Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stājas spēkā stingrāki ES noteikumi, kuru mērķis ir novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un terorisma finansēšanu

Briselē, 2017. gada 26. jūnijā

Ž. K. Junkera vadītā Komisija par vienu no savām prioritātēm ir noteikusi cīņu pret nodokļu apiešanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

Šodien stājas spēkā Ceturtā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Tā stiprina spēkā esošos noteikumus un padarīs cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu efektīvāku. Tā arī uzlabo pārredzamību, lai novērstu nodokļu apiešanu. Direktīva stājas spēkā laikā, kad jau ir ievērojami pavirzījušās uz priekšu diskusijas ar Eiropas Parlamentu un Padomi par papildu pasākumiem šīs direktīvas stiprināšanai.

Komisija šodien arī publicē ziņojumu, kas palīdzēs dalībvalstu iestādēm praksē labāk cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem. Kā pieprasīts jaunajā direktīvā, Komisija novērtēja ar dažādām nozarēm un finanšu produktiem saistītus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas riskus. Šodien publicētajā ziņojumā identificētas riskam visvairāk pakļautās nozares un visizplatītākie paņēmieni, ko noziedznieki izmanto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica:“Legalizēti līdzekļi ir kā skābeklis noziedzībai, terorismam un nodokļu apiešanai. Mums, cik vien iespējams, jāpārtrauc tā piegāde. Šodien pieņemtie stingrākie noteikumi ir liels solis uz priekšu, bet tagad mums jāpanāk drīza vienošanās par turpmākiem uzlabojumiem, ko Komisija ierosināja pagājušā gada jūlijā.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “Teroristi un noziedznieki joprojām atrod veidus, kā finansēt savas darbības un no jauna iepludināt ekonomikā nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Jaunie noteikumi, kas stājas spēkā šodien, ir būtiski turpmāku nepilnību novēršanai. Es aicinu visas dalībvalstis ieviest tos nekavējoties, jo zemāki standarti vienā valstī vājinās cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu visā ES. Es arī aicinu ātri vienoties par turpmāku pārskatīšanu, ko Komisija ierosināja pēc “Panamas dokumentu” skandāla, lai palielinātu pārredzamību attiecībā uz faktiskajām īpašumtiesībām.”

Spēkā esošo noteikumu nostiprināšana

Ceturtā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu nostiprina spēkā esošos noteikumus, ieviešot šādas izmaiņas:

  • riska novērtējuma pienākuma pastiprināšana bankām, juristiem un grāmatvežiem;
  • skaidru pārredzamības prasību noteikšana attiecībā uz uzņēmumu faktiskajiem īpašniekiem. Šī informācija tiks glabāta centrālā reģistrā, piemēram, komercreģistros, un būs pieejama valstu iestādēm un atbildīgajiem subjektiem;
  • sadarbības un informācijas apmaiņas veicināšana starp dažādu dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām ar mērķi apzināt un izsekot aizdomīgus naudas pārskaitījumus, lai novērstu un atklātu noziedzīgus nodarījumus vai teroristu darbības;
  • saskaņotas politikas izveide attiecībā uz trešām valstīm, kurās spēkā ir nepilnīgi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumi;
  • kompetento iestāžu pilnvaru paplašināšana sankciju piemērošanas jomā.

Komisija 2016. gada jūlijā pieņēma priekšlikumu, kura mērķis ir vēl vairāk pastiprināt ES noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, lai vērstos pret terorisma finansēšanu un palielinātu pārredzamību attiecībā uz uzņēmumu un trastu patiesajiem īpašniekiem. Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi pabeigt šo likumdošanas darbu, cik drīz vien iespējams, lai jaunie noteikumi varētu stāties spēkā pēc iespējas ātrāk. Pamatojoties uz Ceturto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, šie jaunie noteikumi radīs stabilu ES regulējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

Riska novērtējumu uzlabošana visā iekšējā tirgū

Pārvalstiskais riska novērtēšanas ziņojums ir instruments, kas palīdz dalībvalstīm noteikt, analizēt un novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas risku. Tajā analizēti riski finanšu un nefinanšu sektorā un ņemti vērā arī jauni riski, piemēram, saistībā ar virtuālajām valūtām vai kolektīvās finansēšanas platformām. Ziņojums ietver

  • plašu risku kartēšanu katrā attiecīgajā jomā un sarakstu ar noziedznieku visbiežāk izmantotajiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas instrumentiem;
  • ieteikumus dalībvalstīm, kā atbilstoši novērst identificētos riskus, piemēram, lielāku uzmanību pievēršot riska analīzei vai uzraudzības pasākumiem attiecībā uz īpašām darbībām.

Visbeidzot Komisija apņemas arī izskatīt iespējas uzlabot finanšu ziņu vākšanas vienību darbību un pārrobežu sadarbību.

Turpmākie pasākumi

Saistībā ar Ceturto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu

Dalībvalstīm līdz šodienai, 2017. gada 26. jūnijam, vajadzētu būt paziņojušām par to, ka ir transponēta Ceturtā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Eiropas Komisija tagad pārbaudīs situāciju transponēšanas jomā un ātri rīkosies attiecībā uz dalībvalstīm gadījumā, ja tās vēl nebūs veikušas nepieciešamos pasākumus.

Saistībā ar Pārvalstisko riska novērtējuma ziņojumu

Komisija veiks nepieciešamās darbības, kas izklāstītas ziņojumā, tostarp izskatīs iespējas uzlabot finanšu ziņu vākšanas vienību darbību un pārrobežu sadarbību, izmantojot īpašus ES noteikumus. Tā arī sadarbosies ar dalībvalstīm, lai uzraudzītu ieteikumu īstenošanu.

Komisija turpinās pārskatīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / terorisma finansēšanas risku attīstību un vēlākais līdz 2019. gada jūnijam (un pēc tam ik pēc diviem gadiem) izdos jaunu minēto risku novērtējumu.

Konteksts

Jaunais nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējums sastāv no diviem tiesību instrumentiem (IP/15/5001): no “Ceturtās direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” un no “Līdzekļu pārskaitījumu regulas”, kas pieņemtas 2015. gada 20. maijā.

Komisija 2016. gada jūlijā nāca klajā ar priekšlikumu par to, kā labāk apkarot terorisma finansēšanu un nodrošināt lielāku pārredzamību finanšu darījumos pēc atklājumiem tā saukto „Panamas dokumentu” lietā (IP/16/2380). Šo grozījumu mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību attiecībā uz finanšu plūsmām no augsta riska trešām valstīm, uzlabot finanšu ziņu vākšanas vienību piekļuvi informācijai, tostarp centralizētiem banku kontu reģistriem, un apkarot teroristu finansēšanas risku, kas saistīts ar virtuālām valūtām un priekšapmaksas kartēm. Par priekšlikumu pašlaik notiek sarunas Padomē un Eiropas Parlamentā, un paredzams, ka to pieņems 2017. gada laikā.

Plašāka informācija

Ceturtā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu unLīdzekļu pārskaitījumu regula

Pārvalstisks riska novērtējuma ziņojums

Komisijas dienestu darba dokuments par finanšu ziņu vākšanas vienībām

Grozītā Ceturtā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu

IP/17/1732

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar