Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Įsigaliojo sugriežtintos ES kovos su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir terorizmo finansavimu taisyklės

Briuselis, 2017 m. birželio 26 d.

Kova su mokesčių vengimu, pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu yra vienas iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų.

Šiandien įsigaliojo Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva. Ja sugriežtinamos esamos taisyklės ir sudaromos sąlygos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kovoti veiksmingiau. Be to, ja didinamas skaidrumas, kad būtų galima užkirsti kelią mokesčių vengimui. Direktyva įsigalioja tuo metu, kai jau yra gerokai pasistūmėjusios į priekį diskusijos su Europos Parlamentu ir Taryba dėl papildomų priemonių, kuriomis direktyva sugriežtinama dar labiau.

Šiandien Komisija taip pat paskelbė ataskaitą, padėsiančią valstybių narių valdžios institucijoms veiksmingiau mažinti pinigų plovimo riziką praktikoje. Kaip reikalaujama naujojoje direktyvoje, Komisija įvertino su įvairiais sektoriais ir finansiniais produktais susijusią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje nurodomos sritys, kuriose tokia rizika didžiausia, ir nusikaltėlių dažniausiai naudojami neteisėtų pinigų plovimo būdai.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas: „Išplauti pinigai nusikaltimams, terorizmui ir mokesčių vengimui yra kaip deguonis. Turime padaryti, ką galime, kad nutrauktume jo tiekimą. Šiandienos griežtesnės taisyklės yra didžiulis žingsnis į priekį, tačiau dabar turime greitai susitarti dėl tolesnio jų tobulinimo, Komisijos pasiūlyto praeitų metų liepos.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová: „Teroristai ir nusikaltėliai vis dar randa būdų, kaip finansuoti savo veiklą ir išplauti neteisėtai gautus pinigus, kad jie vėl grįžtų į apyvartą. Šiandienos taisyklės labai padės šalinti spragas. Raginu visas valstybes nares nedelsiant jas įgyvendinti, nes jei vienoje šalyje bus taikomi žemesni standartai, bus sunkiau kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu visoje ES. Taip pat raginu greitai susitarti dėl tolesnių pakeitimų, kuriuos Komisija pasiūlė po Panamos dokumentų skandalo siekdama didesnio tikrosios nuosavybės skaidrumo.

Esamų taisyklių sugriežtinimas

Ketvirtąja kovos su pinigų plovimu direktyva sugriežtinamos esamos taisyklės. Ja daromi tokie pakeitimai:

  • bankai, teisininkai ir apskaitininkai griežčiau įpareigojami atlikti rizikos vertinimą;
  • nustatomi aiškūs skaidrumo reikalavimai, taikomi bendrovių tikrajai nuosavybei. Ši informacija bus laikoma centriniame registre, pavyzdžiui, komerciniame registre, su ja susipažinti galės nacionalinės valdžios institucijos ir įpareigotieji subjektai;
  • įvairių valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniams sudaromos geresnės sąlygos bendradarbiauti ir keistis informacija, kad galėtų pamatyti ir stebėti įtartinus pinigų pervedimus ir būtų pajėgūs užkirsti kelią nusikaltimams arba teroristinei veiklai ir nustatyti tokios veikos atvejus;
  • nustatoma nuosekli politika ES nepriklausančių šalių, kuriose nėra taikoma tinkamų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių, atžvilgiu;
  • kompetentingoms institucijoms suteikiama daugiau įgaliojimų skirti sankcijas.

2016 m. liepos mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dar labiau sugriežtinti šias ES kovos su pinigų plovimu taisykles, kad būtų užkirstas kelias teroristų finansavimui ir gaunama skaidresnės informacijos apie tikruosius bendrovių ir fondų savininkus. Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą kuo greičiau užbaigti šį teisėkūros darbą, kad naujosios taisyklės galėtų greitai įsigalioti. Šios Ketvirtąja kovos su pinigų plovimu direktyva grindžiamos naujos taisyklės taps tvirtu ES kovos su pinigų plovimu pagrindu.

Rizikos vertinimo vidaus rinkoje gerinimas

Viršvalstybinė rizikos vertinimo ataskaita yra priemonė, padedanti valstybėms narėms nustatyti ir analizuoti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką ir šias problemas spręsti. Joje analizuojama rizika finansų ir ne finansų sektoriuose, taip pat nagrinėjama nauja rizika, kylanti, pavyzdžiui, dėl sutelktinio finansavimo platformose naudojamos virtualios valiutos. Ataskaitą sudaro:

  • išsamus atitinkamų sričių rizikos vertinimas ir nusikaltėlių dažniausiai naudojamų pinigų plovimo būdų sąrašas;
  • rekomendacijos valstybėms narėms, kaip tinkamai reaguoti į nustatytą riziką, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skirti tam tikros veiklos rizikos analizei arba priežiūrai.

Komisija taip pat įsipareigoja išnagrinėti galimybes skatinti finansinės žvalgybos padalinių veiklą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Tolesni veiksmai

Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva

Valstybės narės apie Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę turėjo pranešti iki šiandienos, 2017 m. birželio 26 d. Dabar Europos Komisija patikrins perkėlimo į nacionalinę teisę padėtį ir nedelsdama imsis tolesnių veiksmų dėl valstybių narių, kurios iki šiol nesiėmė būtinų priemonių.

Viršvalstybinė rizikos vertinimo ataskaita

Komisija imsis reikiamų ataskaitoje nurodytų veiksmų, be kita ko, išnagrinės galimybes specialiomis ES taisyklėmis skatinti finansinės žvalgybos padalinių veiklą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Be to, ji bendraus su valstybėmis narėmis, kad stebėtų, kaip įgyvendinamos rekomendacijos.

Komisija toliau stebės rizikos, susijusios su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, raidą ir vėliausiai iki 2019 m. birželio mėn. parengs naują šios rizikos vertinimą, o vėliau jį rengs kas dvejus metus.

Pagrindiniai faktai

Naują kovos su pinigų plovimu sistemą sudaro dvi teisinės priemonės (IP/15/5001): Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva ir Lėšų pervedimo reglamentas, abu priimti 2015 m. gegužės 20 d.

2016 m. liepos mėn., po vadinamųjų Panamos dokumentų paviešinimo, Komisija pateikė pasiūlymą, kaip veiksmingiau kovoti su terorizmo finansavimu ir užtikrinti finansinių sandorių skaidrumą (IP/16/2380). Šiais pakeitimais siekiama užtikrinti patikimas saugumo priemones, susijusias su kapitalo judėjimu iš didelės rizikos trečiųjų valstybių, suteikti finansinės žvalgybos padaliniams geresnę prieigą prie informacijos, taip pat centralizuotų bankų sąskaitų registrų, ir mažinti terorizmo finansavimo riziką, kylančią dėl virtualios valiutos ir išankstinio mokėjimo kortelių. Dėl pasiūlymo šiuo metu vyksta derybos Taryboje ir Europos Parlamente. Tikimasi, kad jis bus priimtas 2017 m.

Daugiau informacijos

Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva ir Lėšų pervedimo reglamentas

Viršvalstybinė rizikos vertinimo ataskaita

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl finansinės žvalgybos padalinių

Iš dalies pakeista Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva

IP/17/1732

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar