Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Styrkede EU-regler, der skal tackle hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og finansiering af terror, træder i kraft

Bruxelles, den 26. juni 2017

Juncker-Kommissionen har gjort bekæmpelsen af skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og finansiering af terror til en af sine prioriteter.

I dag træder det fjerde direktiv til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i kraft. Det styrker de gældende regler og vil gøre kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror mere effektiv. Det forbedrer også åbenheden for bedre at forebygge skatteunddragelse. Ikrafttrædelsen sker på et tidspunkt, hvor drøftelserne med Europa-Parlamentet og Rådet om yderligere skridt til at styrke direktivet allerede er langt fremme.

I dag offentliggør Kommissionen også en rapport, som skal hjælpe medlemsstaternes myndigheder med at håndtere risikoen for hvidvaskning af penge i praksis. Som fastsat i det nye direktiv har Kommissionen vurderet risici for hvidvaskning og finansiering af terror i forskellige sektorer og finansielle produkter. Den rapport, der offentliggøres i dag, kortlægger de områder, hvor risikoen er størst, og de mest udbredte metoder, som kriminelle anvender til at hvidvaske ulovlige midler.

Førstenæstformand Frans Timmermans: "Hvidvaskede penge giver næring til kriminalitet, terrorisme og skatteundgåelse. Vi må gøre, hvad vi kan, for at afskære adgangen hertil. De strengere regler, som vi vedtager i dag, er et stort skridt fremad, men vi må nu hurtigt opnå enighed om de yderligere forbedringer, som Kommissionen foreslog i juli."

Věra Jourová, der er kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtalte: "Terrorister og kriminelle finder stadig måder til at finansiere deres aktiviteter og hvidvaske ulovlig indkomst, som flyder tilbage til økonomien. De nye regler fra i dag er afgørende, hvis vi skal have lukket yderligere smuthuller. Jeg opfordrer alle medlemsstater til at sætte dem i værk med det samme: lavere standarder i ét land vil svække bekæmpelsen af hvidvaskning og finansiering af terror i hele EU. Jeg opfordrer også til en hurtig aftale om yderligere revisioner, som Kommissionen foreslog efter sagen om "Panamadokumenterne", for at øge åbenheden om reelt ejerskab."

Styrkelse af de gældende regler

Det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge styrker de eksisterende regler ved at indføre følgende ændringer:

  • øget pligt til risikovurdering for banker, advokater og revisorer
  • klare krav til åbenhed om reelt ejerskab for selskaber. Disse oplysninger vil blive opbevaret i et centralt register, f.eks. et handelsregister, og vil være tilgængelige for de nationale myndigheder og forpligtede enheder
  • lettere samarbejde og udveksling af oplysninger mellem finansielle efterretningsenheder fra forskellige medlemsstater for at indkredse og følge op på mistænkelige pengeoverførsler for at forebygge og afsløre terrorvirksomhed
  • etablering af en sammenhængende politik over for lande uden for EU med mangelfulde regler mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror
  • styrkelse af de kompetente myndigheders sanktionsbeføjelser.

Kommissionen vedtog i juli 2016 et forslag for yderligere at styrke EU-reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bekæmpe finansieringen af terrorisme og skabe større klarhed over, hvem der reelt ejer selskaberne og trusterne. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at fuldføre dette lovgivningsmæssige arbejde hurtigst muligt, så de nye regler kan træde i kraft hurtigt. Disse nye regler, som bygger på fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning, vil skabe en robust ramme på EU-plan for bekæmpelse af hvidvaskning.

Bedre risikovurdering i hele det indre marked

Den overnationale risikovurderingsrapport er et redskab, der skal hjælpe medlemsstaterne med at konstatere, analysere og tackle risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Den analyserer risici i den finansielle og ikke-finansielle sektor og ser også på nye risici som virtuelle valutaer eller crowdfundingplatforme. Rapporten omfatter:

  • en omfattende kortlægning af risici på det relevante område og en liste over midler, som kriminelle i stigende grad anvender til at hvidvaske penge
  • henstillinger til medlemsstaterne om, hvordan de konstaterede risici kan håndtereres hensigtsmæssigt, f.eks. ved at lægge større vægt på risikoanalyse eller tilsynsforanstaltninger ved bestemte aktiviteter.

Endelig forpligter Kommissionen sig også til at undersøge muligheder for at forbedre de finansielle efterretningsenheders drift og samarbejde på tværs af landegrænserne.

De næste skridt

Det 4. direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Medlemsstaterne skulle senest i dag, den 26. juni 2017, have givet meddelelse om gennemførelse af 4. direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Europa-Kommissionen vil nu kontrollere, hvordan det står til med gennemførelsen, og den vil hurtigt følge op sammen med medlemsstaterne, hvis de endnu ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger.

Om den overnationale risikovurderingsrapport

Kommissionen vil tage de nødvendige initiativer, der er skitseret i rapporten, herunder en undersøgelse af mulighederne for at forbedre de finansielle efterretningsenheders drift og grænseoverskridende samarbejde gennem specifikke EU-regler. Den vil også samarbejde med medlemsstaterne for at overvåge gennemførelsen af henstillingerne.

Kommissionen vil fortsat følge udviklingen i risici, hvad angår hvidvaskning af penge og finansiering af terror, og den vil udsende en ny vurdering af disse risici senest i juni 2019 og hvert andet år derefter.

Baggrund

Den nye ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge består af to retsakter (IP/15/5001): Fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og forordningen om pengeoverførsler, der begge blev vedtaget den 20. maj 2015.

I juli 2016 fremlagde Kommissionen et forslag, der mere effektivt skal bekæmpe finansiering af terror og sikre øget åbenhed ved finansielle transaktioner i kølvandet på afsløringerne i forbindelse med de såkaldte "Panamadokumenter" (IP/16/2380). Disse ændringer skal sikre et højt sikkerhedsniveau for pengestrømme fra tredjelande med høj risiko, styrke de finansielle efterretningsenheders adgang til oplysninger, herunder centrale registre over bankkonti og bekæmpe finansiering af terror i forbindelse med virtuelle valutaer og forudbetalte kort. Forslaget er i øjeblikket til forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet og ventes vedtaget i løbet af 2017.

Yderligere oplysninger

Fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og forordningen om pengeoverførsler

Den overnationale risikovurderingsrapport

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272

Fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge med ændringer

IP/17/1732

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar