavnosti novih pravil so razprave z Evropskim parlamentom in Svetom o dodatnih ukrepih za nadaljnjo okrepitev Direktive že v napredni fazi.

Komisija bo danes objavila tudi poročilo, ki bo organe držav članic podprlo pri učinkovitejši obravnavi tveganj pranja denarja v praksi. V skladu z novo direktivo je Komisija ocenila tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v različnih sektorjih in pri različnih finančnih produktih. Danes objavljeno poročilo opredeljuje najbolj ogrožena področja in najbolj razširjene tehnike pranja nezakonito pridobljenih sredstev med storilci kaznivih dejanj.

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je dejal: „Pranje denarja napaja kriminal, terorizem in izogibanje davkom. Ta tok moramo čim bolj zajeziti. S strožjimi pravili, ki so začela veljati danes, smo naredili velik korak naprej, vendar zdaj potrebujemo tudi hiter dogovor o nadaljnjih izboljšavah, ki jih je Komisija predlagala julija lani.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Teroristi in storilci kaznivih dejanj še vedno najdejo načine za financiranje svojih dejavnosti in za pranje nezakonitih dobičkov, ki se tako vračajo v gospodarstvo. Pravila, ki začnejo veljati danes, so ključnega pomena za zapolnitev preostalih vrzeli v zakonodaji. Vse države članice pozivam, naj jih uvedejo nemudoma, saj bodo nižji standardi v eni državi oslabili boj proti pranju denarja in financiranju terorizma po vsej EU. Prav tako pozivam tudi k čim prejšnji sklenitvi dogovora o dodatnih spremembah, ki jih je po objavi ‚panamskih dokumentov‘ Komisija predlagala za povečanje preglednosti dejanskega lastništva.“

Zaostritev obstoječih pravil

Četrta direktiva proti pranju denarja zaostruje obstoječa pravila z uvedbo naslednjih sprememb:

  • okrepitev obveznosti bank, odvetnikov in računovodij, da opravijo oceno tveganja;
  • določitev jasnih zahtev glede preglednosti o dejanskem lastništvu podjetij. Te informacije se bodo shranjevale v centralne registre, kot so na primer poslovni registri, ki bodo na voljo nacionalnim organom in pooblaščenim subjektom;
  • spodbujanje sodelovanja in izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami različnih držav članic, in sicer z namenom opredeliti in spremljati sumljiva denarna nakazila, da se prepreči in odkrije kazniva dejanja ali teroristične dejavnosti;
  • vzpostavitev usklajene politike glede držav nečlanic EU, ki imajo pomanjkljiva pravila za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
  • okrepitev pooblastil pristojnih organov za sankcioniranje.

Komisija je julija 2016 sprejela predlog za nadaljnjo poostritev teh pravil EU o preprečevanju pranja denarja in za boj proti financiranju terorizma ter povečanje preglednosti o dejanskih lastnikih podjetij in trustov. Komisija poziva Evropski parlament in Svet, naj ta zakonodajna prizadevanja zaključita čim prej, da bi nova pravila kmalu lahko začela veljati. Nova pravila na podlagi četrte direktive o preprečevanju pranja denarja bodo vzpostavila trden okvir EU za preprečevanje pranja denarja.

Izboljšanje ocene tveganja na celotnem notranjem trgu

Nadnacionalno poročilo o oceni tveganja je orodje, ki državam članicam pomaga pri opredeljevanju, analiziranju in obravnavanju tveganj pranja denarja in financiranja terorizma. Vsebuje analizo tveganj v finančnem in nefinančnem sektorju ter obravnava tudi na novo nastajajoča tveganja, kot so virtualne valute ali platforme za množično financiranje. Poročilo vključuje:

  • obsežno evidentiranje tveganj za vsako relevantno področje in seznam sredstev, ki jih storilci kaznivih dejanj pogosteje uporabljajo za pranje denarja;
  • priporočila državam članicam glede ustrezne obravnave opredeljenih tveganj, na primer z večjim poudarkom na analizi tveganja ali nadzornih ukrepih v zvezi s posameznimi dejavnostmi.

Nazadnje se Komisija tudi zavezuje, da bo proučila možnosti za izboljšanje delovanja finančnoobveščevalnih enot in njihovo čezmejno sodelovanje.

Naslednji koraki

V zvezi s četrto direktivo o preprečevanju pranja denarja

Države članice bi morale uradno obvestilo o prenosu četrte direktive o preprečevanju pranja denarja v nacionalno zakonodajo predložiti do 26. junija 2017, torej do danes. Zdaj bo Evropska komisija preverila stanje na področju prenosa in hitro ukrepala v zvezi z morebitnimi državami članicami, ki še niso sprejele potrebnih ukrepov.

V zvezi z nadnacionalnim poročilom o oceni tveganja

Komisija bo izvedla potrebne ukrepe, orisane v poročilu, in sicer bo med drugim proučila možnosti za okrepitev delovanja finančnoobveščevalnih enot in njihovega čezmejnega sodelovanja s pomočjo posebnih pravil EU. Poleg tega bo sodelovala z državami članicami pri spremljanju izvajanja priporočil.

Komisija bo nadaljevala pregled razvoja na področju tveganj v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in bojem proti financiranju terorizma ter bo novo oceno teh tveganj pripravila najpozneje do junija 2019, zatem pa na vsaki dve leti.

Ozadje

Novi okvir za preprečevanje pranja denarja sestavljata dva pravna instrumenta (IP/15/5001), in sicer „četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja“ in „uredba o prenosu sredstev“, ki sta bili sprejeti 20. maja 2015.

Komisija je julija 2016 predstavila predlog za učinkovitejši boj proti financiranju terorizma in za zagotovitev večje preglednosti finančnih transakcij po razkritjih iz tako imenovanih „panamskih dokumentov“ (IP/16/2380). Namen teh sprememb je zagotoviti visoko raven zaščitnih ukrepov za finančne tokove iz tretjih držav z visokim tveganjem, izboljšati dostop finančnoobveščevalnih enot do informacij, vključno s centraliziranimi registri bančnih računov, in obvladovati tveganja za financiranje terorizma, povezana z virtualnimi valutami in predplačniškimi karticami. Predlog je trenutno predmet pogajanj v Svetu in Evropskem parlamentu. Po pričakovanjih bo sprejet v letu 2017.

Več informacij

Četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja in uredba o prenosu sredstev

Nadnacionalno poročilo o oceni tveganja

Delovni dokument služb Komisije o finančnoobveščevalnih enotah

Spremenjena četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja

IP/17/1732

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar