Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa korkeatasoisen yksityisyydensuojan varmistavia sääntöjä kaikkeen sähköiseen viestintään ja päivittää EU:n toimielimiä koskevia tietosuojasääntöjä

Bryssel 10. tammikuuta 2017

Komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on lujittaa yksityisyyden suojaa sähköisen viestinnän alalla ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tänään esiteltyjen toimenpiteiden tavoitteena on päivittää nykyisiä sääntöjä ja laajentaa niiden soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat kaikki sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat. Toimenpiteillä pyritään myös luomaan uusia mahdollisuuksia viestintätietojen käsittelyyn sekä lujittamaan luottamusta digitaalisiin sisämarkkinoihin ja parantamaan niiden turvallisuutta, mikä on digitaalisten sisämarkkinoiden strategian keskeinen tavoite. Ehdotuksessa yhdenmukaistetaan sähköisen viestinnän säännöt EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sisältyvien uusien, maailman tiukimpiin kuuluvien normien kanssa. Lisäksi komissio ehdottaa uusia sääntöjä, joilla varmistetaan, että EU:n toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä suojataan yksityisyys samalla tavoin kuin jäsenvaltioissa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Ehdotuksessa määritetään myös strateginen lähestymistapa henkilötietojen kansainvälisiin siirtoihin.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans taustoitti uusia toimenpiteitä seuraavasti: ”Nyt esitettävät ehdotukset täydentävät EU:n tietosuojakehystä. Ehdotetut ajantasaiset ja tehokkaat säännöt turvaavat yksityisyydensuojan sähköisessä viestinnässä ja takaavat, että EU:n toimielimissä sovelletaan yhtä tiukkoja sääntöjä kuin EU:n jäsenvaltioissakin.”

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi, että ehdotuksilla rakennetaan eurooppalaisten odotusten mukaisesti luottamusta digitaalisiin sisämarkkinoihin. ”Tavoitteena on turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyys. Nyt ehdotetussa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa yhdistyvät tasapainoisesti kuluttajansuojan korkea taso sekä yrityksille avautuvat innovointimahdollisuudet”, Ansip jatkoi.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan EU:n kansalaiset ja yritykset hyötyvät vuoden 2016 EU-tietosuojalainsäädännössä asetetuista tiukoista vaatimuksista. ”Niiden rinnalle määritetään nyt strategia, jonka tarkoituksena on helpottaa kansainvälistä tiedonvaihtoa globaalissa digitaalitaloudessa ja edistää tietosuojan korkeaa tasoa kaikkialla maailmassa.”

Parempi verkkoturva ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Ehdotetulla sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksella parannetaan yksityiselämän suojaa ja avataan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

  • Lisää toimijoita: Eurooppalaisista 92 prosenttia pitää tärkeänä sähköpostien ja verkkoviestien salassa pysymistä. Nykyinen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi koskee kuitenkin vain perinteisiä teleoperaattoreita. Yksityisyyttä suojaavia sääntöjä aletaan nyt soveltaa myös uusiin sähköisiä viestintäpalveluja tarjoaviin toimijoihin (esim. WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage ja Viber).
  • Jämerämmät säännöt: Kun nykyistä direktiiviä päivitetään sellaisenaan sovellettavalla asetuksella, kaikki EU:n ihmiset ja yritykset hyötyvät samantasoisesta suojasta sähköisessä viestinnässään.Yritysten kannalta on hyödyllistä, että ne voivat soveltaa yksiä ja samoja sääntöjä kaikkialla EU:ssa.
  • Viestinnän sisältö ja metatiedot: Yksityisyys taataan sähköisen viestinnän sisällön sekä viestintään kytkeytyvien metatietojen (esim. soittoajan ja sijainnin) osalta. Sisältö- ja metatiedot ovat erittäin yksityisluoteisia tietoja. Nyt ehdotettujen sääntöjen mukaan ne on anonymisoitava tai poistettava, mikäli käyttäjä ei ole antanut suostumustaan, paitsi jos tietoja tarvitaan esimerkiksi laskutusta varten.
  • Uudet liiketoimintamahdollisuudet: Kun viestintätietojen – sisällön ja/tai metatietojen – käsittelyyn on annettu suostumus, perinteisillä teleoperaattoreilla on enemmän mahdollisuuksia käyttää tietoja ja tarjota lisäpalveluja. Ne voivat esimerkiksi tuottaa ihmisten läsnäoloa osoittavia lämpökarttoja, joiden ansiosta viranomaisten ja liikennöintiyritysten on helpompi kehittää uusia infrastruktuurihankkeita.
  • Yksinkertaisemmat säännöt evästeistä: Evästeiden käytön säännöt ovat johtaneet siihen, että internetin käyttäjät hukkuvat suostumuspyyntöihin. Nyt sääntöjä kevennetään. Uusien sääntöjen myötä omat asetukset ovat käyttäjillä paremmin hallinnassa, sillä asetusten avulla on helppoa hyväksyä tai hylätä evästeitä ja muita tunnisteita, kun yksityisyyden suojaan kohdistuu riskejä. Ehdotuksessa selvennetään, että suostumusta ei edellytetä, jos eväste ei ole tungetteleva vaan sillä varmistetaan internetin käyttäjien käyttökokemus – esimerkiksi ostoskorin historiatietojen muistaminen. Suostumusta ei myöskään enää edellytetä, jos kyseessä ovat kävijämäärän laskentaan tarkoitetut verkkosivustojen evästeet.
  • Roskapostilta suojautuminen: Tänään esitetyssä ehdotuksessa kielletään ei-toivottu sähköinen viestintä viestintävälineestä riippumatta, esim. sähköpostit, tekstiviestit ja periaatteessa myös puhelut, mikäli käyttäjät eivät ole antaneet suostumustaan. Jäsenvaltiot voivat halutessaan soveltaa ratkaisumallia, jossa kuluttajilla on oikeus estää myyntipuhelujen vastaanottaminen esimerkiksi tallentamalla numeronsa soittokieltoluetteloon. Puhelinmarkkinoijien on näytettävä puhelinnumeronsa asiakkaille tai käytettävä myyntipuhelut osoittavaa erityistä etuliitenumeroa.
  • Tehokkaampi täytäntöönpano: Asetuksen luottamuksellisuussääntöjen täytäntöönpano kuuluu jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten vastuulle.

Tietosuojasäännöt EU:n toimielimille ja elimille

Ehdotetulla asetuksella, joka koskee henkilötietojen suojaa Euroopan unionin toimielimissä ja elimissä, pyritään yhdenmukaistamaan vuodelta 2001 peräisin olevia nykysääntöjä ottaen huomioon vuoden 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen sisältämät uudemmat ja tiukemmat säännöt. Tietosuojan paranemisesta hyötyvät kaikki, joiden henkilötietoja käsitellään EU:n toimielimissä ja virastoissa.

Kansainvälinen tietosuoja

Uudessa tiedonannossa esitetään henkilötietojen kansainvälisiin siirtoihin sovellettava strateginen lähestymistapa, joka helpottaa kauppaa ja edistää lainvalvontayhteistyötä sekä varmistaa korkeatasoisen tietosuojan. Komissio ryhtyy aktiivisesti neuvottelemaan tietosuojan tason riittävyyttä koskevista päätöksistä (jotka mahdollistavat henkilötietojen vapaan liikkuvuuden maihin, joiden tietosuojasäännöt vastaavat olennaisilta osin EU:n sääntöjä). Neuvottelupöytään on tarkoitus kutsua keskeisiä kauppakumppaneita Itä- ja Kaakkois-Aasiasta – ensin Japani ja Etelä-Korea vuonna 2017 – mutta myös asiasta kiinnostuneita Latinalaisen Amerikan maita sekä Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita.

Komissio aikoo myös hyödyntää täysimittaisesti EU:n uusien tietosuojasääntöjen – yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisidirektiivin – mukaisia vaihtoehtoisia mekanismeja, jotta voidaan helpottaa henkilötietojen vaihtoa sellaisten muiden kolmansien maiden kanssa, joiden tapauksessa on mahdotonta tehdä päätöksiä tietosuojan tason riittävyydestä.

Tiedonannossa todetaan myös, että komissio haluaa jatkossakin edistää korkeatasoisten tietosuojanormien kehitystyötä kansainvälisesti, sekä kahden- että monenvälisellä tasolla.

Seuraavat vaiheet

Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa käsittelemään tämänpäiväiset ehdotukset nopeasti, jotta säädökset voidaan hyväksyä juohevasti viimeistään 25. toukokuuta 2018, jolloin yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Tarkoituksena on, että kansalaiset ja yritykset saavat kyseiseen ajankohtaan mennessä käyttöönsä yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevan täysimittaisen ja kattavan EU-säädöskehyksen.

Tämänpäiväisten ehdotusten ohella komissio on myös esittänyt tiedonannon, jonka tarkoituksena on edistää datataloutta. Lisätietoa löytyy täältä.

Lisätietoa

IP/17/16

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar