Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага стриктни правила във връзка с неприкосновеността на личния живот при всички електронни комуникации и актуализира правилата за защита на данните за институциите на ЕС

Брюксел, 10 януари 2017 r.

Целта на новото законодателство, предлагано от Комисията, е да се осигури по-добра защита на неприкосновеността на личния живот при електронните комуникации, като същевременно се открият нови възможности за стопанска дейност.

Мерките, представени днес, са насочени към актуализиране на сега действащите правила, като обхватът им се разшири така, че да включи всички доставчици на електронни съобщителни услуги. Те имат също така за цел създаването на нови възможности за обработка на съобщителни данни и укрепването на доверието и сигурността в цифровия единен пазар — ключова цел на стратегията за цифров единен пазар. В същото време предложението осигурява съответствие между правилата за електронните комуникации и новите стандарти в Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, които са на световно ниво. Комисията също така предлага нови правила, гарантиращи, че когато институциите и органите на ЕС обработват лични данни, правото на неприкосновеност на личния живот се ползва със същата защита като тази, осигурена от държавите членки по силата на Общия регламент за защита на данните, и определя стратегически подход към въпросите, свързани с международното предаване на лични данни.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Нашите предложения ще попълнят рамката на ЕС за защита на данните. Те ще гарантират, че правото на неприкосновеност на личния живот при електронните комуникации е защитено с най-съвременни и ефективни правила, и че европейските институции ще прилагат същите високи стандарти, които очакваме от нашите държави членки.

Андрус Ансип — заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Предложенията ни ще гарантират очакваното от гражданите доверие в цифровия единен пазар. Искам да осигуря поверителността на електронните съобщения и правото на неприкосновеност на личния живот. Проектът ни на регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения постига правилния баланс: той осигурява висока степен на защита на потребителите, като в същото време позволява на предприятията да създават иновации.

Вера Йоурова — комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Европейското законодателство в областта на защитата на данните, което беше прието миналата година, определя високи стандарти в полза както на гражданите на ЕС, така и на предприятията. Днес също така слагаме началото на нашата стратегия за улесняване на международния обмен на данни в световната цифрова икономика и за насърчаване на високи стандарти в целия свят за защита на данните.

По-добра онлайн защита и нови възможности за стопанска дейност

Предложеният регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации ще увеличи защитата на правото на личен живот на гражданите и ще открие нови възможности за стопанска дейност:

  • Нови участници: 92 % от европейците заявяват, че е важно техните електронни писма и онлайн съобщения да запазят поверителността си. Въпреки това действащата в момента Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации се прилага само за традиционните далекосъобщителни оператори. Правилата, защитаващи това право, вече ще обхващат и новите доставчици на електронни съобщителни услуги като WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage и Viber.
  • По-строги правила: Посредством актуализирането на действащата в момента директива с пряко приложим регламент всички граждани и предприятия в ЕС ще се ползват с еднаква степен на защита при електронните комуникации.От полза за предприятията ще е и съществуването на един-единствен набор от правила в целия ЕС.
  • Съдържание на съобщенията и метаданни: Правото на неприкосновеност на личния живот ще бъде гарантирано както за съдържанието, така и за метаданните, извлечени от електронните съобщения — (например времето на повикването и местоположението). В тези два компонента се съдържат множество лични данни, като според предложените правила те трябва да се анонимизират или заличат, ако потребителите не са дали съответното съгласие, освен ако тези данни са необходими за други цели — например за фактурирането.
  • Нови възможности за стопанска дейност: След като е дадено съгласие за обработката на данните от съобщенията — съдържание и/или метаданни — традиционните далекосъобщителни оператори ще имат повече възможности да използват данните и да предоставят допълнителни услуги. Те могат например да изготвят „топлинни“ карти, показващи присъствието на физически лица, за да подпомогнат публичните органи и транспортните дружества при разработването на нови инфраструктурни проекти.
  • Опростени правила относно „бисквитките“: Предвижда се рационализиране на т. нар. „разпоредба за бисквитките“, която доведе до претоварване с искания за съгласие до интернет потребителите. Новите правила ще осигурят на потребителите повече контрол над техните настройки, като им предоставят лесен начин да приемат или отхвърлят проследяването на „бисквитките“ и други идентификатори в случай на риск за правото на неприкосновеност на личния живот. В предложението се пояснява, че няма да се изисква съгласие за „бисквитките“, които не нарушават правото на неприкосновеност на личния живот, а служат за улесняване на интернет потребителите (например запомняне на историята на кошницата с покупки). За „бисквитките“, пращани от даден посетен уебсайт с цел преброяване на посетителите на уебсайта, вече няма да се изисква съгласието на потребителя.
  • Защита срещу спам: С представеното днес предложение се забраняват нежеланите електронни съобщения под каквато и да е форма — например електронни писма, кратки текстови съобщения (SMS) и, по принцип, телефонни обаждания, ако потребителите не са дали съответното съгласие. Държавите членки могат да изберат вариант, който дава на потребителите право да възразят срещу получаването на гласови обаждания с цел пазарно проучване — например като регистрират номера си в забранен за обаждане списък. При извършването на пазарни проучвания по телефона номерът на извършващия проучването трябва да бъде видим или да се използва специален префикс, който да показва, че става въпрос за пазарно проучване.
  • По-ефективно правоприлагане: За прилагането на правилата за поверителност в регламента ще отговарят националните органи за защита на данните.

Правила за защита на данните за институциите и органите на ЕС

Предложеният регламент относно защитата на личните данни от страна на европейските институции и органи има за цел да приведе в съответствие действащите правила, които датират от 2011 г., с по-новите и по-строги правила, установени от Общия регламент относно защитата на данните от 2016 г. Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват от европейските институции или агенции, ще се ползва от по-високи стандарти на защита.

Международна защита на данните

Предложеното съобщение определя стратегически подход към въпроса за международното предаване на лични данни, което ще улесни търговския обмен и ще насърчи по-доброто сътрудничество в правоприлагането, като в същото време гарантира високо ниво на защита на данните. Комисията ще участва проактивно в обсъжданията за постигане на „решения относно адекватността“ (позволяващи свободно движение на лични данни към държави с „равностойни по същество“ правила за защита на данните с тези в ЕС) с ключови търговски партньори в Източна и Югоизточна Азия, като се започне с Япония и Корея през 2017 г., но също така и със заинтересовани държави от Латинска Америка и от съседните на ЕС държави.

Наред с това Комисията ще се възползва в пълна степен от другите алтернативни механизми, предвидени от новите правила на ЕС за защита на данните — Общия регламент за защита на данните и Директивата за полицията — за да се улесни обменът на лични данни с други трети държави, с които не могат да бъдат постигнати решения относно адекватността.

В съобщението също така се припомня, че Комисията ще продължи да насърчава разработването на високи стандарти за защита на данните в международен мащаб както на двустранно, така и на многостранно равнище.

Следващи стъпки

С представянето днес на предложенията Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да работят бързо и да осигурят безпроблемното им приемане не по-късно от 25 май 2018 г., когато влиза в сила Общият регламент относно защитата на данните. Намерението е до тази дата на гражданите и предприятията да се осигури напълно действаща и цялостна правна рамка за правото на неприкосновеност на личния живот и за защитата на данните в Европа.

Заедно с днешните предложения Комисията също така представя съобщение, което да даде тласък на икономиката, свързана с данните. Повече информация е предоставена на следния адрес:

За повече информация

IP/17/16

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar