Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos energetikos pertvarka įsibėgėja.

Briuselis, 2017 m. vasario 1 d.

Iš antrosios energetikos sąjungos būklės ataskaitos matyti, kad Europos Sąjungos ekonomika modernizuojama ir pereinama prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų.

Sėkmingai įgyvendinami užsibrėžti 2020 m. tikslai – mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinti energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. Siekdama dar labiau paskatinti šį procesą, Komisija šiandien skelbia naują energetikos sąjungos turą.

Vykdydama savo įsipareigojimą kasmet informuoti apie energetikos sąjungos padėtį, Europos Komisija šiandien skelbia antrąją energetikos sąjungos būklės ataskaitą. Joje apžvelgiama pažanga, padaryta nuo 2015 m. lapkričio mėn., kai buvo paskelbta pirmoji energetikos sąjungos būklės ataskaita. Šios ataskaitos – pagrindinė priemonė, suteikianti galimybę stebėti, kaip įgyvendinamas šis svarbus J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetas.

Už energetikos sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Energetikos sąjunga svarbi ne tik energetikai ir klimatui. Ji svarbi norint sparčiau modernizuoti visą Europos ekonomiką, kad ji būtų netarši, būtų efektyviai vartojama energija bei ištekliai, o kartu būtų užtikrinamas socialinis teisingumas. Be to, turime daugiau dėmesio skirti energetikos sąjungos išorės aspektui, kad ES lyderystė pasaulyje stiprėtų. Šiuo metu didelė dalis reikiamų teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymų jau parengta, tad 2017-ieji turėtų būti įgyvendinimo metai. Štai tokią žinią perduosiu valstybėms narėms per naują energetikos sąjungos turą, o jį pradėsiu vasario 3 d.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete teigė: „Europa sėkmingai įgyvendina savo 2020 m. klimato ir energetikos politikos tikslus. Nors dabartinė geopolitinė padėtis neaiški, Europa veržliai vykdo energetikos pertvarką. Alternatyvos nėra. Faktai iškalbingi: šiuo metu atsinaujinančiųjų išteklių energija savo kaina konkuruoja su iškastiniu kuru ir kai kada būna net pigesnė, Europoje šiame sektoriuje dirba per milijoną žmonių, jis pritraukia daugiau investicijų nei daugelis kitų sektorių ir leido sumažinti iškastinio kuro importo išlaidas 16 mlrd. EUR. Dabar reikia stiprinti Europos bendradarbiavimą su partneriais norinti išlaikyti lyderio pozicijas pasaulio lenktynėse siekiant tvaresnės ir konkurencingos ekonomikos.“

Nuo to laiko, kai buvo paskelbta pirmoji energetikos sąjungos būklės ataskaita, tęsiamos ir stiprinamos kelios ES perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos kryptys. Komisija 2017 m. naujajame energetikos sąjungos ture nuodugniai analizuos valstybių narių politiką.

2016-ieji energetikos sąjungai buvo svarbūs rezultatų metai – jais, remiantis Energetikos sąjungos pagrindų strategija, buvo parengtos konkrečios teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvos, visų pirma dokumentų rinkinys „Švari energija visiems europiečiams“ (pristatytas 2016 m. lapkričio 30 d.).

Visa ES vėl gerokai pažengė įgyvendinama energetikos sąjungos uždavinius, visų pirma 2020 m. energetikos ir klimato politikos tikslus (žr. MEMO/17/162 ir MEMO/17/163). Jau pasiektas 2020 m. galutinio suvartojamo energijos kiekio tikslas. Tas pats pasakytina apie išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį: 2015 m. Europos Sąjungoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmesta 22 proc. mažiau nei 1990 m. Neatsilieka ir ES atsinaujinančiųjų išteklių sektorius – 2014 m. duomenimis, atsinaujinančiųjų išteklių energija sudarė 16 proc. ES bendro galutinio suvartojamo energijos kiekio. Kita svarbi tendencija – ES toliau sėkmingai atsieja savo ekonomikos augimą nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. 1990–2015 m. visos ES bendrasis vidaus produktas (BVP) išaugo 50 proc., o bendras išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo 22 proc.

2015 m. gruodžio mėn. sudarytą Paryžiaus susitarimą ES greitai ratifikavo, tad pirmasis visuotinis teisiškai privalomas pasaulinis susitarimas dėl klimato įsigaliojo jau 2016 m. lapkričio 4 d.

Greitai kintančiomis geopolitinėmis aplinkybėmis sėkminga energetikos sąjunga yra labai svarbi norint apsaugoti ilgalaikius ekonominius interesus ir išlaikyti Europos bei europiečių gerovę. Dėl šios priežasties atliekant su energetikos sąjunga susijusį darbą per pastaruosius mėnesius daugiau dėmesio buvo skiriama energetikos srities diplomatijai, kuria siekiama didinti energijos tiekimo saugumą, ES mažo anglies dioksido kiekio technologijų eksportą ir Europos pramonės konkurencingumą.

2016 m. Komisija taip pat pristatė Europos mažataršio judumo strategiją, kurios užmojis aiškus: iki 21-ojo amžiaus vidurio pasiekti, kad transporto sektoriuje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų bent 60 proc. mažesnis negu 1990 m. ir jo kitimo kreivė aiškiai artėtų prie nulio, kartu patenkinant žmonių judumo bei prekių vežimo poreikius ir užtikrinant pasaulinį susisiekimą.

Daugiau informacijos

Antrąją energetikos sąjungos būklės ataskaitą ir visus prie jos pridedamus dokumentus, priimtus šiandien, galima rasti Komisijos interneto svetainėje.

MEMO/17/162 apie energijos vartojimo efektyvumo pažangos ataskaitą

MEMO/17/163 apie atsinaujinančiųjų išteklių pažangos ataskaitą

Informacijos apie 2017 m. energetikos sąjungos turą ieškokite už energetikos sąjungą atsakingo pirmininko pavaduotojo Marošo Šefčovičiaus interneto svetainėje.

IP/17/161

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar