Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europas energiövergång är på god väg

Bryssel den 1 februari 2017

Den andra rapporten om tillståndet i energiunionen visar att moderniseringen av EU:s ekonomi och övergången till en koldioxidsnål era är på gång.

Europa är på god väg att nå sina mål för 2020 i fråga om utsläpp av växthusgaser, energieffektivitet och förnybar energi. För att ta ytterligare ett steg i den här processen lanserar kommissionen i dag en ny rundresa i energiunionen.

I linje med sitt åtagande att årligen rapportera om tillståndet i energiunionen lägger EU-kommissionen idag fram sin andra rapport om tillståndet i energiunionen. I denna rapport granskas de framsteg som gjorts sedan den första rapporten om tillståndet i energiunionen offentliggjordes i november 2015. Rapporterna är väsentliga för övervakningen av genomförandet av denna centrala prioritering för Junckers kommission.

– Energiunionen handlar om mer än energi och klimat, den handlar också om att påskynda den djupgående moderniseringen av Europas hela ekonomi och göra den koldioxidsnål, energieffektiv och resurseffektiv på ett socialt rättvist sätt, säger vice ordförande Maroš Šefčovič, ansvarig för energiunionen. Vi bör också stärka den yttre dimensionen av energiunionen, för att utöka EU:s roll som världsledare. Nu när en stor del av de relevanta lagförslagen har lagts fram, bör 2017 bli året då de genomförs. Det här är det budskap jag kommer att föra med mig till medlemsstaterna under den nya rundresan i energiunionen, som jag kommer att inleda den 3 februari.

– Europa är på god väg att möta sina klimat- och energimål för 2020, säger Miguel Arias Cañete, kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi. Trots den nuvarande geopolitiska osäkerheten går Europa vidare med övergången till ren energi. Det finns inget alternativ. Och faktauppgifterna talar sitt tydliga språk: förnybar energi är nu kostnadsmässigt konkurrenskraftig och ibland billigare än fossila bränslen, sysselsätter över en miljon människor i Europa, lockar mer investeringar än många andra sektorer och har minskat våra importkostnader för fossila bränslen med 16 miljarder euro. Nu krävs fortsatta insatser när Europa tillsammans med sina partner arbetar för att inta ledarpositionen i det globala loppet mot en mer hållbar, konkurrenskraftig ekonomi.

Sedan den första rapporten om tillståndet i energiunionen publicerades har flera tendenser i EU:s övergång till en koldioxidsnål ekonomi fortsatt och stärkts. Kommissionen kommer att utföra ytterligare fördjupade analyser av EU-ländernas strategier med hjälp av rundresan i energiunionen under 2017.

För energiunionen var 2016 året med tydliga resultat, då visionen inom den strategiska ramen för energiunionen omsattes i konkreta lagstiftningsåtgärder och andra initiativ, framför allt paketet ”Ren energi för alla i Europa” som lades fram den 30 november 2016.

EU som helhet har fortsatt att göra betydande framsteg med att förverkliga målen för energiunionen, framför allt energi- och klimatmålen för 2020 (läs mer i MEMO/17/162 och MEMO/17/163). Målet för energiförbrukningen 2020 har redan uppnåtts. Detsamma gäller för utsläpp av växthusgaser: under 2015 var EU:s utsläpp av växthusgaser 22 % lägre än 1990. EU är också på rätt kurs i fråga om förnybar energi – enligt uppgifter från 2014 uppgick andelen förnybar energi till 16 % av EU:s slutliga energiförbrukning (brutto). En annan viktig trend är att EU fortsätter att framgångsrikt frikoppla sin ekonomiska tillväxt från utsläppen av växthusgaser. Under perioden 1990–2015 växte EU:s totala bruttonationalprodukt med 50 %, medan de totala utsläppen minskade med 22 %.

Efter det att Parisavtalet slöts i december 2015 var det EU:s snabba ratificering som gjorde att det första universella, rättsligt bindande globala klimatavtalet någonsin kunde träda i kraft den 4 november 2016.

I en ständigt föränderlig geopolitisk miljö är en framgångsrik energiunion avgörande för att skydda Europas och européernas långsiktiga ekonomiska intressen och välbefinnande. Därför har arbetet med energiunionen under de senaste månaderna inbegripit ett ökat fokus på energidiplomati, för att stärka en trygg energiförsörjning, utöka EU:s export av koldioxidsnåla tekniska lösningar och förbättra Europas industriella konkurrenskraft.

Under 2016 lade kommissionen också fram en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet med en tydlig ambition: i mitten av århundradet bör utsläppen av växthusgaser från transportsektorn vara minst 60 % lägre än 1990 och stadigt på väg mot noll, utan att människors och varors rörlighet eller de globala förbindelserna begränsas.

Läs mer

Den andra rapporten om tillståndet i energiunionen och alla följedokument som antas idag finns på kommissionens webbplats:

MEMO/17/162: en lägesrapport om energieffektivitet

MEMO/17/163: en lägesrapport om förnybar energi

Mer information om rundresan i energiunionen 2017 finns på webbplatsen för vice ordförande med ansvar för energiunionen Maroš Šefčovič

IP/17/161

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar