Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje vysokou úroveň ochrany soukromí ve všech elektronických komunikacích a aktualizuje pravidla ochrany údajů pro orgány EU

Brusel 10. ledna 2017

Komise navrhuje nové právní předpisy pro lepší ochranu soukromí v prostředí elektronických komunikací a otevírá nové příležitosti pro podnikání.

Dnes předložená opatření mají zmodernizovat stávající pravidla a rozšířit jejich oblast působnosti na všechny poskytovatele elektronických komunikací. Jejich cílem je rovněž vytvořit nové možnosti ke zpracování komunikačních dat a posílit důvěru a bezpečnost na jednotném digitálním trhu. Naplňují tak hlavní cíl strategie pro jednotný digitální trh. Návrh zároveň harmonizuje pravidla pro elektronické komunikace s novými standardy světové úrovně, které EU přijala v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Dále Komise navrhuje nová pravidla pro zpracovávání osobních údajů orgány a institucemi EU, tak aby soukromí osob bylo v těchto případech chráněno stejně jako v členských státech podle zmíněného obecného nařízení o ochraně údajů. Kromě toho Komise stanovila strategický přístup k otázkám týkajícím se předávání osobních údajů na mezinárodní úrovni.

První místopředseda Komise Frans Timmermans v této souvislosti uvedl: „Naše návrhy doplní právní rámec EU pro ochranu údajů. Díky nim bude soukromí v prostředí elektronických komunikací chráněno moderními a účinnými pravidly a evropské instituce budou uplatňovat stejně vysoké standardy, jaké očekáváme od členských států.“

„Naše návrhy plní očekávání občanů, protože přispívají k budování důvěry v jednotný digitální trh,“ doplnil Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh. „Mým záměrem je zajistit důvěrnost elektronických komunikací a ochranu soukromí. Náš návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy) nastoluje správnou rovnováhu: poskytuje spotřebitelům vysokou úroveň ochrany a současně umožňuje podnikům inovovat.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu dodala: Evropská legislativa na ochranu údajů přijatá v loňském roce zajišťuje vysoký standard ochrany ve prospěch občanů i podniků v EU. Dnes představujeme také naši strategii pro usnadnění mezinárodní výměny údajů v globální digitální ekonomice a prosazování vysoké úrovně ochrany údajů v celém světě.“

Lepší ochrana on-line a nové podnikatelské příležitosti

Navržené nařízení o soukromí a elektronických komunikacích posílí ochranu soukromého života občanů a otevře nové příležitosti pro podnikání:

  • Noví hráči: 92 % Evropanů uvádí, že je důležité, aby jejich e-maily a internetové zprávy byly důvěrné. Stávající směrnice o soukromí a elektronických komunikacích se však vztahuje pouze na tradiční telekomunikační operátory. Pravidla na ochranu soukromí se nyní budou vztahovat také na nové poskytovatele služeb elektronických komunikací, jako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage nebo Viber.
  • Přísnější pravidla: Bude-li stávající směrnice aktualizována přímo použitelným nařízením, budou elektronické komunikace všech občanů a podniků v EU chráněny stejnou měrou.Pro podniky bude také výhodnější, že v celé EU bude existovat jednotný soubor pravidel.
  • Obsah komunikací a metadata: Ochrana soukromí bude zaručena nejen u obsahu, ale též u metadat odvozených z elektronické komunikace (např. čas a místo hovoru). U obojího hraje soukromý prvek značnou roli, a pokud uživatel neudělí souhlas, musí být podle navržených pravidel údaje anonymizovány nebo vymazány. Výjimkou jsou případy, kdy jsou data potřebná např. pro vyúčtování.
  • Nové podnikatelské příležitosti: Pokud uživatel udělí souhlas se zpracováním komunikačních údajů (obsahu a/nebo metadat), tradiční telekomunikační operátoři budou mít více příležitostí k jejich využití a poskytování doplňkových služeb. Mohli by například generovat tepelné mapy označující přítomnost fyzických osob, a pomáhat tak veřejným orgánům a dopravním podnikům při přípravě nových projektů infrastruktury.
  • Jednodušší pravidla týkající se cookies: Tzv. „ustanovení o cookies“, které vedlo k zahlcení uživatelů internetu žádostmi o souhlas, bude zjednodušeno. Nová pravidla umožní uživatelům lépe kontrolovat své nastavení a v případě rizika pro soukromí snadno přijmout nebo zamítnout sledování cookies a další identifikátory. Návrh vyjasňuje, že souhlas není potřeba pro cookies, která do soukromí nezasahují a zlepšují služby internetu (např. zapamatování historie nákupního koše). Souhlas již nebude vyžadován ani pro cookies na navštívených stránkách, které počítají celkový počet návštěvníků stránek.
  • Ochrana proti spamu: Dnešní návrh zakazuje nevyžádané elektronické komunikace libovolnými prostředky, např. prostřednictvím e-mailů, SMS, a v zásadě i telefonními hovory, pokud uživatelé nedali souhlas. Členské státy mohou zvolit také tu variantu, že spotřebitelům umožní odmítnout přijímání telefonických marketingových hovorů například tím, že své telefonní číslo budou moci zapsat na zvláštní seznam čísel odmítajících tyto hovory. Marketingové telefonáty budou muset zobrazit číslo volajícího nebo používat zvláštní předvolbu, která označuje, že se jedná o telemarketing.
  • Účinnější prosazování: Vymáhání dodržování pravidel důvěrnosti podle navrženého nařízení budou mít na starosti vnitrostátní orgány pro ochranu údajů.

Pravidla ochrany údajů pro orgány a instituce EU

Účelem návrhu nařízení o ochraně osobních údajů orgány a institucemi EU je sjednotit stávající pravidla, která platí od roku 2001, s novějšími a přísnějšími pravidly stanovenými obecným nařízením o ochraně údajů z roku 2016. Pro veškeré osobní údaje, které evropské orgány nebo agentury zpracovávají, bude nyní platit vyšší míra ochrany.

Ochrana údajů na mezinárodní úrovni

V navrženém sdělení je stanoven strategický přístup k otázce mezinárodního předávání osobních údajů, který usnadní obchodní výměnu a podpoří lepší spolupráci v oblasti vymáhání práva při současném zajištění vysoké úrovně ochrany dat. Komise bude aktivně vést diskuse o případném konstatování rovnocennosti (které umožní volný pohyb osobních údajů do zemí, jejichž pravidla ochrany údajů jsou „v podstatě rovnocenná“ pravidlům EU) s klíčovými obchodními partnery ve východní a jihovýchodní Asii, ale také se zainteresovanými zeměmi Latinské Ameriky a zeměmi evropského sousedství. V roce 2017 zahájí rozhovory s Japonskem a Koreou.

S cílem usnadnit výměnu osobních údajů s třetími zeměmi, u nichž nelze přijmout rozhodnutí o rovnocennosti, bude Komise plně využívat dalších, alternativních mechanismů, které nová unijní pravidla pro ochranu údajů – obecné nařízení o ochraně údajůpolicejní směrnice – nabízejí.

Sdělení rovněž opakuje, že Komise bude nadále podporovat vývoj vysokých standardů ochrany údajů v mezinárodním prostředí, a to jak na dvoustranné, tak na mnohostranné úrovni.

Další kroky

Současně s představením návrhů Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby postupovaly bez zbytečných průtahů a zajistily jejich hladké přijetí do 25. května 2018, kdy vstoupí v platnost obecné nařízení o ochraně údajů. Záměrem je do tohoto data poskytnout evropským občanům a podnikům komplexní a úplný právní rámec pro ochranu soukromí a dat.

Spolu s dnešními návrhy Komise předložila také sdělení s cílem stimulovat ekonomiku založenou na datech. Další informace lze nalézt zde.

Další informace

IP/17/16

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar