Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon soovib kehtestada uued läbipaistvuseeskirjad maksuplaneerimise vahendajate jaoks

Brüssel, 21. juuni 2017

Komisjon soovib kehtestada uued läbipaistvuseeskirjad maksuplaneerimise vahendajate jaoks

Euroopa Komisjon esitas täna uued ranged läbipaistvuseeskirjad vahendajate (nt maksunõustajaid, raamatupidajaid, pangad ja juristid) jaoks, kes kavandavad ja reklaamivad oma klientidele maksuplaneerimise skeeme.

Hiljutised meedialekked, näiteks Panama dokumendid, on näidanud, et mõned vahendajad aitavad aktiivselt kaasa ettevõtete ja üksikisikute maksustamise vältimisele, kasutades selleks tavaliselt keerukaid piiriüleseid skeeme. Tänase ettepaneku eesmärk on kõrvaldada selline agressiivne maksuplaneerimine, suurendades kontrolli vahendajate ja nõustajate seninägematute tegevuste üle.

Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis, kelle haldusalasse kuuluvad euro ja sotsiaaldialoog, finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturgude liit, märkis: „EL on esirinnas seoses läbipaistvuse suurendamisega agressiivse maksuplaneerimise korral. Töö on juba andmas tulemusi. Täna teeme ettepaneku teha vastutavaks vahendajad, kes loovad ja müüvad maksudest kõrvalehoidumise skeeme. See peaks suurendama liikmesriikide maksutulu.“

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici ütles: „Jätkame tööd maksude läbipaistvuse tegevuskavaga. Täna võtame sihikule spetsialistid, kes edendavad maksualaseid kuritarvitusi. Maksuametitel peaks olema teave, mida nad vajavad agressiivse maksuplaneerimise tõkestamiseks. Tänane ettepanek loob suurema õiguskindluse neile vahendajatele, kes austavad õigusaktide põhimõtteid, ning teeb olukorra väga keeruliseks nende jaoks, kes neid põhimõtteid ei austa. Meie töö õiglasema maksustamise edendamiseks kogu Euroopas jätkub.“

Piiriülestest maksuplaneerimise skeemidest, millel on teatavad omadused või „tunnused“, mis võivad tekitada valitsustele kahju, tuleb nüüd enne nende kasutamist automaatselt maksuhaldurile teatada. Komisjon on kindlaks määranud peamised tunnused, sealhulgas kahjumi kasutamine maksukohustuse vähendamiseks, spetsiaalse soodsa maksustamiskorra kasutamine või skeemid läbi selliste riikide, kes ei täida rahvusvahelisi hea maksuhaldustava nõudeid.

Kohustus teatada piiriülesest skeemist, millel on üks või mitu kõnealust tunnust, lasub järgmistel isikutel:

  • vahendaja, kes lõi piiriülese skeemi, et seda saaksid rakendada ja kasutada ettevõtted või füüsilised isikud;
  • nõu saav füüsiline isik või ettevõte, kui piiriülest skeemi pakkuv vahendaja ei asu ELis või kui vahendaja on seotud kutse- või ametisaladuse eeskirjadega;
  • piiriülest skeemi kasutav füüsiline isik või ettevõte, kui skeemi on loonud tema enda maksukonsultandid või juristid. 

Liikmesriigid vahetavad automaatselt teavet, mida nad saavad maksuplaneerimise skeemide kohta keskse andmebaasi kaudu. See annab neile varajase hoiatuse uute maksude vältimise riskide kohta ja võimaldab võtta meetmeid, et tõkestada kahjulike skeemide rakendamist. Kohustus skeemist teatada ei tähenda tingimata, et skeem on kahjulik, vaid seda, et maksuhaldurid kavatsevad seda kontrollida. Liikmesriigid on kohustatud rakendama tõhusaid ja hoiatavaid karistusi nende ettevõtete suhtes, kes ei vasta läbipaistvuse meetmetele. Sellega luuakse uus jõuline hoiatus neile, kes julgustavad või hõlbustavad maksualaseid kuritarvitusi.

Uued eeskirjad on laiahaardelised, hõlmates kõiki vahendajaid, kõiki tõenäoliselt kahjulikke skeeme ja kõiki liikmesriike. Ühte või enamat „tunnust“ sisaldavatest maksuskeemidest tuleb teatada vahendaja päritoluliikmesriigi maksuhaldurile viie päeva jooksul alates sellise skeemi võimaldamisest kliendile.

Taustteave

President Junckeri juhitav komisjon on teinud suuri edusamme maksude läbipaistvuse suurendamisel ja maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tõkestamisel. ELi uued eeskirjad, et takistada kunstlikke maksuskeeme, samuti uued läbipaistvusnõuded finantskontodele, maksualastele eelotsustele ja hargmaiste ettevõtjate tegevustele on juba kokku lepitud ning jõustuvad järk-järgult. Praegu käivad läbirääkimised ettepanekute üle, millega nähakse ette senisest tugevamad rahapesuvastased õigusaktid, riigipõhise aruandluse nõuded ja ELi fondide hea valitsemistava. Uus ELi loetelu koostööd mittetegevatest maksujurisdiktsioonidest peaks valmima enne aasta lõppu.

Tänase ettepanekuga tugevdatakse veelgi ELi maksude läbipaistvuse raamistikku, võttes vaatluse alla vahendajate tegevuse ja maksuplaneerimisskeemide kasutamise. See tagab ka ühtlustatud ELi lähenemisviisi OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise (BEPS) projekti, nagu selle on heaks kiitnud G20, soovituslike kohustusliku avalikustamise sätete rakendamisel. Mullu oktoobris väljendasid liikmesriigid toetust komisjoni ettepanekule kõnealuste meetmete kohta.

Järgmised sammud

Ettepanek, mis on esitatud halduskoostöö direktiivi muudatusena, esitatakse Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks ja nõukogule vastuvõtmiseks. Uued aruandlusnõuded peaksid jõustuma 1. jaanuaril 2019 ning pärast seda on ELi liikmesriigid kohustatud vahetama teavet iga 3 kuu tagant.

Lisateave:

Küsimused ja vastused vahendajatele kehtivate uute eeskirjade kohta

Teabeleht

Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisait uute eeskirjade kohta

IP/17/1663

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar