Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropski energijski prehod dobro napreduje

Bruselj, 1. februarja 2017

Drugo poročilo o stanju energetske unije kaže, da posodobitev gospodarstva Evropske unije in prehod v nizkoogljično dobo napredujeta.

Evropa je glede emisij toplogrednih plinov, energijske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov na poti, da doseže svoje cilje za leto 2020. Da bi spodbudila te procese, Evropska komisija napoveduje turnejo, posvečeno energetski uniji.

V skladu s svojimi zavezami o letnem poročanju o stanju energetske unije Komisija danes objavlja svoje drugo poročilo o stanju energetske unije. Poročilo obravnava napredek od objave prvega poročila o stanju energetske unije novembra 2015. Ta poročila predstavljajo osrednji element za spremljanje izvajanja te ključne prednostne naloge Junckerjeve komisije.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič, odgovoren za energetsko unijo, je povedal: "Energetska unija zadeva več kot le energijo in podnebje. Njen namen je pospešitev temeljne posodobitve celotnega evropskega gospodarstva, da bi na socialno pravičen način postalo nizkoogljično gospodarstvo, učinkovito pri rabi energije in virov. Okrepiti bi morali tudi zunanjo razsežnost Evropske unije, da bi povečali njen svetovni vodilni položaj. Glede na to, da je večji del zadevnih zakonodajnih predlogov že v obravnavi, bi moralo biti leto 2017 leto izvajanja. To je sporočilo, ki ga bom državam članicam posredoval med turnejo, posvečeno energetski uniji, ki jo bom začel 3. februarja".

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je povedal: "Evropa je na dobri poti, da uresniči svoje podnebne in energijske cilje za leto 2020. Kljub trenutni geopolitični negotovosti napreduje s svojim prehodom na čisto energijo. Alternativ ni. Dejstva pa govorijo zase: Energija iz obnovljivih virov je zdaj stroškovno konkurenčna in včasih cenejša od fosilnih goriv, zaposluje več kot milijon ljudi v Evropi, privablja več naložb kot številne druge panoge ter je naše stroške uvoza fosilnih goriv zmanjšala za 16 milijard evrov. Treba je nadaljevati naša prizadevanja, saj si Evropa s svojimi partnerji poteguje za vodilno vlogo v svetovni tekmi za bolj trajnostno in konkurenčno gospodarstvo."

Od objave prvega poročila o stanju energetske unije se je več trendov pri prehodu EU na nizkoogljično gospodarstvo nadaljevalo in okrepilo. Komisija bo izvedla nadaljnje poglobljene analize politik držav članic s pomočjo turneje v letu 2017, posvečene energetski uniji.

Za energetsko unijo je bilo leto 2016 leto rezultatov, ko je bila vizija okvirne strategije za energetsko unijo nadalje prenesena v konkretne zakonodajne in nezakonodajne pobude, predvsem s svežnjem Čista energija za vse Evropejce, ki je bil predstavljen 30. novembra 2016.

EU kot celota je še naprej dosegala napredek pri uresničevanju ciljev energetske unije, zlasti energijskih in podnebnih ciljev za leto 2020 (MEMO/17/162 in MEMO/17/163). Dosegla je že svoj cilj glede končne porabe energije za leto 2020. Enako velja za emisije toplogrednih plinov: leta 2015 je bilo emisij toplogrednih plinov za 22 % manj glede na raven iz leta 1990. EU je poleg tega na dobri poti na področju obnovljivih virov energije, kjer je – glede na podatke iz leta 2014 – delež obnovljivih virov dosegel 16 % končne bruto porabe energije. Naslednji pomemben trend je, da EU še naprej uspešno razdružuje gospodarsko rast in emisije toplogrednih plinov. Med letoma 1990 in 2015 se je skupni bruto domači proizvod EU (BDP) povečal za 50 %, medtem ko so se skupne emisije toplogrednih plinov zmanjšale za 22 %.

Po sklenitvi Pariškega sporazuma decembra 2015 je hitra ratifikacija s strani EU omogočila začetek veljavnosti prvega univerzalnega, pravno zavezujočega globalnega podnebnega sporazuma 4. novembra 2016.

V hitro spreminjajočih se geopolitičnih razmerah je uspešna energetska unija ključnega pomena za zaščito dolgoročnih gospodarskih interesov in blaginje Evrope in Evropejcev. Zato so prizadevanja v zvezi z energetsko unijo v zadnjih mesecih vključevala večji poudarek na energetski diplomaciji, zasnovani na krepitvi zanesljive oskrbe z energijo, povečanju izvoza nizkoogljičnih tehnoloških rešitev EU ter povečanju konkurenčnosti evropske industrije.

Komisija je leta 2016 predstavila tudi evropsko strategijo nizkoemisijske mobilnosti z jasnim ciljem: do sredine stoletja bi morale biti emisije toplogrednih plinov v prometu najmanj 60 % nižje kot v letu 1990 in bi se morale jasno približevati vrednosti nič, hkrati pa bi morale biti zadovoljene potrebe po mobilnosti ljudi in blaga ter globalni povezljivosti.

Več informacij

Drugo poročilo o stanju energetske unije ter spremni dokumenti, ki so bili sprejeti danes, so na voljo na spletni strani Komisije:

MEMO/17/162 o poročilu o napredku na področju energijske učinkovitosti,

MEMO/17/163 o poročilu o napredku na področju obnovljivih virov energije.

Informacije v zvezi s turnejo, posvečeno energetski uniji, v letu 2017, so na voljo na spletni strani energetske unije podpredsednika Maroša Šefčoviča.

IP/17/161

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar