Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Rahanpesua, veronkiertoa ja terrorismin rahoitusta torjuvat uudet tehokkaammat EU-säännöt

Bryssel 26. kesäkuuta 2017

Veronkierron, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuminen on Junckerin komission prioriteetteja.

Neljäs rahanpesunvastainen direktiivi on tänään tullut osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä. Direktiivillä tiukennetaan nykyisiä sääntöjä ja tehostetaan toimia, joilla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Samalla parannetaan tietojen avoimuutta, mikä on tarpeen veronkierron torjunnassa. Euroopan parlamentissa ja neuvostossa on päästy jo pitkälle neuvotteluissa jatkotoimista, joilla direktiivin tehokkuutta voidaan vielä parantaa.

Lisäksi Euroopan komissio julkaisee tänään direktiivin edellyttämän raportin, jossa on käytännön neuvoja EU-maiden viranomaisille rahanpesuun liittyvien riskien torjunnassa. Komissio arvioi raportissa rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä riskejä eri sektoreiden ja eri rahoitustuotteiden kannalta. Raportissa käsitellään myös riskialtteimpia alueita ja rikollisten rahanpesussa yleisimmin käyttämiä tekniikoita.

Rahanpesulla pumpataan elinvoimaa rikollisuuteen, terrorismiin ja veronkiertoon”, toteaa Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans. ”Meidän on estettävä se parhaamme mukaan. Olemme nyt ottaneet ison askeleen eteenpäin, mutta tämän lisäksi on pikaisesti kyettävä päättämään komission Heinäkuussa 2016 esittämistä jatkotoimista.”

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan ”terroristit ja muut rikolliset löytävät vieläkin keinoja rahoittaa toimintaansa ja saattaa laittomasti hankitut varat takaisin talouden kiertokulkuun. Uudet säännöt ovat olennaisen tärkeitä tulevien porsaanreikien tukkimiseksi. Kehotan kaikkia EU-maita panemaan säännöt täytäntöön viipymättä. Jos säännöistä lipsutaan yhdessäkin maassa, se heikentää kaikkien EU-maiden mahdollisuuksia torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Myös niistä lisätarkistuksista, joita komissio on ehdottanut nk. Panama-paperien tultua julkisuuteen, on syytä päästä pian sopimukseen, jotta voidaan parantaa tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevan tiedon avoimuutta.”

Nykyisten sääntöjen vahvistaminen

Neljännessä rahanpesunvastaisessa direktiivissä vahvistetaan nykyisiä toimia seuraavasti:

  • Vahvistetaan pankkien, juristien ja kirjanpitäjien riskiarviovelvoitetta.
  • Asetetaan selkeät vaatimukset sille, miten avoimia yritysten tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen on oltava. Nämä tiedot tallennetaan keskitettyyn rekisteriin, esimerkiksi kaupparekisteriin, ja ne ovat kansallisten viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten saatavilla.
  • Edistetään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri EU-maiden rahanpesun selvittelykeskusten välillä, jotta epäilyttäviä rahansiirtoja voidaan seurata ja siten estää ja havaita rikollisuuteen ja terrorismiin liittyvä toiminta.
  • Laaditaan yhtenäiset toimintaperiaatteet koskemaan sellaisia EU:n ulkopuolisia maita, joiden säännöt rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan osalta ovat puutteellisia.
  • Vahvistetaan toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia määrätä seuraamuksia.

Heinäkuussa 2016 Euroopan komissio hyväksyi ehdotuksen, jolla vahvistettiin rahanpesun torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä. Tällä haluttiin torjua terrorismin rahoitusta ja lisätä avoimuutta yritysten ja rahastojen tosiasiallisista omistussuhteista. Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa saattamaan tämän lainsäädäntötyön päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta uudet säännöt voivat tulla pian voimaan. Neljänteen rahanpesun vastaiseen direktiiviin pohjautuvat uudet säännöt antavat EU:lle vankat puitteet torjua rahanpesua.

Riskiarvion parantaminen sisämarkkinoilla

Ylikansallista riskiarviota koskeva raportti auttaa EU-maita havaitsemaan ja analysoimaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja ryhtymään toimiin niiden torjumiseksi. Raportissa analysoidaan riskejä sekä rahoitusalan sisällä että sen ulkopuolella ja tarkastellaan uusia riskitekijöitä, kuten virtuaalivaluuttoja ja joukkorahoitusjärjestelmiä. Raportissa on

  • keskeisten alueiden kattava riskikartoitus ja luettelo rikollisten yleisimmistä rahanpesutavoista
  • suosituksia EU-maille siitä, miten tunnistettujen riskien kohdalla toimitaan, esimerkiksi lisätään tiettyjen toimien riskianalyysia tai valvontaa.

Euroopan komissio sitoutuu selvittämään vaihtoehtoja, joilla voidaan edistää rahanpesun selvittelykeskusten toimintaa ja yhteistyötä yli valtiollisten rajojen.

Seuraavat toimet

Neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin osalta

EU-maiden on ollut määrä ilmoittaa toimista, joilla ne ovat panneet neljännen rahanpesudirektiivin täytäntöön 26.6.2017 mennessä. Komissio tarkistaa nyt täytäntöönpanon tilanteen. Jos jokin EU-maa ei ole vielä toteuttanut täytäntöönpanotoimia, komissio ottaa asian pikaisesti esille ja käynnistää tarvittavat menettelyt.

Ylikansallista riskiarviota koskevan raportin osalta

Komissio toteuttaa raportissa esitetyt toimet, esim. tarkastelee vaihtoehtoja, joilla EU-säännöillä voidaan edistää rahanpesun selvittelykeskusten toimintaa ja yhteistyötä yli valtiollisten rajojen. Se myös ryhtyy EU-maiden kanssa valvomaan suositusten täytäntöönpanoa.

Komissio seuraa edelleen rahanpesun torjunnan ja terrorismin rahoituksen riskien kehitystä ja julkaisee uuden arvion riskeistä viimeistään kesäkuussa 2019 ja sen jälkeen aina kahden vuoden välein.

Tausta

Rahanpesun torjunnasta on annettu kaksi uutta säädöstä (IP/15/5001) – neljäs rahanpesunvastainen direktiivi ja varainsiirtoasetus – jotka molemmat hyväksyttiin 20.5.2015.

Nk. Panama-papereiden paljastuksien jälkeen komissio teki heinäkuussa 2016 ehdotuksen terrorismin rahoituksen torjunnan parantamisesta ja rahoitustoimia koskevan avoimuuden lisäämisestä (IP/16/2380). Näillä muutoksilla pyritään varmistamaan korkeatasoiset suojatoimet rahoitusvirroille, jotka tulevat suuririskisistä EU:n ulkopuolisista maista, lisäämään rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaantia myös keskitetyistä pankkitilirekistereistä ja torjumaan riskejä, jotka liittyvät terrorismin rahoitukseen virtuaalirahan ja ennalta maksettujen pre-paid-korttien avulla. Ehdotusta käsitellään parhaillaan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa, ja sen odotetaan tulevan hyväksytyksi vuoden 2017 aikana.

Lisätietoja

Neljäs rahanpesunvastainen direktiivi ja varainsiirtoasetus

Ylikansallista riskiarviota koskeva raportti

Rahanpesun selvittelykeskus – valmisteluasiakirja

Neljäs rahanpesunvastainen direktiivi muutettuna

IP/17/1732

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar