Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon teeb ettepaneku võtta elektroonilise side valdkonnas vastu kõrgetasemelised eraelu kaitse normid ja ajakohastab ELi institutsioonide andmekaitsenorme

Brüssel, 10. jaanuar 2017

Komisjon teeb ettepaneku uueks õigusaktiks, millega tagada elektroonilise side valdkonnas rangem eraelu kaitse ja pakkuda samas uusi ärivõimalusi.

Täna esitatud meetmetega soovitakse ajakohastada kehtivaid õigusnorme ja laiendada nende kohaldamist kõikide elektroonilise side osutajatele. Nendega soovitakse ka luua uued võimalused sideandmete töötlemiseks ning parandatakse samas digitaalse ühtse turu usaldusväärsust ja turvalisust, mis on digitaalse ühtse turu strateegia üks peamisi eesmärke. Samas ühtlustatakse ettepanekuga elektroonilise side normid ELi isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud uute maailmatasemel nõuetega. Komisjon teeb ettepaneku ka uute normide kohta, millega tagatakse isikuandmete käsitlemisel ELi institutsioonide ja asutuste poolt samaväärne kaitse liikmesriikide poolt isikuandmete kaitse üldmääruse alusel tagatavaga. Samuti sätestatakse strateegiline lähenemisviis isikuandmete rahvusvahelise edastamise valdkonna jaoks.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Tänaste ettepanekutega viime lõpule ELi andmekaitseraamistiku koostamise. Nendega tagatakse elektroonilise side kaitsmine ajakohastatud ja tõhusate normidega ning see, et Euroopa institutsioonid järgiksid neidsamu kõrgeid standardeid, mille järgimist me liikmesriikidelt ootame.“

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Meie ettepanekud pakuvad digitaalsele ühtsele turule usaldust. Just seda inimesed ootavadki. Ma tahan tagada elektroonilise side konfidentsiaalsuse ja eraelu puutumatuse. Meie uue määruse ettepanek tagab hea tasakaalu: kõrgetasemelise kaitse tarbijatele ja innovatsioonivõimalused ettevõtjatele."

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourovásõnas: Eelmisel aastal vastu võetud Euroopa andmekaitsealaste õigusaktidega seati nii ELi kodanike kui ka äriühingute kaitseks kõrged standardid. Täna esitame ka oma strateegia andmete rahvusvahelise vahetamise soodustamiseks üleilmses digitaalmajanduses ja edendame andmekaitse kõrgeid standardeid kogu maailmas.“

Parem kaitse veebis ja uued ärivõimalused

Kavandatava eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määrusega suurendatakse inimeste eraelu kaitset ja pakutakse ettevõtjaile uusi ärivõimalusi.

  • Uued turuosalised: 92 % eurooplastest peab oma e-kirjade ja võrgus jagatud sõnumite konfidentsiaalsust oluliseks. Kehtivat eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevat direktiivi kohaldatakse siiski ainult traditsiooniliste telekommunikatsioonivõrgu operaatorite suhtes. Uusi norme hakatakse kohaldama ka uute elektroonilise side teenuste pakkujate suhtes, nagu näiteks WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage või Viber.
  • Rangemad normid: Ajakohastades praegust eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi ja asendades selle vahetult kohaldatava määrusega, pakutakse kõikidele inimestele ja ettevõtjatele ELis elektroonilise side valdkonnas samaväärset kaitset.Ettevõtjad saavad samuti kasu kogu ELis kohaldatavatest ühtsetest normidest.
  • Suhtluse sisu ja metaandmed: Tagatakse nii suhtluse sisu kui ka suuremat kaitset vajavate metaandmete kaitse (nt kõne aeg ja koht). Mõlemil neist on oluline eraelu puudutav sisu, mis tuleks uute normide kohaselt muuta anonüümseks või kustutada, kui kasutaja nende säilitamiseks nõusolekut andnud ei ole, välja arvatud arve esitamiseks vajalikud andmed.
  • Uued ärivõimalused: Kui on antud nõusolek suhtluse andmete - sisu ja/või metaandmete töötlemiseks, on traditsiooniliste telekommunikatsiooniteenuste pakkujatel rohkem võimalusi andmete kasutamiseks ja lisateenuste pakkumiseks. Näiteks saavad nad koostada soojuskaardi, millega tuvastada inimeste viibimine teatavas piirkonnas. See võiks olla riigiasutustel ja transpordiettevõtjail abiks uute taristuprojektide loomisel.
  • Lihtsamad nõuded küpsistele: Ühtlustatakse niinimetatud küpsiseklauslit, mille tagajärjel on internetikasutajad külvatud üle nõusoleku küsimise taotlustega. Uued nõuded annavad kasutajaile võimaluse seadistusi kontrollida, sest see pakub eraelu kaitse riskide esinemisel hõlpsat viisi lubada püsiküpsiseid või muid identifitseerivaid andmeid või nendest keelduda. Ettepanekus on selgitatud, et enam ei ole tarvis anda nõusolekut kasutajate veebis surfamise võimaldamiseks kasutatavate mittesekkuvate küpsiste kohta (näiteks ostukäru varasema sisu säilitamiseks). Nõusolekut ei ole enam tarvis anda küpsiste kohta, mille abil loetakse veebilehtede külastajate arvu.
  • Kaitse rämpsposti eest: Tänase ettepanekuga keelatakse igasugune soovimatu teabe edastamine elektroonilise side abil, nt e-kirjad, tekstisõnumid ja põhimõtteliselt ka telefonikõned, mille kohta kasutajad ei ole nõusolekut andnud. Liikmesriigid võivad valida lahenduse, mis annab tarbijaile õiguse keelduda reklaamkõnede vastuvõtmisest, näiteks registreerides oma numbri keelulistis. Reklaamkõnede tegijad peavad kuvama oma numbri või kasutama spetsiaalset koodi, mis osutab reklaamkõnele.
  • Tulemuslikum jõustamine: Määruse konfidentsiaalsusnorme hakkavad jõustama liikmesriikide andmekaitseasutused.

ELi institutsioonide ja asutuste andmekaitsenormid

Kavandatav määrus isikuandmete kaitse kohta Euroopa institutsioonides ja asutustes ühtlustab 2001. aastast kehtivad normid uute ja rangemate, 2016. aastal isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatuga. Kõrgemaid kaitsestandardeid pakutakse kõigile, kelle andmeid Euroopa institutsioonid või ametid käsitlevad.

Andmete rahvusvaheline kaitse

Kavandatavas ettepanekus on esitatud strateegiline lähenemisviis isikuandmete rahvusvahelise edastamise teemale ja sellega edendatakse õiguskaitsealast koostööd ja kaubavahetust, tagades samal ajal andmete kõrgetasemelise kaitse. Komisjon hakkab ka ennetavalt pidama arutelusid nn piisavusotsuste tegemiseks (need võimaldavad andmete vaba edastamist riikidele, mille andmekaitsenormid vastavad üldjoontes ELi omadele) peamiste kaubanduspartneritega Aasia ida- ja kaguosas. Alustatakse Jaapanist ja Koreast 2017. aastal, kuid kaasatakse ka huvitatud Ladina-Ameerika ja Euroopa naabruses asuvad riigid.

Lisaks kasutab komisjon ka täielikult muid ELi uute andmekaitsenormidega pakutavaid mehhanisme (isikuandmete kaitse üldmäärus ja politseidirektiiv), et soodustada isikuandmete vahetamist muude kolmandate riikidega, kelle kohta piisavusotsust tehtud ei ole.

Teatises korratakse mõtet, et komisjon jätkab andmekaitse kõrgete standardite loomise edendamist rahvusvahelisel tasandil nii kahe- kui ka mitmepoolselt.

Järgmised sammud

Tänaste ettepanekute puhul palub komisjon Euroopa Parlamendil ja nõukogul kiiresti tegutseda, et tagada nende tõrgeteta vastuvõtmine 25. maiks 2018, mil jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus. Nii soovitakse pakkuda kodanikele ja ettevõtjatele Euroopas selleks ajaks eraelu puutumatuse ja andmekaitse põhjalikku ja täiemahulist õigusraamistikku.

Lisaks ettepanekutele esitas komisjon täna ka teatise, et anda uut hoogu andmepõhisele majandusele. Lisateavet võib leida siit.

Lisateave

IP/17/16

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar