Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Jõustuvad ranged ELi õigusaktid rahapesu, maksustamise vältimise ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks

Brüssel, 26. juuni 2017

Junckeri komisjon on seadnud maksustamise vältimise, rahapesu ja terrorismi rahastamisega võitlemise üheks oma prioriteediks.

Täna jõustub neljas rahapesuvastane direktiiv, mis muudab rangemaks senised normid ning suurendab rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse tulemuslikkust. Direktiiv parandab ka läbipaistvust, aidates vähendada maksustamise vältimist. See jõustub ajal, kui lõppjärku hakkab jõudma Euroopa Parlamendi ja nõukoguga peetav arutelu direktiivi uute, veelgi rangemate normide lisamise üle.

Lisaks avaldab komisjon täna aruande, millest liikmesriikide ametiasutused leiavad praktilist tuge rahapesu vastu võitlemisel. Nagu on nõutud uues direktiivis, on komisjon analüüsinud terrorismi rahastamise ja rahapesu riski eri sektorite ja finantstoodete puhul. Täna avaldatud aruandes on välja toodud kõrgeima riskitasemega valdkonnad, aga ka meetodid, mida kurjategijad kasutavad kõige rohkem ebaseaduslikult saadud raha pesemiseks.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Rahapesu on vesi kuritegevuse, terrorismi ja maksustamise vältimise veskile. Me peame seda piirama niivõrd kui võimalik. Normide muutmine rangemaks on suur samm edasi, kuid nüüd on vaja kiiresti vastu võtta ka need muudatused, mille kohta komisjon esitas ettepaneku möödunud aasta juulis.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „Terroristid ja kurjategijad leiavad endiselt võimalusi rahastada oma tegevust ja pesta ebaseaduslikult saadud tulu, suunates selle tagasi majandusse. Täna jõustuvad uued õigusnormid, millega täidetakse õiguslikke lünki. Kutsun kõiki liikmesriike üles neid viivitamata rakendama, sest kui nõuded on lõdvemad ka vaid mõnes liikmesriigis, nõrgestavad need võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamisega kogu ELis. Pärast Panama dokumentide avalikustamist on komisjon esitanud veelgi ettepanekuid muuta õigusakte nii, et tegelikke tulusaajaid oleks lihtsam kindlaks teha. Ma loodan, et peatselt jõutakse kokkuleppele ka nende muudatuste osas.“

Rangemad õigusnormid

Neljanda rahapesuvastase direktiiviga on seniseid norme muudetud rangemaks,

  • suurendades pankade, juristide ja raamatupidajate kohustust analüüsida riske;
  • kehtestades tegelike tulusaajatega seotud selge läbipaistvuse nõude. Sellekohast teavet säilitatakse keskses registris, näiteks äriregistris, ning tehakse kättesaadavaks riiklikele asutustele ja asjaomastele üksustele;
  • hõlbustades liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelist koostööd ja teabevahetust ning võimaldades avastada ja jälgida kahtlasi rahaülekandeid, mis omakorda aitab vältida ja avastada kuritegusid ja terrorismi;
  • muutes sidusamaks poliitika selliste ELi mittekuuluvate riikide suhtes, kelle rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitlevad õigusnormid on puudlikud;
  • tugevdades pädevate asutuste õigust kehtestada sanktsioone.

2016. aasta juulis võttis komisjon vastu ettepaneku karmistada ELi rahapesuvastaseid norme, et võidelda edukamalt terrorismi rahastamisega ning suurendada selgust selles, kes on äriühingute ja usaldusfondide tegelikud omanikud. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles viima seadusandlik töö lõpule nii kiiresti kui võimalik, et uued õigusnormid saaksid kiiresti jõustuda. Uued normid tuginevad neljandale rahapesuvastasele direktiivile ja need tugevdavad ELi rahapesuvastase võitluse raamistikku.

Riskide parem hindamine siseturul

Riigiülene riskihindamisaruanne aitab liikmesriikidel avastada ja analüüsida rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ning nendega võidelda. Selles on analüüsitud finantssektoris ja muudes sektorites esinevaid riske ja käsitletud uusi ohtusid, mis on seotud näiteks virtuaalse raha ja ühisrahastamise platvormidega. Aruanne sisaldab

  • ulatuslikku ülevaadet riskidest valdkondade kaupa ja loetelu vahenditest, mida kurjategijad kasutavad rahapesuks kõige rohkem;
  • soovitusi liikmesriikidele kindlakstehtud riskidele reageerimiseks, näiteks pannes rohkem rõhku riskianalüüsile ja konkreetse tegevuse järelevalvele.

Komisjon kavatseb ka uurida võimalusi parandada rahapesu andmebüroode tegevust ja nende piiriülest koostööd.

Järgmised sammud

Neljas rahapesuvastane direktiiv

Liikmesriikidel tuli teatada neljanda rahapesuvastase direktiivi ülevõtmisest oma õigustikku tänaseks, 26. juuniks 2017. Nüüd analüüsib Euroopa Komisjon seda, kuidas direktiiv on üle võetud, ja võtab liikmesriikidega kohe ühendust, kui nad ei ole nõutavaid meetmeid veel võtnud.

Riigiülene riskihindamisaruanne

Komisjon viib ellu aruandes esitatud meetmed. Muu hulgas uurib ta kõiki valikuvõimalusi, et koostada eeskirjad, mis võimaldavad tõhustada rahapesu andmebüroode tegevust ja edendada nende piiriülest koostööd. Samuti teeb ta koostööd liikmesriikidega, jälgides soovituste rakendamist.

Komisjon jälgib rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide arengut ja analüüsib neid uuesti hiljemalt 2019. aasta juunis. Seejärel koostab ta uue analüüsi iga kahe aasta tagant.

Taust

Uus rahapesu tõkestamise õigusraamistik koosneb kahest õigusaktist (IP/15/5001): neljas rahapesuvastane direktiiv ja rahaülekannete määrus. Mõlemad võeti vastu 20. mail 2015.

2016. aasta juulis, pärast nn Panama dokumentide ilmsikstulekut, esitas komisjon ettepanekud selle kohta, kuidas parandada võitlust terrorismi rahastamisega ja suurendada finantstehingute läbipaistvust (IP/16/2380). Ettepanekute eesmärk oli tugevdada kaitsemehhanisme suure riskiga kolmandatest riikidest pärit rahavoogude suhtes, parandada rahapesu andmebüroode juurdepääsu teabele, seahulgas pangakontode keskregistritele, ning vähendada virtuaalraha ja ettemaksekaartidega seotud terrorismi rahastamise ohtu. Praegu toimub ettepaneku arutelu nõukogus ja Euroopa Parlamendis ning arvatavasti võetakse see vastu veel 2017. aastal.

Lisateave

Neljas rahapesuvastane direktiiv ja rahaülekannete määrus

Riigiülene riskianalüüsiaruanne

Komisjoni talituste töödokument rahapesu andmebüroode kohta

o Neljas rahapesuvastane direktiiv (uus versioon)

IP/17/1732

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar