Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Брюксел, 21 юни 2017 r.

Комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Европейската комисия днес предложи нови строги правила за прозрачност, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти.

Изтеклата неотдавна в средствата за масово осведомяване информация, в т.ч. по т.нар. „Досиета от Панама“, разкри по какъв начин някои посредници активно подпомагат дружествата и физическите лица в избягването на данъчното облагане — обикновено чрез сложни трансгранични схеми. С днешното предложение се цели да се даде адекватен отговор на подобно агресивно данъчно планиране чрез затягане на мерките за контрол над онези дейности на данъчните консултанти и съветници, които в миналото оставаха извън полезрението на компетентните органи.

Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Европейският съюз се превърна във водещ фактор, що се отнася до осигуряването на по-голяма прозрачност по отношение на практиките на агресивно данъчно планиране. Тази негова дейност вече дава своите плодове. Днес предлагаме посредниците, които създават и продават схеми за избягването на данъци, да поемат своята част от отговорността за това. В крайна сметка това ще доведе до по-големи данъчни приходи за държавите членки.“

Членът на Комисията Пиер Московиси, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Продължаваме да работим на ускорени обороти по нашата програма за прозрачност в данъчната област. Днес в центъра на нашето полезрение са специалистите, които насърчават данъчните злоупотреби. Данъчните администрации следва да разполагат с информацията, която им е необходима, за да попречат на схемите за агресивно данъчно планиране. Нашето предложение ще донесе допълнителна сигурност на посредниците, които спазват духа и буквата на нашите закони, и значително ще затрудни онези, които не правят това. Усилията ни за по-справедливо данъчно облагане в цяла Европа дават все по-добри резултати.“

Трансграничните схеми за данъчно планиране с определени характеристики или „типични белези“, които могат да доведат до загуби за правителствата, вече ще трябва автоматично да бъдат оповестявани пред данъчните органи, преди да бъдат използвани. Комисията открои въпросните съществени белези, които включват използването на загубите с цел намаляване на данъчните задължения, използването на специални благоприятни данъчни режими или договорености между отделни държави, които не отговарят на международните стандарти за добро управление.

Задължение за оповестяване на трансгранична схема, която има един или повече от тези съществени белези, ще имат:

  • посредникът, който е предоставил трансграничната схема за прилагане и използване от дружество или физическо лице;
  • физическото лице или дружеството, на което е предоставена съответната консултация, когато посредникът, предоставящ трансграничната схема, не е установен в ЕС или когато по силата на действащите правила посредникът е обвързан със задължения за опазване на адвокатската или професионалната тайна;
  • физическото лице или дружеството, прилагащо трансграничната схема, когато тя е разработена от вътрешнофирмени данъчни консултанти или адвокати. 

Държавите членки ще обменят автоматично получаваната от тях информация за схемите за данъчно планиране посредством централизирана база данни, като по този начин ще се осигури ранното им предупреждаване за нови рискове, свързани с избягването на данъци, и ще им се даде възможност да вземат мерки за париране на нанасящите вреда договорености. Изискването за оповестяване на подобни схеми не означава непременно, че те нанасят вреда, а само че заслужават щателна проверка от страна на данъчните органи. Държавите членки обаче ще бъдат задължени да прилагат ефективни и възпиращи санкции за дружествата, които не се придържат към мерките за прозрачност, като това ще се превърне в мощен нов възпиращ фактор за онези, които насърчават или улесняват данъчните злоупотреби.

Новите правила са всеобхватни, т.е. обхващат всички посредници, всички потенциално вредни схеми и всички държави членки. Подробности за всяка данъчна схема, съдържаща един или повече от типичните белези, ще трябва да бъдат оповестявани пред данъчния орган по произход на посредника в рамките на пет дни от предоставянето на такава договореност на клиент.

Контекст на предложението

Комисията Юнкер отбеляза съществен напредък по отношение на повишаването на прозрачността в данъчната област и борбата с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци. Вече е постигнато съгласие по новите правила на ЕС за блокиране на изкуствените данъчни договорености, както и по новите изисквания за прозрачност на финансовите сметки, данъчните становища и дейностите на многонационалните дружества, и те поетапно влизат в сила. В процес на договаряне са предложения за: по-строго законодателство, регламентиращо борбата с изпирането на пари; изискванията във връзка с публичното оповестяване по държави и по-строги правила за добро управление на средствата, отпуснати от ЕС. Освен това преди края на годината трябва да приключи изготвянето на нов списък на ЕС на неоказващите съдействие данъчни юрисдикции.

Днешното предложение ще доукрепи законодателната рамка на ЕС за прозрачност в данъчната област, като осветлява от нов ъгъл дейностите на посредниците и използваните договорености за данъчно планиране. То също така ще гарантира хармонизиран подход на ЕС към прилагането на задължителните разпоредби във връзка с оповестяването, препоръчани в проекта на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), одобрен от Г-20. През м. октомври на миналата година държавите членки изразиха подкрепата си за предложение на Комисията във връзка с тези мерки.

Следващи стъпки

Предложението под формата на изменение на Директивата относно административното сътрудничество (ДАС) ще бъде представено на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане. Предвижда се също така новите изисквания във връзка с оповестяването да влязат в сила на 1 януари 2019 г., като държавите — членки на ЕС, ще бъдат задължени да обменят информация на всеки 3 месеца след това.

За повече информация:

Въпроси и отговори относно новите правила за прозрачност, приложими за посредниците

Информационен документ

Интернет страница на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, посветена на новите правила

IP/17/1663

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar