Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen påskyndar nya regler om transparens för förmedlare som främjar skatteplanering.

Bryssel den 21 juni 2017

Kommissionen påskyndar nya regler om transparens för förmedlare som främjar skatteplanering.

Europeiska kommissionen har i dag föreslagit nya stränga regler om transparens för förmedlare – t.ex. skatterådgivare, revisorer, banker och jurister – som utformar och främjar skatteplaneringssystem för sina kunder.

Den senaste tidens medieläckor, såsom Panamadokumenten, har avslöjat hur vissa förmedlare aktivt bistår företag och enskilda för att undgå beskattning, vanligtvis med hjälp av komplexa gränsöverskridande system. Dagens förslag syftar till att motverka sådan aggressiv skatteplanering genom ökad kontroll av tidigare osynlig verksamhet hos skatteplanerare och rådgivare.

– EU är förelöparen när det gäller att öka transparensen om aggressiv skatteplanering, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter, finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Detta arbete har redan gett resultat. I dag föreslår vi att de förmedlare som skapar och säljer skatteflyktsupplägg hålls ansvariga. Detta kommer på sikt att leda till ökade skatteintäkter för medlemsstaterna.

– Vi fortsätter att intensifiera vår skattetransparensagenda, säger Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. I dag inriktar vi oss på yrkesverksamma som främjar skatteflykt. Skatteförvaltningarna bör få den information som de behöver för att motverka aggressiv skatteplanering. Dagens förslag kommer att skapa större säkerhet för de förmedlare som respekterar andan och bokstaven i våra lagar, men göra livet mycket svårt för dem som inte gör det. Vårt arbete för en rättvisare beskattning i hela Europa fortsätter att gå framåt.

Gränsöverskridande skatteplanering med vissa egenskaper eller ”kännetecken”, som kan leda till statliga inkomstförluster, ska från och med nu automatiskt rapporteras till skattemyndigheterna innan de används. Kommissionen har identifierat de viktigaste kännetecknen, t.ex. användning av förluster för att minska skattebördan, användning av särskilda mer fördelaktiga skattesystem eller arrangemang genom länder som inte uppfyller internationella normer för goda styrelseformer.

Ansvaret att rapportera gränsöverskridande system som har ett eller flera av dessa särdrag kommer att innehas av:

  • Den förmedlare som tillhandahållit ett gränsöverskridande system som genomförs och används av ett företag eller en enskild.
  • Den person eller det företag som erhållit rådgivning, i det fall där en mellanhand som tillhandahåller gränsöverskridande system inte är baserad i EU, eller om förmedlaren är bunden av tystnadsplikt eller sekretess.
  • Den enskilde eller det företag som genomför det gränsöverskridande systemet, när det har utvecklats med hjälp av interna skatterådgivare eller jurister. 

Medlemsstaterna ska automatiskt utbyta den information som de mottagit om skatteplaneringssystem, vilket ger förvarning om nya risker för skatteflykt och möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra skadliga arrangemang. Kravet att rapportera ett system innebär inte nödvändigtvis att det är skadligt, utan endast att det förtjänar kontroll från skattemyndigheternas sida. Medlemsstaterna kommer dock att vara tvungna att tillämpa effektiva och avskräckande påföljder för de företag som inte uppfyller kraven på insyn, vilket med kraft kommer att avskräcka dem som främjar eller underlättar skattefusk.

De nya reglerna är övergripande och omfattar alla förmedlare, alla potentiellt skadliga ordningar och alla medlemsstater. Detaljerad information om varje skatteplaneringssystem som innehåller minst ett kännetecken ska inom fem dagar efter det att en kund erhållit ett sådant upplägg rapporteras till skattemyndigheten i mellanhandens hemland .

Bakgrund

Kommissionen har under ledning av Jean-Claude Juncker gjort stora framsteg när det gäller att öka skattetransparensen och bekämpa bedrägeri och skatteflykt. Nya EU-regler som ska stoppa artificiella skatteuppgörelser, samt nya krav på transparens för finansiella konton, skattebeslut och multinationella företags verksamhet har redan avtalats och träder gradvis i kraft. Förslag för att stärka lagstiftningen mot penningtvätt, offentlig landsspecifik rapportering och strängare regler om god förvaltning av EU-medel håller för närvarande på att förhandlas fram. Dessutom ska en ny EU-förteckning över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner vara färdig före årets slut.

Genom att det kastar nytt ljus över förmedlares verksamhet och de arrangemang för skatteplanering som används kommer dagens förslag att ytterligare förstärka EU:s ram för skattetransparens. Det kommer även att säkerställa en harmoniserad EU-strategi för genomförande av de rekommenderade obligatoriska bestämmelserna i OECD:s projekt rörande urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS), som antogs av G20-gruppen. I oktober förra året uttryckte medlemsstaterna sitt stöd för ett förslag från kommissionen om dessa åtgärder.

Nästa steg

Förslaget, i form av en ändring av direktivet om administrativt samarbete, kommer att föreläggas Europaparlamentet för samråd och rådet för antagande. Avsikten är att de nya rapporteringskraven ska träda i kraft den 1 januari 2019, och att EU:s medlemsstater blir skyldiga att utbyta information var tredje månad därefter.

Läs mer:

Frågor och svar om de nya transparensreglerna för förmedlare

Faktablad

GD TAXUD:s hemsida om de nya reglerna

IP/17/1663

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar