Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Skärpt integritetsskydd för alla elektroniska kommunikationstjänster och uppdatering av EU-institutionernas dataskyddsregler

Bryssel den 10 januari 2017

Kommissionen föreslår ny lagstiftning för att skärpa integritetsskyddet för elektroniska kommunikationstjänster och samtidigt bana väg för nya affärsmöjligheter.

De föreslagna åtgärderna ska modernisera de gällande reglerna och utvidga dem till att omfatta alla leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster. Förslaget ska också skapa nya möjligheter att behandla kommunikationsdata och stärka förtroendet för och skärpa säkerheten på den digitala inre marknaden, vilket är ett av huvudmålen i kommissionens strategi på området. Samtidigt ska förslaget anpassa reglerna för elektronisk kommunikation till de standarder av världsklass som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning. När personuppgifter behandlas av EU:s institutioner och organ föreslår EU-kommissionen dessutom nya regler för att skydda integriteten på samma sätt som den skyddas i EU-länderna av den allmänna dataskyddsförordningen. Kommissionen lägger också fram en strategisk syn på överföring av personuppgifter mellan länder.

– Våra förslag fullbordar EU:s regelverk om uppgiftsskydd, säger kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.De kommer att se till att den elektroniska kommunikationens integritet skyddas av moderna och ändamålsenliga regler och att EU:s institutioner håller samma höga standard som medlemsländerna.

– Våra förslag kommer att skapa det förtroende för den digitala inre marknaden som människor förväntar sig, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden.Vi vill säkerställa sekretessen när man använder sin dator, surfplatta eller mobil för elektronisk kommunikation. Vårt förslag till e-integritetsförordning är välavvägt och innebär både en hög skyddsnivå för konsumenterna och innovationsmöjligheter för näringslivet.

– Den europeiska dataskyddslagstiftning som antogs i fjol skapar höga standarder för både privatpersoner och företag, säger Věra Jourová, kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.I dag lägger vi också fram vår strategi för att underlätta det internationella datautbytet i den globala digitala ekonomin och främja höga dataskyddsstandarder i hela världen.

Bättre skydd på nätet och nya affärsmöjligheter

Den föreslagna förordningen om integritet och elektronisk kommunikation ska stärka skyddet för människors privatliv och bana väg för nya affärsmöjligheter.

  • Nya aktörer: 92 procent av européerna tycker att det är viktigt att deras mejl och meddelanden på nätet förblir hemliga. Det gällande e-integritetsdirektivet gäller bara traditionella telekomoperatörer. Integritetsbestämmelserna kommer nu också att omfatta nya leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage och Viber.
  • Skärpta regler: Genom att uppdatera det gällande direktivet med hjälp av en direkt tillämplig förordning ger vi alla privatpersoner och företag i EU samma skyddsnivå vid elektronisk kommunikation.Särskilt för näringslivet är det viktigt att samma regler gäller i hela EU.
  • Kommunikationens innehåll och metadata: Vi säkerställer integriteten både för den elektroniska kommunikationens innehåll och metadata (t.ex. samtalets tidpunkt och plats). Eftersom båda är viktiga integritetsfaktorer ska de enligt de föreslagna reglerna avidentifieras eller raderas om användaren inte har lämnat sitt samtycke, om inte uppgifterna behövs för exempelvis fakturering.
  • Nya affärsmöjligheter: När användaren samtycker till att kommunikationsdata – både innehåll och metadata – behandlas, får de traditionella telekomoperatörerna fler möjligheter att använda data och tillhandahålla fler tjänster. De skulle till exempel kunna ta fram värmekartor som visar var människor befinner sig för att hjälpa myndigheter och transportföretag att ta fram nya infrastrukturprojekt.
  • Enklare regler om kakor: Vi har förenklat bestämmelsen om samtycke till kakor, eftersom den har lett till att användarna får alldeles för många meddelanden om att de måste godkänna kakor. De nya reglerna ser till att användarna får bättre kontroll över sina inställningar och enkelt kan samtycka eller tacka nej till kakor och andra nätidentifierare om det föreligger integritetsrisker. Enligt förslaget behöver man inte samtycka till ofarliga kakor som gör webbplatsen mer användarvänlig (t.ex. genom att komma ihåg vad man har i sin varukorg). Man ska inte heller behöva samtycka till kakor som bara räknar hur många som har besökt webbplatsen.
  • Skydd mot skräppost: Enligt förslaget ska icke begärd elektronisk kommunikation, så kallad spam, förbjudas om användaren inte har gett sitt samtycke. Det gäller all kommunikation som mejl och sms och i princip också mobiltelefonsamtal. När det gäller telefonförsäljning kan EU-länderna välja att ge användarna rätt att spärra sin telefon. Telefonförsäljare måste visa sitt telefonnummer eller använda ett särskilt riktnummer för telefonförsäljning.
  • Bättre tillsyn: De nationella dataskyddsmyndigheterna ska se till att förordningens integritetsbestämmelser följs.

Dataskyddsregler för EU:s institutioner och organ

Den föreslagna förordningen om skydd av personuppgifter i EU:s institutioner och organ ska anpassa de gällande reglerna från 2001 till de modernare och strängare reglerna i den allmänna dataskyddsförordningen från 2016. Skyddsstandarden höjs för alla som får sina personuppgifter behandlade av en europeisk institution eller ett europeiskt organ.

Internationellt uppgiftsskydd

I sitt förslag till meddelande presenterar kommissionen sin strategiska syn på överföring av personuppgifter mellan länder. Tanken är att underlätta handel, förbättra internationell brottsbekämpning och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå. Kommissionen kommer aktivt att engagera sig i diskussionerna om adekvat skyddsnivå med viktiga handelspartner i Öst- och Sydostasien (beslut om adekvat skyddsnivå möjliggör det fria flödet av personuppgifter till länder med dataskyddsregler som är ”väsentligen likvärdiga” med dem i EU). Inledningsvis kommer man 2017 att föra samtal med Japan och Korea men också med intresserade latinamerikanska länder och europeiska grannländer.

Kommissionen vill dessutom fullt ut utnyttja alternativa mekanismer i EU:s nya dataskyddsregler – allmänna dataskyddsförordningen och polisdirektivet – för att underlätta utbytet av personuppgifter till och från länder utanför EU där man inte lyckats fatta beslut om adekvat skyddsnivå.

I meddelandet upprepas också att kommissionen även fortsättningsvis kommer att främja utvecklingen av höga dataskyddsstandarder internationellt, på både bilateral och multilateral nivå.

Vad händer nu?

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och ministerrådet att snabbt och smidigt anta dagens förslag senast den 25 maj 2018 då den allmänna dataskyddsförordningen träder i kraft. Tanken är att allmänheten och näringslivet då ska få ett heltäckande regelverk för integritets- och uppgiftsskydd i EU.

Tillsammans med dagens förslag har kommissionen också lagt fram ett meddelande för att främja dataekonomin.

Läs mer

IP/17/16

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar