Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen gør store fremskridt med gennemsigtighedsregler for formidlere på skatteplanlægningsområdet

Bruxelles, den 21. juni 2017

Kommissionen gør store fremskridt med gennemsigtighedsregler for formidlere på skatteplanlægningsområdet

Europa-Kommissionen har i dag foreslået skrappe nye gennemsigtighedsregler for formidlere – f.eks. skatterådgivere, revisorer, banker og advokater – som udarbejder og formidler skatteplanlægning til deres kunder.

Den seneste tids afsløringer i medierne som f.eks. Panamapapirerne har blotlagt, hvordan nogle formidlere aktivt bistår virksomheder og enkeltpersoner med at undgå beskatning, som regel ved hjælp af komplekse ordninger på tværs af grænserne. Det forslag, der fremlægges i dag, tager sigte på at imødegå denne aggressive skatteplanlægning ved at øge kontrollen med ikke tidligere sete aktiviteter fra skatteplanlæggere og -rådgiveres side.

Europa-Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, som har ansvaret for euroen og den sociale dialog, finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "EU ligger i front, når det drejer sig om at skabe større gennemsigtighed i forbindelse med aggressiv skatteplanlægning. Dette arbejde bærer allerede frugt. Nu foreslår vi at drage de mellemmænd til ansvar, som udformer og sælger skatteundgåelsesordninger. I sidste instans vil det føre til et større skatteprovenu for medlemsstaterne."

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Vi øger til stadighed vores indsats for at gennemføre dagsordenen for gennemsigtighed på skatteområdet. I dag retter vi søgelyset mod de folk i branchen, der fremmer skattesvig. Skattemyndighederne bør have de oplysninger, der er nødvendige for at imødegå aggressive skatteplanlægningsordninger. Vores forslag vil skabe større sikkerhed for de formidlere, som overholder både ånden og ordlyden i lovgivningen, og gøre livet surt for dem, der ikke gør. Vi gør fortsat fremskridt i vores indsats for en mere fair beskatning i hele Europa."

Grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger med visse karakteristika eller kendetegn, som kan påføre regeringerne provenutab, skal nu automatisk indberettes til skattemyndighederne, inden de tages i brug. Kommissionen har indkredset en række centrale kendetegn, herunder anvendelse af tab til at reducere skattepligten, brug af særligt gunstige skatteordninger og ordninger via lande, der ikke opfylder de internationale standarder for god forvaltningspraksis.

Forpligtelsen til at indberette grænseoverskridende ordninger med et eller flere af disse kendetegn vil påhvile:

  • den formidler, som leverer den grænseoverskridende ordning med henblik på en virksomheds eller en enkeltpersons gennemførelse og anvendelse af den
  • den enkeltperson eller den virksomhed, der modtager rådgivning, når formidleren, der leverer den grænseoverskridende ordning, ikke er etableret i EU, eller når formidleren er bundet af regler om fortrolighed eller tavshedspligt
  • den person eller den virksomhed, der gennemfører den grænseoverskridende ordning, når den er udviklet af egne skattekonsulenter eller advokater. 

Medlemsstaterne vil automatisk udveksle de oplysninger, de modtager om skatteplanlægningsordninger via en central database. Det betyder tidlig varsling om nye risici for skatteundgåelse og mulighed for at iværksætte tiltag, der sætter en stopper for skadelige ordninger. At en given ordning skal indberettes, indebærer ikke nødvendigvis, at den er skadelig, kun at det er på sin plads med skarp kontrol fra skattemyndighedernes side. Medlemsstaterne vil dog være forpligtede til at gennemføre effektive og afskrækkende sanktioner over for de virksomheder, der ikke efterlever de gennemsigtighedsskabende tiltag, hvilket har en stærk, ny afskrækkende virkning på dem, der tilskynder til eller formidler skattesvig.

De nye regler er omfattende og dækker alle formidlere, alle potentielt skadelige ordninger og alle medlemsstater. Detaljer om skatteordninger med et eller flere af kendetegnene skal indberettes til skattemyndigheden i formidlerens hjemland, senest fem dage efter at en sådan aftale er leveret til en kunde.

Baggrund

Juncker-Kommissionen har gjort store fremskridt med at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe skattesvig og skatteundgåelse. Der er allerede vedtaget nye EU-regler, der blokerer kunstige skatteordninger, samt nye krav om gennemsigtighed vedrørende finansielle konti, skatteafgørelser og multinationale koncerners aktiviteter, og de træder nu gradvist i kraft. Der forhandles i øjeblikket om forslag til lovgivning om skærpet bekæmpelse af hvidvaskning af penge, krav om offentlig landeopdelt rapportering og skrappere regler for god regeringsførelse vedrørende EU-midler. Desuden skulle en ny EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner være klar inden årets udgang.

Det forslag, der fremlægges i dag, vil yderligere styrke EU's regler for gennemsigtighed på skatteområdet ved at kaste nyt lys over formidleres aktiviteter og de skattemæssige ordninger, der anvendes. Det vil også sikre en harmoniseret EU-tilgang til gennemførelse af de anbefalede obligatoriske bestemmelser om offentliggørelse i OECD's projekt om udhuling af skattegrundlaget (BEPS), som G20 bakker op om. I oktober sidste år gav medlemsstaterne udtryk for deres støtte til et forslag fra Kommissionen vedrørende disse tiltag.

De næste skridt

Forslaget, som består af en ændring af direktivet om administrativt samarbejde, vil blive forelagt for Europa-Parlamentet til høring og for Rådet med henblik på vedtagelse. Efter planen skal de nye indberetningskrav træde i kraft den 1. januar 2019. Derefter er EU's medlemsstater forpligtet til at udveksle oplysninger hver tredje måned.

Yderligere oplysninger

Q&A om nye gennemsigtighedsregler for finansielle formidlere

Faktaark

GD TAXUD's websted om de nye regler

IP/17/1663

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar